Zasedání místního výboru

Přítomni

J. Bleha, P. Michek, J. Blatoňová, R. Kočí, M. Kynclová, A. Pešková, M. Řezníčková, L. Seifert, V. Vachová

Cíl jednání

Stanovit potřeby a požadavky na zpracování studie řešení veřejného prostoru a obecní budovy bývalého obchodu na návsi

Program

1. Informace z projednávání záležitostí obyvatel obce
2. Sepsání návrhu na zpracování stavební studie veřejného prostoru
3. Diskuse a připomínky
4. Shrnutí a závěr

Projednáno

ad 4. Shrnutí a závěr

 OV vznáší požadavek na řešení dopravní situace v křižovatce na silnici před výjezdem z obce směrem na Svídnici  – umístění zrcadla v zatáčce proti dubu – dle návrhu uvedeného v nákresu v přiložené mapě (tak, aby se silnice stala přehlednou v obou směrech.
 OV vznáší požadavek k řešení místa autobusové zastávky v obci ve směru jízdy autobusů od Svídnice směrem na Licibořice.
 Pokud by v důsledku očipování popelnice došlo k jejímu poškození (zrezne, nebude funkční apod.) dodá firma AVE novou popelnici na vlastní náklady.
 Klíč od ordinace v budově obchodu na návsi si vyzvedne P. Michek, nebo J. Bleha – pro využití obyvatel obce.
 Souhlasíme nyní se zamítnutím výstavby plánovaného prodloužení veřejného osvětlení v cestě od kaple k Plachým.
 19. 3.  ve 14:00 je setkání JaB s architektkou T. Šmídovou ke zpracování architektonicko urbanistické studie obce centra obce Trpišov a architektonické studie společenského centra (budova obchodu na návsi).
 Zápis s projednávanými podněty a požadavky budou zasílány Městu k projednání
a řešení.
 Příští setkání skupiny pro OV 6. 4. v 18:30.

ad 1.   Informace z projednávání záležitostí obyvatel obce

• Ve středu 4. 3. jednal JaB na MěÚ – s tajemníkem p. Prokšem a starostou o možnosti umístění zrcadla naproti dubu v křižovatce u rybníka – starosta řekl, že pokud jde o zrcadlo, není to problém v případě, že se jedná o obecně veřejný prospěch, tzn., že to pomůže v řešení dopravní situace všech obyvatel – musí jít o to, že při běžné jízdě kohokoli po silnici není při jízdě po silnici směrem na Svídnici do zatáčky vidět a není to bezpečné.
– OV vznáší požadavek na řešení dopravní situace dle návrhu uvedeného v nákresu v přiložené mapě.
• Dotaz na řešení situace okolo zastávky – bylo již v lednu vzneseno, ale je třeba podávat oficiální návrhy a podněty formou zápisů z jednání OV – dohodnuto, jak má být podávány návrhy a záležitosti řešení – vše, co je třeba, bude na Město podáváno písemně zápisem z jednání.
– OV vznáší požadavek na úpravu místa autobusové zastávky v obci ve směru jízdy autobusů
od Svídnice směrem na Licibořici (viz zápis z jednání OV z 3. 2.2020:
„Bezpeèné vystupování a nastupování do- a z autobusu na návsi ve smìru jízdy od Svídnice
do Liciboøic – øidièi zastavují pøesnì proti autobusové zastávce, kde není vhodný prostor, vystupování je tady nebezpeèné, øidièi tvrdí, že u hasièárny stavìt nesmí a my nevíme, jestli jsou to jejich nìjaká pravidla… potřebujeme vyřešit provizorní (nic drahého nebo definitivního) bezpečnou zastávku na návsi…“
• Čipování popelnic – pokud by v důsledku očipování popelnice došlo k jejímu poškození (zrezne, nebude funkční apod.) dodá firma AVE novou popelnici na vlastní náklady.
• Klíč od ordinace – od hlavní části nám to nedají. Klíče od ordinace v budově krámu – má u sebe paní od pí doktorky – klíče bychom si museli (Petr Michek) od paní vzít, budeme tento prostor moci používat. Krám – klíče nedostaneme, je to provozu nezpůsobilé (hygienické důvody).
• Lampy a prodloužení veřejného osvětlení z cesty od kaple k Plachým – viz podnět A. Kyncla – je to nyní pozastaveno, pokud to další občané odmítnou a odsouhlasí zamítnutí výstavby – prodloužení veřejného osvětlení k Plachým nebude realizováno.
– souhlasíme zde nyní se zamítnutím výstavby.

ad 2. Sepsání návrhu na zpracování stavební studie veřejného prostoru
• Na 19. 3.  ve 14:00 je setkání v obci – architektce Šmídové plánujeme zadat ke zpracování:
– architektonicko urbanistickou studii obce centra obce Trpišov,
– architektonickou studii společenského centra (budova obchodu na návsi).
• Představa je asi taková, že my teďka dodáme nějaký návrh na revitalizaci toho objektu.
• P. Kouřílek se zapojil a podle vzoru připravil text zadání (stavební program) pro vypracování – text byl upraven p. Vachovou – viz příloha.
• Od architektky budeme chtít finanční nabídku na zpracování studie – vizualizace, návrh na řešení prostoru, počítáme s tím, že těch schůzek bude víc, než bude vypracována konečná a vyhovující podoba.
ad 3. Diskuse a připomínky
• Zápisy s projednávanými podněty a požadavky budou zasílány Městu k projednání a řešení – starosta, místostarosta, tajemník a mesto@slatinany.cz.

Zapsala:  R. Kočí
10. 3. 2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.