Téma: Zettl Zdeněk – lékárník

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Lékárna byla otevřena ještě před ním na nábřeží řeky v domku čp. 180 magistrem Vejlupkem v roce 1925, který zde působil velmi krátce, byl vážně nemocen, na což také zemřel.1

PhMr. Zettl lékárnu koupil od jeho nástupce, lékárníka Jana Lány
(1. 9. 1936).

Jak bylo uvedeno v předchozím sdělení Zettl zvládal nepřetržitý provoz lékárny s jedním praktikantem, výjimečně mu pomáhali laboranti např. Jan Blažek.1

V pamětech bývalé kronikářky se připomíná záslužná činnost Zettla, protože do kvalifi kované lékárenské praxe zasvětil pět praktikantů. Z nich nejlépe se osvědčil Milouš Pola, projevující píli a odbornost včetně přípravy léčebných prostředků. Rovněž i ve styku se zákazníky byl velmi oblíben. M. Pola po úspěšném složení zkoušky, odpovídající kvalifi kaci lékárenského praktikanta, byl zaměstnán jako nediplomovaný farmaceut do 28. 2. 1944, pak přestoupil do lékárny v Poličce.1

Praxí u Zettla prošel i Josef Smola (1. 9. 1942–31. 8. 1945), který pak nastoupil jako vedoucí lékárny v Chrasti. Po Smolovi v lékárně ještě praktikoval Jan Zvěřina, ale po zkoušce na lék. praktikanta odešel studovat farmacii do Prahy, stejný postup volila praktikantka Jarmila Beranová – Hatalová.1

novou lékárnu „U naděje“ z let 1947–9 po přestěhování z nábřeží na hlavní třídu včetně personálního obsazení

O přestěhování lékárny z rodinného domu na nábřeží řeky na hlavní ulici v roce 1949 jsme již referovali

Koncem roku 1950 docházelo ke znárodňování všech lékáren, a ta zdejší byla začleněna do MEDIKY a lékárník Zettl byl jmenován odpovědným vedoucím lékárny č. 711, později 05–03–13 v rámci OÚNZ.1

V době znárodňování soukromého vlastnictví pomáhali magistru Zettlovi lékárnici V. Knotl (1949–50) a Zlata Fichnerová (1950–51), která byla přeložena pak do Chrudimi (lékárna na Kateřině).1

Tento výčet let a personálu je připomenut řadou fotografií, umístěných a viditelném místě v lékárně, z nichž několik přetiskujeme včetně jmen přítomných osob.1

PhMr. Zettla farmacie plně zaměstnala, vychoval nástupce ve svém oboru a dbal o dobrou pověst lékárny. V aktivním pracovním poměru působil 42 let ve zdejší lékárně, s níž se rozloučil ve věku 70 let. Je pochován na místním hřbitově se svojí druhou ženou Jarmilou, s níž prožil šťastné manželství.1

Jeho hrob je skromný, vystihující jeho naturel a způsob života.

  1. Milan Vorel: Soukromá lékárna Zdeňka Zettla na poč. 50. let minulého století měla optimistický název „U naděje“ – Ozvěny 8/2022[][][][][][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.