Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 26. 6. 2019

 1. Byl schválen program 5. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo druhou část závěrečného účtu měs-
  ta za rok 2018.
 3. Došlo ke schválení účetní závěrky města za rok 2018 (nerozdělený zisk z minulých let ve výši 28 026 047 Kč).
 4. Byla přednesena zpráva o kontrole plnění usnesení ZM. Předsedou kontrolního výboru bylo doporučeno schválení této zprávy. ZM zprávu o plnění vzalo na vědomí.
 5. Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).
 6. Zastupitelé byli seznámeni s výsledky jednání s Povodí Labe ohledně rekonstrukce pravobřežní zdi. Zazněl názor člena výboru pro životní prostředí, který se v této problematice pohybuje a byl přítomen na zmíněném jednání, že oprava pískovce nesplňuje dnešní požadované normy. Navrhl použití pískovce pouze ve vyšších řadách, kam voda ve většině případů nezasahuje, v nižších řadách použití žuly. Zastupitelé dále diskutovali, jak by (ne)měla vypadat případná budoucí rekonstrukce v dalších částech řeky (zejména část u pošty). Navržená varianta, zabezpečení zdi pomocí 0,5 t kamenů není přijatelná. Zastupitelé se usnesli, že je nutné svolat další jednání s Povodím Labe, ke kterému budou přizváni zástupci politických stran zastoupených v ZM.
 7. Nebyla schválena žádost prodeje pozemkové parcely č. 316/32
  v Trpišově.
 8. Nebyla schválena žádost prodeje 1/3 pozemkové parcely č. 356/6
  ve Slatiňanech.
 9. Schválení změny rozpočtu v příjmové části 101 990 052 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3 815 625 Kč) a ve výdajové části 100 623 125 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) – dotace z MMR ČR (ex post) na rekonstrukci ul. Klášterní a na rekonstrukci hasičské zbrojnice, ve výdajové části – oprava techniky údržby, komunikační platforma „Mobilní rozhlas“, rekonstrukce kotelny a výměna oken ZŠ.
 10. Bylo schváleno financování projektu Realizace úspor energie ZŠ (rekonstrukce kotelny a výměna oken) ve výši 5 300 000 Kč v roce 2019 a 1 700 000 Kč v roce 2020. Na tuto investici se žádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
 11. Byl schválen závazek zastupitelstva pro rozpočet 2020 jako investiční příspěvek ve výši 1 700 000 Kč pro ZŠ (viz bod výše).
 12. Na základě žádosti zastupitele byl výběr varianty vstupní brány na hřbitov dvoukolovým způsobem. Do druhého kola se dostala varianta vycházející z návrhu arch. Schmoranze a dodatečný podstatně levnější návrh v podobě osazení otvoru po márnici širokou kovovou bránou ztvárněnou uměleckým kovářem se sloupy bez uzavření prostoru nad vchodem (viz nákres). Na základě následující diskuse a připomínek k „předložené“ variantě (patka a hlavice z pískovce, k patkám budou přidány pískovcové nákolníky, šířka pro obslužné vozidlo a průchod), tato varianta získala většinu hlasů zastupitelů.
 13. Došlo ke schválení prodeje kanalizace ulice Vrchlického a ulice na Ostrově společnosti VaK, a.s. ve výši 21 042 000 Kč a následné vložení této částky do základního kapitálu této společnosti jako vklad města Slatiňany (navýšení akcií).
 14. V různém se diskutovalo nad
  1. zavedením výběru poplatku za vstup do zámeckého parku na základě usnesení Rady, která zpoplatnění vstupu odmítla.
  2. Předseda kontrolního výboru na základě podnětu finančního výboru prozkoumal vybírání městských poplatků. Seznámil zastupitele s postupem vymáhání a zmínil, že většina neplatících jsou sociálně slabší a lidé bez domova.
  3. Dále byla zmíněna informace o stavu územního plánu, který by mohl být bodem příštího ZM.
  4. Zazněla zpráva finančního výboru, že nebylo možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci Modely kvůli tomu, že dosud není zcela dokončen a schválen nový územním plán a informace o výsledcích ankety na pořízení nahrávacího zařízení (viz červnové Ozvěny).

Jeden komentář u “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 26. 6. 2019”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.