Návrh: Do jednacího řádu zastupitelstva doplnit hlasování o připuštění k hlasování zastupitele ve střetu zájmů

Zákon o obcích toto řeší v §83, kde stojí: „(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat“

Pokračovat ve čteníNávrh: Do jednacího řádu zastupitelstva doplnit hlasování o připuštění k hlasování zastupitele ve střetu zájmů“

Rada města Slatiňany na své 43. schůzi projednala

USNESENÍ Rady města Slatiňany ze 43. schůze konané dne 29. dubna 2024

Rada města Slatiňany:

 1. schválila program jednání
 2. schválila přizvání pana arch. Ing. L. P. na jednání rady města
 3. neschválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č. 536/4 o výměře 12,5 m2 v k. ú. Slatiňany s panem M. K., ………….., IČ …….., za účelem umístění prodejního stánku, ve znění zprávy č. 1/43
 4. schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Pardubickému spolku historie železniční dopravy,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 43. schůzi projednala“

14. zasedání městského zastupitelstva – pohledávka p.Chrbolky, prodej městských bytů; cenzura v Ozvěnách; reflexe k nákupu areálu u nádraží

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 24. dubna 2024 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. *

Chybí: I. Jeník, Holeka, Kunc, Sobotková, Zahradník

 1. Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Řešení požadavku společnosti TOLUP COMPANY s.r.o. (Pohledávka p. Chrbolky)
  1. pohledávku požaduje firma Tolup Compady
  2. M. Chalupník: finanční výbor (jehož je člen i I.Jeník) doporučuje neproplácet nic a nechat to na soud (žádá jiná firma,

Pokračovat ve čtení „14. zasedání městského zastupitelstva – pohledávka p.Chrbolky, prodej městských bytů; cenzura v Ozvěnách; reflexe k nákupu areálu u nádraží“

Rada města Slatiňany na své 41. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 41. schůzi 8. dubna 2024

 1. Rada města schválila uzavření dodatku č. 5 k smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu se společností AVE
 2. Rada města schválila pacht pozemku p. č. 240/6 o výměře 9 662 m2
  v kat. území Slatiňany, za účelem provozování zemědělské výroby a uzavření pachtovní smlouvy s Oseva Agri Chrudim,
 3. Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 41. schůzi projednala“