Zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Pojmenování rybníka na pozemku p. č. 489/3 v k. ú. Trpišov, kde rozpravou vznikly další návrhy, přičemž Zastupitelstvo rozhodlo o odložení tohoto bodu.
 3. Byl zřízen Výbor pro životní prostředí v počtu 5 členů. Předsedou výboru se stal Mgr. Bc. Daniel Vychodil. Výbor se bude věnovat tématům hospodaření s vodou, koncepčnímu přístupu ke změnám podnebí, obnovou a údržbou krajiny a zeleně, odpadovému hospodářstvím a čistotě ovzduší v topné sezóně.
 4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění Usnesení Zastupitelstva.
 5. Schválení přídělu do sociálního fondu ve výši 610 200 Kč (4% objemu
  rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků města). Fond slouží pro zaměstnance města a lze z něj čerpat na základě vnitřní směrnice.
 6. Byl schválen návrh přebytkového rozpočtu na rok 2019 (příjem 73 430 800 Kč dorovnán financováním 800 000 Kč, výdej 72 690 900 Kč dorovnán financováním 1 539 900 Kč ) a výhled do roku 2021 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města.
 7. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Slatiňany, kde v roce 2018 došlo k technickému zhodnocení ve výši 88 337 Kč na odvětrávání hudebny.
 8. Došlo k pověření starosty a místostarosty k výkonu akcionářských práv ve VAK Chrudim a k výkonům souvisejícím se členstvím v Mikroregionu Chrudimsko.
 9. Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).
 10. Došlo k prodeji části pozemkové parcely č. 645/1 v kat. území Slatiňany (u vodní elektrárny pod splavem) o výměře 3 m 2 . Zazněl dotaz na kácení stromu na pozemku, nový majitel přislíbil jeho ponechání.
 11. 26. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018.
 12. V různém zazněl dotaz na Facebookový profil města, diskutovalo se nad kamerovým systémem (viz. v únorových Ozvěnách). Řešilo se zbourání márnice (viz. v únorových Ozvěnách), byl vznesen požadavek na zavedení pasportizace pískovcového kamene, který je ukládán do depozitu města. Byla vznesena žádost o zveřejnění koaliční smlouvy. Zazněly informace z výborů a  informace o obnově sadů. Osadní výbor Kunčí požádal o včasné informování v případě, že se něco děje v Kunčí. Diskutovalo se nad rekonstrukcí ulice Klášterní. Byl vznesen dotaz na ozelení plotu plovárny.

Kompletní přehled usnesení

Jeden komentář u “Zasedání zastupitelstva”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.