Zápis z jednání osadního výboru Škrovád 3. 5. 2023

Zápis z 2. jednání osadního výboru Škrovád 3. 5. 2023
Přítomni

Za OV pan/paní/: Sýkorová, Picpauerová, Zahradníková, Dočkal, Vašáková

Omluven: p. Urbánek

Za občany: pan/paní/:  Koblížek, Procházka, Zahradník, Slanina, Hrčková, R. Zitková, H. Zitková, Slavíková, Šťastný, Picpauer

 

Program jednání
 1. Vývoj v otázkách diskutovaných na minulém jednání
  • Informace o OV
  • Přesun kontejnerů
  • Výstavba sila pro Národní Hřebčín Kladruby n. Labem v obci
  • Zvýšení nákladní dopravy z důvodu bytové výstavby v k.ú. Škrovád
  • Údržba stromů a keřů kolem Chrudimky
  • Olšina – odstranění pařezu
  • Možnost dětského hřiště dotací z ČEZ
  • Nepořádek v ulicích způsobený odvozem na kompostárnu
  • Úklid obce
 2. Návrh na přesun informačních tabulí
 3. Oprava Zvoničky
 4. Rychlý internet v naší obci
 5. Kontrola přeplněnosti kontejnerů
Průběh jednání – diskuse
 1. Vývoj v otázkách diskutovaných na minulém jednání
  • Schůzi zahájila p. Sýkorová a seznámila přítomné se zajištěním zpráv z OV / Slatiňák.cz, Ozvěny/, zřízení účtu OV a již využívaným e-mailem. Pravidelné setkávání členů a občanů vždy první středu v měsíci v 18 hod. v Hostinci ve Škrovádě. Další jednání bude 7. 6. 2023, o prázdninách bude přerušeno a uskuteční se opět první středu v září tj. 6. 9. 2023.
  • Přesun kontejnerů – z důvodu razantního nesouhlasu p. Slavíkové, sousedů v lokalitě za mostem proběhla opět diskuse o vhodnosti umístění. Diskuse – p. Koblížek, p. Slavíková, p. Zitková, p. Vašáková, p. Šťastný navrhl zpracovat studii na revitalizaci návsi komplexně od architekta, p. Koblížek informoval o jednání města s krajinářským architektem. Závěr – nadále projednat další varianty umístění, případně posunu kontejnerů na současném pozemku, s možností ohrazení.
  • Sila v centru obce – p. Sýkorová informovala o zaplacené zpracované požární studii na umístění sil v okrajové lokalitě  areálu N. H. Kladruby za obcí, kterou zajistil Slanina. Diskuse – p. Šťastný informoval o dřívějších krocích. Dále se diskutovalo o  možnostech řešení. Závěr – nadále se bude řešit ve spolupráci s městem. – zda  by město zvážilo jako podklad pro další jednání, zajištění PBŘ – doplnění současného posudku.
  • Sýkorová jednala s p. Průšou o možnostech vjezdu a výjezdu vozidel stavby. Silnice pro tato vozidla má být hotová do 30.6.2023 a pak se bude čekat na kolaudaci. Diskuse – k silnici, k projíždění vozidel, rychlost, nákladní auta. Závěr – nová silnice po kolaudaci.
  • Sýkorová konzultovala likvidaci náletových stromů a stromů popadaných na březích Chrudimky s městem, které bude řešit s Povodím Labe.
  • Město souhlasí s OV na možností odstranění pařezu v Olšině, případně jiné řešení.
  • Sýkorová se informovala o možnosti dotace na dětské hřiště, která je do výše až 2 mil. Kč, není nutný projekt jen rozpočet, je dlouhá čekací doba mnoho žádostí, je možné podávat opakovaně. Další možnost menší dotace na podporu regionu. Závěr  – poptávka na dodávku a možnost přípravy i jiného projektu v rámci podpory regionu.
  • Sýkorová informovala o konzultaci na městě v případě kontrol rychlosti – možnost kontrol prostřednictvím Městské policie je velmi omezená. Město prověří zvýšení četnosti kontrol státní policie.
  • Sýkorová poděkovala zúčastněným, kteří se i za nepříznivého počasí zúčastnili úspěšné akce úklidu Škrovádu.
 2. Návrh z důvodu zvelebení návsi na možnosti přesunu informačních tabulí do autobusové zastávky, kde je nutná revitalizace. Závěr – konzultace s městem, případně architektem.
 3. Sýkorová informovala o opravě „Zvoničky“ dle Okrašlovacího spolku p. Korečka a představila návrh zaslaný p. Hoffmanem, který byl všemi přítomnými přijat kladně.
 4. Sýkorová informovala o možnosti připojení k metalické síti pro rozvod internetu, který probíhá v naší lokalitě. informační plakát je umístěn na návsi, akce probíhá v součinnosti s městem.
 5. Bude se kontrolovat přeplněnost kontejnerů na návsi, zvláště kovu/častější odvoz nebo větší kontejner/ a textilu. Doporučení p. Koblížka s dalšími možnostmi řešení svozu odpadů se obracet přímo na něho příp. na p. Peřinu, který připravuje novou koncepci města v otázkách nakládání s odpadem.

Dne 3. 5. 2023

Zapsala: Jitka Zahradníková

Schválila:  Mgr. Klára Sýkorová

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.