Změna č. 1 ÚPO Slatiňany

Dne 30.11. 2012 nabyla účinnosti Změna č. 1 ÚPO Slatiňany, v které byla zásadním způsobem upravena max. velikost staveb v některých zahrádkových a chatových oblastech:

  • Lokalita „V Kaštance“ – 60 m2
  • Lokalita „Píšťovy“ – 120 m2
  • Lokality „K Presům“ – 60 m2

U ostatních zahrádkových a chatových lokalit zůstal tento regulativ nezměněn, tedy původních 25 m2, což před změnou platilo pro všechny lokality.


Zastupitelstvo města Slatiňany 31. října 2012

183/13/2012/ZMS
I. ověřuje
soulad Změny č.1 ÚPO Slatiňany s Politikou územního rozvoje České republiky a územně plánovací
dokumentací, vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského
úřadu, dle přiloženého odůvodnění Změny č. 1 ÚPO Slatiňany, zpracovaného pořizovatelem dle § 53 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo
města Slatiňany neshledalo žádný rozpor.
II. vydává
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád opatření
obecné povahy – Změna č. 1 ÚPO Slatiňany
III. souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 ÚPO Slatiňany a dále pak s vyhodnocením připomínek,
zpracovaných pořizovatelem. Zastupitelstvo města Slatiňany neshledalo žádný rozpor.

3 komentáře u „Změna č. 1 ÚPO Slatiňany“

  1. Z pozice stavebního úřadu je nejvíce problematická lokalita „Píšťovy“, kde je možné stavět stavby pro rodinnou rekreaci o zastavěné ploše 120 m2, což je plocha, která v podstatě poslouží pro stavbu velice slušného rodinného domu. Žadatel tedy podá na stavební úřad žádost o stavbu rekreačního objektu a ve skutečnosti jde o rodinný dům. Stavební úřad je v tomto případě zcela bezmocný a je povinen žádosti vyhovět a následně stavbu povolit. Tato neutěšená situace by již po schválení a vydání nového územního plánu neměla pokračovat. Problém byl v průběhu pořizování nového územního plánu podrobně projednáván a nový regulativ by již výše uvedený postup žadatelů neměl umožnit.  

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.