Téma: Zásady péče o stromy při stavebních pracích

břečťanem porostlé stromy v Olšině

Na co si dát pozor při projektování a stavbách v okolí stromů.

Stavba a stromy

Smyslem ochrany stromů je předcházet poškození dřevin při plánované
i probíhající stavební činnosti. Ideální je neumisťovat v kořenové zóně
stromů žádné stavby. Pokud to není možné, je nutné narušení kořenového
prostoru minimalizovat (např. bezvýkopové technologie). (obr. I a H)1

Inventarizace a zhodnocení stromů

Ochrana dřevin při stavební činnosti probíhá pod odborným dozorem,
který vstupuje do procesu již v přípravné fázi projektu. Ochrana stromů
se navrhuje u všech dřevin určených k zachování, do jejichž kořenové zóny
nebo nadzemních části může stavba zasahovat (zahrnuje i případné
stromy na sousedícím pozemku).1

Projekt ochrany stromů při stavební činnosti

Pro úspěšnou ochranu je zásadní chránit kořenovou zónu stromů, vymezení její velikosti je součástí projektové dokumentace.1

Ochranná opatření vně chráněné kořenové zóny

Před zahájením stavby se provádí preventivní ochrana kořenové zóny
oplocením. Kořenovou zónu stromů rostoucích blízko sebe je vhodnější
chránit společně.1

Ochranná opatření uvnitř chráněné kořenové zóny

Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií (supersonickým rýčem,
ručním výkopem apod. (I)). V kořenové zóně chráníme před přerušením
kořeny o průměru nad 30 mm. Obnažené kořeny je nutné chránit
po celou dobu otevření výkopu proti vysychání a namrzání.
Dopady stavby jsme schopni zmírnit vytvořením kořenové clony (G)
s předstihem jednoho vegetačního období. Před započetím stavebních
prací můžeme zlepšit vitalitu stromů provzdušněním, vylepšením
stanoviště zálivkou nebo mulčováním. (C)
Není-li možné chránit celou kořenovou zónu, je nutná její ochrana proti
zhutnění doplněná o instalaci ochrany kmene. (D)
Ochrana kmene musí být dostatečně mechanicky odolná a nesmí
poškozovat žádné části stromu. Ochrana musí být funkční po celou
dobu průběhu činností souvisejících se stavbou. (E)
Snižování terénu v kořenové zóně není přípustné.
Navážky v kořenové zóně minimalizujeme na nezbytně nutnou výšku
a plochu. Pokud je navážka nezbytná, postupujeme dle pravidel
v oborových standardech. (F)
Ochranu koruny lze zajistit stanovením maximální pracovní výšky
mechanizace. (B) Případný konflikt stavebních prací s korunami
stromů lze v odůvodněných případech řešit lokální redukcí korun. (A)1

Následná péče

Po ukončení stavby probíhá v rámci následné péče monitoring stromů
a dle potřeby řez a zlepšování stanovištních podmínek.1

Negativní faktory stavební činnosti poškozující stromy

mechanické poškození kořenů, kořenových náběhů i nadzemních
částí stromu
zhutnění půdy v kořenovém prostoru pohybem strojů, pracovníků,
dopravních prostředků, zařízením staveniště a ukládáním materiálů
změna úrovně terénu v kořenovém prostoru (odkopávky, navážky)
uzavření půdního povrchu v kořenovém prostoru stavebními konstrukcemi,
skladování látek škodlivých pro rostliny a půdu v kořenovém prostoru
(vápno, cement, rozpouštědla, pohonné hmoty, minerální oleje, kyseliny,
louhy, soli, barvy atd.)
změna vodního režimu (zamokření, změna hladiny spodní vody)
tepelné poškození nadzemních částí stromu (spalování odpadu,
vytápění, výfukové plyny stavebních mechanismů)
náhlé uvolnění stromů z porostního zápoje (korní spála)1

  1. ochrana_stromu_web (szkt.cz)[][][][][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.