Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 17. zasedání dne 6. 10. 2021

Zastupitelstvo města Slatiňany
projednalo na 17. zasedání
dne 6. 10. 2021
1. Zastupitelstvo na základě doporučení
Rady rozšířilo program 17. zasedání.
2. Kočičí hrádek je na pozemku Lesů ČR,
tedy je i v jejich vlastnictví. Zastupitelstvo se na jednom z předchozích jednání usneslo, že se pokusí Kočičí hrádek
odkoupit. Toto usnesení bylo zrušeno,
jelikož Lesy ČR nechtějí, aby uvnitř jejich pozemku bez vyčleněné cesty vznikl pozemek v cizím vlastnictví. Navíc
prodej by musel být veřejný, a tak by
hrozilo, že by tuto pamětihodnost mohl
odkoupit jiný (a to i soukromý) subjekt.
Město bude nadále jednat o možnosti
dlouhodobého pronájmu.
3. Hlavním bodem programu tohoto zasedání bylo rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek vznesených při
projednání nového Územního plánu.
Celkem se sešlo 66 námitek, o kterých
museli zastupitelé rozhodnout. Kvůli velkému množství bodů bylo jednání
zahájeno již ve 14 h. I přes toto dřívější
zahájení museli zastupitelé schválit výjimku z jednacího řádu, který umožňuje
jednání pouze do 21.00, jelikož jednání
se protáhlo téměř do 22 h. Níže jsou
uvedeny body, ohledně kterých se vedla největší diskuze. Kompletní zápis se
všemi projednanými body je zveřejněn
na webových stránkách města.
• Byly schváleny námitky, týkající se parkovacích ploch – navržené parkování
u vodárny pod Švýcárnou a Monaca
směrem na Kochánovice podél cesty,
byly zrušeny. Většinově se schválila
možnost vzniku většího parkoviště pod
Monacem.
• Byl zamítnut návrh na zanesení Machačova paloučku (projekt budoucího
parčíku) jako veřejné zeleně. Ponechán
stav „smíšené bydlení“, který umožňuje
jak stavby, tak parky. Město je majitelem pozemku, a tak není nutné určovat, že zde bude park, jelikož je město
tím, kdo o tom vždy bude nakonec
rozhodovat.
• Zamítla se žádost občanů na změnu
rekreační oblasti v Presích (zahrádky
mezi řekou a silnicí) na plochy smíšené obytné. Žádost nebyla schválena
zejména kvůli skutečnosti, že se jedná
o záplavovou oblast a charakter parcel
(úzké a dlouhé) nebyly určeny k bydlení včetně nevhodných přímých výjezdů na frekventovanou silnici– někteří
zastupitelé poukazovali na to, že parcelace, následný pronájem a odprodej
pozemků byl za účelem reakreace a ne
rodinné zástavby.
• Žádost o změnu plochy pro stavbu
cca 19 ti rodinných domů podél silnice
k policejní škole směrem na Kochánovice byla zamítnuta z důvodu rozšiřování území obce. Paprskovité rozšiřovaní
Trpišova je nevhodné. Potenciální výstavba by navíc výrazně narušila vzhled
krajiny a výhledy.
• Byla schválena připomínka týkající
se přesunu silnice mezi ulicí Vlčnovská a Vítězství. Nová silnice spojí tyto
dvě ulice mimo intravilán města, a tak
odcloní dopravu zde nově vznikající
průmyslové zóny, která ve většině případů bude najíždět u Orle na obchvat.
• Nebylo vyhověno námitce majitele pozemku sousedícího s restaurací
Monaco ohledně možnosti stavby nového domu oproti původně umístěné
stavby.
• Zastupitelstvo nevyhovělo námitce majitele pozemků proti zrušení možnosti
výstavby penzionu v oblasti Borku.
Nový územní plán s penzionem v této
oblasti již nepočítá.
• Bylo vyhověno námitce týkající se
změny pozemku na soukromou zeleň
(z původní veřejné) v oblasti sadu u silnice směrem na Škrovád vlevo, v okolí
Třešňovky.
• Zastupitelstvo odmítlo námitku týkající
se zachování možnosti stavby penzionu a rodinného domu v blízkosti Podskály. Původní ÚP umožňoval stavbu
penzionu, nový ÚP s touto možností
nepočítá. V současné době platí v tomto území stavební uzávěra.
• Dále se řešila žádost o vyjmutí z plochy
pro bydlení na sídlišti a změnu na veřejnou zeleň. Týká se travnaté trojúhelníkové plochy na severozápadním cípu
sídliště. Žádosti nebylo vyhověno, tedy
majitel pozemku zde může potenciálně
stavět. Zastupitelé se obávali případné
žaloby ze strany majitele pozemku.
4. V různém Zastupitelstvo města:
• pověřilo Radu města jednáním o možnostech odkupu pozemku na sídlišti
od soukromého subjektu z důvodu zachování volného zeleného prostranství.

Odkaz: Ozvěny 11/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.