Zpřísněná opatření od 12.10. – Počet nakažených roste, nemocnice se naplňují

9.10. zemřelo s COVIDem 40 osob (4 na milion), nově zjištěných nakažených 8600 (860 na milion).*2

(výtah z rozhodnutí vlády)

s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

 • I. zakazuje
  • 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
   • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
   • přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry;
  • b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje
  • 2. dále:
   • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
   • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
   • poutě a podobné tradiční akce,
   • kongresy a jiné vzdělávací akce,
   • veletrhy,
   • provoz heren a kasin,
   • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
   • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
   • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
   • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
   • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; kromě školních družin, (platí i pro zájmové kroužky, skaut apod.)
 • II. omezuje
  • 1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
   • a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních);
   • b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
   • c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
   • d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) osoby v okolí provozovny konzumují potraviny a nápoje alespoň 2 metry od sebe, nejde-li o členy domácnosti
   • g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
  • 2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod., zákaz produkce živé hudby a tance,
  • 3. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě pro více než 30 osob; zakazuje se přítomnost v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.,
  • 4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 :
   • a) omezení u konzumace nakoupených pokrmů (tzv. food court)
   • b) na místech určených k odpočinku nesmí docházet k shromažďování osob,
   • c) nebude wifi pro veřejnost,
  • 5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,
  • 6. právo pokojně se shromažďovat nejvýše 500 účastníků ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. října

 • I. omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
  • 1. provoz vysokých škol – zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu; zákaz se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů lékařství,
  • 2. provoz středních a vyšších odborných škol – se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s výjimkou
   • povinné školní docházky,
   • praktického vyučování a praktické přípravy;
   • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
   • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
   • praktických škol jednoletých a dvouletých,
  • 3. provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (třídy s asistentem pedagoga),
  • 4. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol – se zakazuje osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák),
  • 5. provoz středisek volného času a školních klubů
  • 6. ve školách kromě mateřských je zakázán zpěv,
  • 7. ve školách kromě kromě výjimkou mateřských škol a prvního stupně se zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
 • II. zakazuje od 26. do dne 27. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol 

Omezení provozu úřadů

 účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v:

 • 1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy
 • 2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje

 • 1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
  • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
  • návštěv nezletilých pacientů,
  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
  • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 • 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:
  • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
  • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy
  • j) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • o) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
  • r) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • s) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • u) zákazníky provozoven stravovacích služeb a cestující v prostředcích v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu

Odkaz: *1

Odkaz: *2

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.