Zářijové zasedání osadního výboru ve Škrovádě 🗓 🗺

Vážení sousedé,

srdečně Vás touto cestou zveme na pravidelnou schůzi osadního výboru, která proběhne ve středu 6. 9. 2023 od 18 hodin v hospodě na návsi.

Svou účast přislíbili i zástupci Národního hřebčína Kladruby nad Labem, aby prezentovali svojí úpravu připravovaných sil ve Škrovádě. Dle předběžných informací by se mělo jednat o snížení výšky sil o cca 1 m. Všichni obyvatelé tak mají příležitost pohovořit přímo s vedením společnosti, která v centru Škrovád připravuje velmi významnou stavbu.

Navazovat bude běžné jednání.

Osadní výbor Škrovád


Zápis č. 4 ze dne 6. 9. 2023 ze zasedání OV Škrovád
Přítomni:
Za OV pan/paní/: Sýkorová, Picpauerová,
Vašáková, Urbánek, Beer, Slanina, Dočkal
Omluvena: p. Zahradníková
Za občany: 23
Program jednání:
1. Prezentace zástupců NHKL
2. Revitalizace návsi
3. Nebezpečné dřeviny
4. Keře při vjezdu na most
5. Oprava zvoničky
6. Údržba zeleně – příp. místní brigádník
7. Roznos ozvěn – svépomocí
8. Kontejnery separace (v rámci revitalizace)
9. Sázení lípy – návrh 29. 10.
10. Slepá ulice od Křížků ke zvoničce
11. Diskuse
K. Sýkorová zahájila zasedání OV. Přivítala
zástupce Národního hřebčína Kladruby nad
Labem ředitele Ing. Jiřího Machka, náměstka pro investice Ing. M. Lacinu a provozního
náměstka p. V. Váňu, kteří se dostavili kvůli
objasnění situace okolo plánované posklizňové linky včetně sil. Dosud chyběl dostatek informací, špatná komunikace ze strany
NHKL, jak p. ředitel v úvodu zmínil.
Pan ředitel vysvětlil, že hledali i jinou lokalitu
pro posklizňovou linku, bohužel neuspěli.
Důvodem rozhodnutí pro Škrovád – revitalizace stávajícího objektu. Vznikly kompromisní návrhy – snížení výšky sil, průjezdná
hala (zabrání nadměrnému hluku při couvání a otáčení vozidel), objekt bude opláštěný (snížení hluku, bezprašnost). Řízení je
pozastaveno do 31. 10. 2023.
Nový návrh – revitalizovat stávající technologie, nestavět sila s tím, že obilí bude
uskladněno v hale na zemi. Jedná se o cca
160 tun obilovin. Odvoz by byl realizován
převážně koňmi, do vzdálenějších míst
nákl. auty.
O slovo se přihlásil p. Milan Sýkora, který
nabídl řešit situaci se sušením a uskladněním obilovin v rámci pronájmu v sile Cerea
ve Slatiňanech. Poskytl i přehled nákladů
na toto řešení s tím, že by náklady byly
podstatně menší na hodně dlouhou dobu
než investice do sil a posklizňové linky. Pan
ředitel toto řešení odmítl s tím, že chtějí
mít přehled nad krmením pro koně a že
mají vlastní objekt, který chtějí využívat.
Pan Koblížek znovu otevřel téma jiné lokality.
P. Šafránek – dotaz na kapacitu čističky
vzhledem k tomu, že potřeby hřebčína
jsou 160 tun. Jaké jsou garance, že nedojde k nárůstu kapacity čističky s využitím
pro cizí.
P. Šťastný shrnul, že již na předcházejícím
jednání zástupců NHKL a města byly diskutovány 2 varianty a) stavět někde jinde, b)
původní záměr s tím nestavět sila, zrevitalizovat technologii. Pokud by byla zvolena varianta b) je třeba stáhnout stávající stavební
povolení, které zahrnuje sila. Pan ředitel
stažení plánů se sily slíbil. Je třeba vypracovat variantu bez sil, tzn. vypracovat nové
plány. P. Šťastný uvedl, že když už nové plány, tak stavět za seníkem. Vzhledem k nárůstu cen by rozdíl nebyl tak značný.
OV prosazuje variantu stavby posklizňové
linky za seníkem, kde by stavba ničemu
nevadila.
Zazněly pochybnosti nad plány NHKL, zda
hodnoty hluku nepřekročí limity – byl by
pouze denní provoz.
Pan M. Sýkora vyzval zúčastněné k zamyšlení nad připomínkami občanů. Zaznělo
poděkování vedení NHKL za statečnost.
Příští jednání proběhne se zástupci NHKL
na zastupitelstvu 20. 9. 2023, kde by měly
zaznít argumenty včetně čísel.
2. Ve věci revitalizace návsi oslovit urbanistku, která navrhne co a jak upravit –
návrh do rozpočtu.
3. Na Povodí Labe byla městem zaslána
žádost o odstranění nebezpečných dřevin. Stromy určené k pokácení obešla
a označila p. Novotná ze ŽP.
4. Náletový a rozrostlý porost směrem
k vjezdu na most – bylo odstraněno pracovníkem údržby.
5. Zvonička předána k opravě.
6. Údržba zeleně – hledá se ochotný občan,
který by se staral o místní zeleň s tím, že
by dostal smlouvu s MÚ.
7. Roznos Ozvěn – osadní výbor bude řešit
svépomocí.
8. Stížnosti na přeplněné kontejnery – odváženo častěji.
9. U příležitosti st. svátku 28. 10. navrhujeme zasadit na návsi lípu. Vzhledem
k tomu, že v neděli 29. 10. je ve Škrovádě
posvícení, padl návrh potkat se v podvečer v tento den. Termín bude potvrzen
na příštím jednání.
10. Diskuse:
P. Fackenberg si stěžoval na značný zápach z kanálu před jeho domem, podezření na nelegální připojení odpadu. Byla
poskytnuta informace, že kanalizaci vlastní
VAK. P. Burian doplnil, že zápach obtěžuje
i je. Jedná se tedy o plošný problém – MÚ
bude informován.
P. Žáková – stížnost na velkou louži v době,
kdy prší, na návsi mezi sjezdem z mostu
a lípou. Návrh na odstranění příčiny hromadění vody v rámci údržby města.
P. M. Burian presentoval své stanovisko
k situaci kolem nedokončené komunikace
v ulici U Lesa.
P. Šťastný uvedl, že je kolaudace cesty
p. Průši podmíněna vybudováním veřejného osvětlení v dané lokalitě městem.
Po jednání se na p. Sýkorovou obrátil
p. Průša se sdělením, že výstavba veřejného osvětlení není nezbytnou podmínkou
kolaudace předmětné cesty. OVŠ navrhne zařadit výstavbu veřejného osvětlení
v dané lokalitě do rozpočtu na příští rok.
P. Fackenberg navrhoval místní vyhlášku, ve které by byl zakotven zákaz sekání
trávníků a provádění jiných hlučných prací
(řezání dřeva apod.) od sobotního poledne
do nedělního večera. P. Prachař komentoval, že pracující mnohdy nemají jinou příležitost k údržbě domů a zahrad. P. Sýkorová
uvedla, že v případě mezilidských vztahů
by měla mít přednost sousedská domluva
před regulací formou vyhlášek a nařízení.
Dne 6. 9. 2023
Zapsala: Marie Picpauerová
Schválila: Mgr. Klára Sýkorová

1

  1. Ozvěny 11/2023[]
Naplánovaná událost Akce Škrovád Událost
Škrovád, Slatiňany, hospoda u Půhoných Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.