Zasedání zastupitelstva

Program:
1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018
3. Pověření starosty k zastupování města v představenstvu VaK Chrudim – Zpráva k bodu
4. Dotace z rozpočtu města Slatiňany – Zpráva k bodu
5. Záměr převodu kanalizace „Ulice Vrchlického a Na ostrově“ a „Ke garážím“
6. Zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 645/4 v kat. území Slatiňany
7. Podmínky rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem ve Slatiňanech – pískovec vs. žula –  Zpráva k bodu
8. Koupě chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo)
9. Záměr prodeje části st. parcely č. 10/1 v kat. území Škrovád
10.Záměr prodeje malé vodní nádrže u vlakového nádraží
11.Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
12.Pořízení záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva města
13.Podání žádosti o dotaci na revitalizaci Kabeláčova mlýna
14.Různé
15.Diskuze a závěr

pí. Mikanová – se dotazuje, jak pokročilo jednání o bráně na hřbitově
Starosta – „Návrhy byly projektanty předloženy v pondělí 8.4.2019. S jedním návrhem přišel také pan farář. Je to stále živé, není nic rozhodnuto. Dnes na radě proběhlo jednání, že bychom rádi získali více informací od občanů.“
pí Mikanová – „Všechny návrhy mají něco do sebe. Nesedí ale do prostředí, v jakém se nachází hřbitov. Všechny návrhy budou stavby u frekventované silnice. Předpokládám, že by mohlo dojít k narušení těchto staveb a za čas by byla nutná oprava. Z toho důvodu se mi velmi líbí návrh pana faráře, který je lehký. Ostatní návrhy ji přijdou zbytečně drahé a budou s tím spojeny zajisté i další vícepráce. V budoucnosti se nevyhneme novému hřbitovu, a proto bych navrhovala, aby nová brána ve stylu předložených návrhů, byla umístěna až tam. Tam by také mohly být umístěny prvky ve Schmoranzově stylu a případně i brána jakou navrhl on.“
Starosta – vznesl dotaz na Ing. Brůžka ohledně umístění hřbitova v novém územním plánu. Ing. Brůžek – „V novém územním plánu se počítá s novým umístěním hřbitova. Nový hřbitov je plánovaný už od roku 1929, tehdy navrhl nové umístění pan farář Pivoňka.“
MUDr. Tuhý – je rád, že je zmíněno při úvahách o bráně Schmoranzovo jméno. „Je dobré, když se ohlédneme na své slavné rodáky. Ve Skutči mají například festival Novákova a Tomáškova Skuteč – vzdávají tak hold slavným rodáků. My bychom také měli vzdát hold našemu rodákovi.“ MUDr. Tuhý dále uvádí, že když přijde na hřbitov, a podívá se na továrnu
za zdí, tak mu přijde, že na její fasádě nemusela být zrovna červená barva. Přijde mu to nevhodné a myslí si, že se to mohlo zohlednit v průběhu stavebního řízení a že se také mohla vysadit nějaká zeleň, aby byl pohled na továrnu odcloněn. 
pí. Mikanová – „Asi málokdo ví, že ve Slatiňanech je spousta Schmoranzových staveb.“ Navrhuje proto, aby se vytvořila „skládačka“ pro infocentrum, která by mohla být věnována Schmoranzovým stavbám.

Jeden komentář u “Zasedání zastupitelstva”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.