Zasedání zastupitelsva

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 10. 4. 2019:

 1. Byl schválen program 4. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo 1. část závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018.
 3. Zastupitelstvo města navrhlo starostu na člena představenstva VaK Chrudim.
 4. Bylo schváleno navýšení přidělené dotace nad možnosti Rady pro organizace Spartak a Sokol.
 5. Došlo ke schválení převodu kanalizace „ulice Vrchlického a Na Ostrově“ a „Ke Garážím“ do VaK Chrudim (formou vkladu, výměnou za akcie).
 6. Bylo zrušeno věcné břemeno na části pozemkové parcely č. 645/4 za účelem kontroly, údržby a opravy mlýnského náhonu.
 7. Podniku Povodí Labe nebylo schváleno technické řešení rekonstrukce (s využitím žulového kamene) pravobřežní zdi pod jezem. Zastupitelstvo města chce dále jednat s Povodím Labe o možnostech zachování pískovce. K dalším jednáním by měl být přizván odborník pan Švejcha, zástupci samosprávy a členové výboru pro životní prostředí.
 8. Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).
 9. Zastupitelstvo města neschválilo prodej části st. parcely č. 10/1 ve Škrovádě.
 10. Byla odmítnuta žádost na prodej malé vodní nádrže u vlakového nádraží.
 11. Došlo ke schválení poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 120 000 Kč občanovi  města se splatností na 3 roky a úrokem 3% ročně.
 12. Zastupitelstvo města nevybralo žádné z navrhovaných možností záznamového zařízení a pověřilo MěÚ k provedení průzkumu zájmu občanů o tuto službu.
 13. Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na revitalizaci Kabeláčova mlýna. Došlo k diskusi ohledně celkových nákladů investice – položkový rozpočet by měl být znám do konce roku.
 14. Různé
  1. Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí, se stavem podání dotace k realizaci úspor na ZŠ (výměna oken),
  2. se zprávou kontrolního výboru k stížnosti na fungování výboru pro územní plán (podal člen p. Urválek), na kterou bylo navázáno
  3. se zprávou výboru pro ÚP, s informací ohledně veřejného projednávání 13.5.
  4. Zastupitelé byli pozváni na prohlídku areálu Spartaku k účelům dalšího jednání ohledně převodu sportovišť do vlastnictví města.
  5. Byla přednesena zpráva činnosti výboru pro životní prostředí, který společně s vybranými radními diskutoval nad problematikou odpadů.
 15. V diskusi
  1. bylo upozorněno na stav schodů od mostu do Čechovy ulice.
  2. Bylo zmíněno dokončení části výstavby kanalizace v Trpišově a
  3. oprava chodníku, který mnohým slouží jako parkoviště, čímž může dojít k jeho poškození.
  4. Zazněl dotaz občana na možnost ovlivňování uzavírek v okolí města – bohužel město nemá možnost ovlivňovat uzavírky komunikací mimo vlastnictví města.
  5. Zazněla informace ohledně objednané zeleně do ulice Klášterní.
  6. Zazněl dotaz na hřbitovní bránu, kde občan obhajuje původní variantu – kovová brána od uměleckého kováře.
  7. Diskutuje se také nad Schmoranzovou variantou, avšak kvůli veřejnému projednávání za přítomnosti architektů, které proběhlo dva dny před zasedáním (8. 4. 2019), nebyl bod výběru hřbitovní brány zařazen na program.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.