Zápis z jednání osadního výboru Škrovád 5.4.2023

Zápis č. 1 ze dne 5. 4. 2023 ze schůze OV Škrovád
Přítomni

Za OV pan/paní/: Sýkorová, Picpauerová, Zahradníková, Beer, Dočkal, Urbánek, Vašáková, Bálek, Bálková,

Za občany: pan/paní/:  Pocházka, Zahradník, Tušic, Tušicová, Slanina, Koblížek, Svačina, Solil, Hrčková, Malinovský ,Růžička, Růžičková

Program jednání
 1. Informace o schvální OV
 2. Zřízení účtu
 3. Informovanost občanů a komunikace mezi občany a OV
 4. Přesun kontejnerů z návse1
 5. Výstavba sila pro Národní Hřebčín Kladruby n. Labem v obci
 6. Zvýšení nákladní dopravy z důvodu bytové výstavby v k.ú. Škrovád
 7. Údržba stromů a keřů kolem Chrudimky
 8. Olšina – odstranění pařezu, možnost dětského hřiště
 9. Nepořádek v ulicích způsobený odvozem na kompostárnu
 10. Úklid obce
Průběh jednání – diskuse
 1. Schůzi zahájila p. Sýkorová, seznámila přítomné se schválením 3 členů osadního výboru Škrovád na zastupitelstvu 29.3.2023. Předseda Klára Sýkorová, členové Marie Picpauerová, Jitka Zahradníková.
 2. P. Sýkorová zajistí zřízení jednoho účtu pro odměny, výše jmenovaných, jejichž odměny budou používány na akce spojené s činností OV.
 3. Pravidelné setkávání členů a občanů bude vždy první středu v měsíci v 18 hod. v Hostinci ve Škrovádě. Pro informovanost a komunikaci s občany byl zřízen e-mail ovskrovad@seznam.cz, kam mohou občané psát připomínky. Zápisy budou zveřejňovány v Slatiňák.cz a v Ozvěnách, setkání OV bude oznámeno v městském rozhlase.
 4. Přesun kontejnerů a/ místo za bývalou prodejnou u řeky, b/ místo pod schody naproti pomníku, c/ místo za mostem pod skálou
  Diskuse – místo pod schody není vhodné, u řeky za bývalou prodejnou není osvětlení, místo za mostem – možnost ohradit dřevěnou ohrádkou a zjištění zda se jedná o pozemky města a možnost osvětlení. V diskusi bylo vybráno za nejvíce vhodné místo za bývalou prodejnou.
  Závěr – p. Sýkorová projedná na městě vhodnost pozemku, zda je možné ohradit a možnosti pouličního osvětlení a projednání se svozovou firmou.
 5. Sila v centru obce – p. Sýkorová informovala o ústním jednání v rámci stavebního řízení N. H. Kladruby n L., které se táhne od r. 2019. N. H. Kladruby prověří snížení sil a svolá schůzku se zástupci města. Diskuse – OV a občané se dohodli o posouzení na výstavbu sil v okrajové lokalitě areálu N. H. Kladruby za obcí a ne v centru obce, o výstavbě sil mimo obec v lokalitě, kde je již umístěna skládka slámy a kompostárna. Zde je nutnost připravit podklady od hasičů.
  Závěr – p. Slanina zajistí požárního preventistu k tomuto umístění mimo obec ve spolupráci s p. Sýkorovou.
 6. Bezpečnost na silnici od Wiki k lesu, kde nejsou chodníky, ale ostrůvky a silnice není stavěná na zátěž z důvodu zvýšené dopravy nákladních aut výstavbou nových domů.
  Diskuse – lokalitě Škrovád se vybudováním ostrůvků na silnicích přitížilo a nic nevyřešilo. P. Svačina informoval o výstavbě nového napojení od 30. 6., které má však mnoho problémů. Byla diskutována i možnost dopravy přes les v přímém napojení na státní silnici.
  Závěr – OV zjistí zda je alternativní možnost dopravy, zda je cesta lesem pozemkem města.
 7. Návrh p. Beera na likvidaci náletových stromů a stromů popadaných na březích Chrudimky.
  Diskuse – do podzimu zjistit možnosti odklizení a kácení.
  Závěr – OV do podzimu čas na komunikaci s Povodím Labe a zajištění možnosti spolupráce při kácení.
 8. Upozornění p. Koblížka na odstranění pařezu v Olšině a umístění dětských prvků, které plánoval Okrašlovací spolek.
  Diskuse – ČEZ dává dotace na dětská hřiště, v Olšině vede vysoké napětí – není možná výstavba, možnost umístění hřiště za řekou.
  Závěr – pařez v Olšině konzultace s městem, dále se bude zkoumat možnost umístění dětského hřiště za řekou, kde je prostor určený územním plánem.
 9. P. Dočkal informoval o nepořádku na silnicích při odvozu odpadu na kompostárnu.
  Diskuse – díry v silnicích, vysoká rychlost, nedodržování rychlosti.
  Závěr – p. Sýkorová dotaz na město zda je možné zvýšit četnost kontrol rychlosti policií v obci hlavně v době provozu kompostárny.
 10. Návrh p. Koblížka pokračovat v akcích Okrašlovacího spolku na úklidu obce.
  Diskuse – úklid obce, výzva Ukliďme Česko – Ukliďme Škrovád, v pracovní den ve čtvrtek 13. 4. od 17 hod., s možností občerstvení, které zajistí OV. Dále doporučit městskému úřadu kde uklidit, jelikož zatím úklid města nepracuje jak by měl. P. Koblížek informoval o možnosti využití aplikace MUNIPOLIS.
  Závěr – OV informuje o brigádě dne 13. 4. 2023 od 17 hod., zajistí pytle, občerstvení a opékání špekáčků. Zjistí, které lokality jsou v majetku města a bude spolupracovat na zajištění úklidu nejen občany, ale hlavně městem.
  Na závěr poděkovala p. Sýkorová za pomoc OV a jednotlivých občanů s uspořádáním úspěšné akce jarmarku 1. 4. 2023 a informovala, že podobné akce budou pořádány i v budoucnu a OV bude mít zájem na tom, aby se co nejvíce občanů zapojovalo na zvelebování obce a setkávalo se na podobných akcích.

Dne 5. 4. 2023                                             Zapsala:    Jitka Zahradníková

Schválila:  Mgr. Klára Sýkorová

 1. Přesunout kontejnery ve Škrovádě z návse k bývalé prodejně na druhé straně řeky – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.