Zastupitelstvo města projednalo na 1. zasedání dne 24.10.2018

USNESENÍ č. 1/2018 Z (USTAVUJÍCÍHO) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE SLATIŇANECH ZE DNE 24. října 2018

Zastupitelstvo města

 1. schválilo návrh programu jednání
 2. schválilo Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 5/1
 3. zvolilo návrhovou komisi, která bude pracovat ve složení:
  Předseda návrhové komise Mgr. Ivo Mandys
  Členové: Mgr. Stanislava Sejkorová, Vítězslav Kolek.
 4. schválilo Volební řád pro volbu starosty, místostarosty, dalších členů Rady města Slatiňany a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 7/1
 5. zvolilo volební komisi, která bude pracovat ve složení:
  Předseda volební komise: Ing. Jakub Kolouch
  Členové: Dominik Pavliš, Ing. Jaroslav Bušta
 6. schválilo jako způsob volby pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Slatiňany a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města  Slatiňany neveřejné hlasování
 7. stanovilo počet členů Rady města Slatiňany 7
 8. určilo počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Slatiňany 1, a to pro výkon funkce starosty
 9. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce starosty města Slatiňany: MVDr. Ivana Jeníka
 10. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce místostarosty města Slatiňany: Ing. Stanislav Šťastný
 11. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena rady města Slatiňany: Ing. Dagmar Fryšovou; Marii Málkovou; Bc. Františka Rulíka; Ing. Víta Steklého; Mgr. Milana Chalupníka;
 12. Starosta nechal hlasovat o tom, že se bude dále hlasovat veřejnou formou.
 13. zřídilo v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory a to kontrolní výbor, finanční výbor a výbor pro územní plánování v počtu 3 členů kontrolního výboru, 5 členů finančního výboru a 5 členů výboru pro územní plánování
 14. stanovilo počet členů finančního výboru na 3, kontrolního výboru a výbor pro územní plánování na 5
 15. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Slatiňany Ing. Jakuba Koloucha
 16. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce členů finančního výboru Zastupitelstva města Slatiňany: Ing. Marii Herrovou, Mgr. Milana Chalupníka,
 17. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Slatiňany Jaroslava Malinu
 18. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Slatiňany: Mgr.Iva Mandyse, Vítězslava Kolka, Ing. Evu Dostálovou, Kamilu Picpauerovou, DiS.
 19. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy výboru územního plánování Zastupitelstva města Slatiňany Ing. Jana Brůžka
 20. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Slatiňany: Daniela Daleckého, Jiřího Urválka, Dominika Pavliše, Ing. Petra Kolka,
 21. zřizuje osadní výbor pro místní část Kunčí. Předsedou osadního výboru je zvolen David Drahokoupil. Počet členů osadního výboru je určena na 3 ve znění zprávy č. 14/1
 22. schválilo:
  1. stanovuje dle § 84 odst. 2 n) zákona č. 128/2000 Sb., ve zn. pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva v následujících částkách:
   – místostarosta 18 700 Kč,
   – člen rady 2 450 Kč,
   – předseda výboru/komise/ zvláštního orgánu obce: 1 550 Kč,
   – člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce 1 050 Kč,
   – člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500 Kč.
   Odměna bude poskytována od 1.11.2018 V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
   do příslušné funkce
  2. v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se dle § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., ve zn. pozdějších předpisů stanovuje odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny budou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce a to za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce
  3. rozhodlo dle § 84 odst. v) zákona č. 128/2000 Sb., ve zn. pozdějších předpisů o peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce analogicky s odměnami poskytovanými neuvolněným členům zastupitelstva za výkon stejné funkce
  4. stanovilo dle § 71 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., ve zn. pozdějších předpisů paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
   samostatnou výdělečnou činnost, ve výši 100 Kč/hod. maximálně 2 dny v měsíci a 20 dní za rok
 23. vyslovilo souhlas s pracovněprávním vztahem mezi Městem Slatiňany a Bc. Františkem Rulíkem velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů, dle § 84 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 24. pověřilo zastupitele Ing. Jana Brůžka výkonem funkce zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu ve znění zprávy č. 17/1
 25. pověřilo s účinností od 24.10. 2018 tyto členy Zastupitelstva města Slatiňany: Mgr. Milana Chalupníka, Ing. Víta Steklého, Marii Málkovou, Ing. Dagmar Fryšovou, Vítězslava Kolka, přijímat v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení snoubenců o uzavření manželství před matričním úřadem
  Slatiňany ve znění zprávy č. 18/1

MVDr. Ivan Jeník starosta, Ing. Stanislav Šťastný místostarosta

3 komentáře u „Zastupitelstvo města projednalo na 1. zasedání dne 24.10.2018“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.