Zastupitelstvo schválilo koupi krajnice Švermovy ulice u Bonetu pro stavbu VO

Usnesení č. 19/2017 z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2017 Zastupitelstvo města Slatiňany

208/19/2017/ZMS

1. schválilo koupi pozemkové parcely č. 214/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 382 m2 a části pozemkové parcely č. 214/1 (orná půda) o výměře cca 190 m2 , obě v kat. území Slatiňany za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitostí (tj. náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického
práva do veřejného seznamu) od paní Marie Krúpové, (1/2 předmětných pozemků) a od paní Jitky Přepechalové, (1/2 předmětných pozemků), a to po dokončení stavby veřejného osvětlení na předmětných pozemcích, ve znění zprávy č. 7/19

2. schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o podmínkách provedení stavby s paní Marií Krúpovou a paní Jitkou Přepechalovou, ve znění zprávy č. 7/19


Stav k 3/9/2018:

Parcelní číslo: 214/2 Číslo LV: 1864 Výměra [m2]: 382 Vlastníci, Krúpová Marie, 1/2; Přepechalová Jitka, 1/2

Parcelní číslo: 214/1 Obec: Slatiňany [572268] Číslo LV:1864 Výměra [m2]: 18790  Vlastnické právo Krúpová Marie, 1/2; Přepechalová Jitka,

parcela Slatiňany 214/1
parcela Slatiňany 214/2

1/2

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.