Téma: Fond rozvoje bydlení Města Slatiňany

Město Slatiňany v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo v roce 1998 #footnote_0_22059 identifier_0_22059 footnote-link footnote-identifier-link title="Obecně závaznou vyhláškou č. 4/1998 zvláštní účet na podporu rozvoje bydlení">1 „FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA SLATIŇAN“ (dále FRB), který je aktuálně řízen vyhláškou2.

FRB slouží k poskytování půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov.

Příjmy fondu jsou např. dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu, příjmy ze splátek půjček a úrokové výnosy z nich, dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (banky, firmy apod.). Případné přírůstky stavu fondu se nestávají ziskem města Slatiňany, ale musí být beze zbytku ponechány k použití podle pravidel fondu.

Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 3% a nejdelší lhůtě splatnosti 5 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta fyzickým a právnickým osobám, které vlastní byty nebo obytné budovy na území města a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto bytů a obytných budov použít.

Výše půjčky, délka splatnosti a úrok se odvíjí od titulu účelu od 50 do 300 tis. Kč, od 3 do 5 let. Tituly lze kumulovat. Detaily jsou uvedeny ve vyhlášce2.

Půjčku z fondu získává žadatel na základě výběrového řízení, které vyhlašuje městská rada pro každý kalendářní rok samostatně a o výsledku výběrového řízení rozhodne městské zastupitelstvo. K výsledku se nelze odvolat.

Žádost má m.j. obsahovat návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši alespoň 130% předpokládaného úvěru. Za porušení smluveného účelu je smluvní pokuta 30% + okamžité vrácení.

Půjčka bude proplacena přímo dodavateli stavebních prací na základě faktur předložených žadatelem. Faktury budou odsouhlaseny OVŽP MěÚ Slatiňany.

  1. Obecně závaznou vyhláškou č. 4/1998 zvláštní účet na podporu rozvoje bydlení[]
  2. Obecně závazná vyhláška č. 03/2006 o využití Fondu rozvoje bydlení[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.