Rada města Slatiňany na své 45. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 45. schůzi 17. června 2024

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na pozici „Vedoucí stavebního úřadu Slatiňany.“ Ve druhém kole výběrového řízení nebyl nový vedoucí vybrán a bylo vypsáno třetí kolo.
 2. Dále rada města vzala na vědomí cenové nabídky na výkon technického dozoru stavebníka a výkon autorského dozoru pro akci „Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky“ a stavba nového přístupu pro hendikepované a rozhodla uzavřít smlouvy na výkon těchto činností.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 45. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 44. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 44. schůzi 13. května 2024

 1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 –
  Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2024 ve výši 25 000,- Kč Pardubickým krajem.
 2. schválila zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě
  č. p. 287 v ulici Tyršova ve Slatiňanech, společnosti Ski Fanatic s.r.o. ve dnech 15. až 19. 7. 2024, pro uspořádání příměstských táborů za celkovou cenu 1 250,- Kč.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 44. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 43. schůzi projednala

USNESENÍ Rady města Slatiňany ze 43. schůze konané dne 29. dubna 2024

Rada města Slatiňany:

 1. schválila program jednání
 2. schválila přizvání pana arch. Ing. L. P. na jednání rady města
 3. neschválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č. 536/4 o výměře 12,5 m2 v k. ú. Slatiňany s panem M. K., ………….., IČ …….., za účelem umístění prodejního stánku, ve znění zprávy č. 1/43
 4. schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Pardubickému spolku historie železniční dopravy,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 43. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 41. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 41. schůzi 8. dubna 2024

 1. Rada města schválila uzavření dodatku č. 5 k smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu se společností AVE
 2. Rada města schválila pacht pozemku p. č. 240/6 o výměře 9 662 m2
  v kat. území Slatiňany, za účelem provozování zemědělské výroby a uzavření pachtovní smlouvy s Oseva Agri Chrudim,
 3. Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 41. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 40. schůzi projednala

USNESENÍ Rady města Slatiňany ze 40. schůze konané dne 27. března 2024

Rada města Slatiňany:

 1. schválila program jednání
 2. schválila změnu odpisového plánu na rok 2024 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu
 3. souhlasila s výměnou stávajícího dřevěného oplocení na pozemku rodinného domu č.p. 210, Havlíčkova ulice ve Slatiňanech za oplocení nové, které bude provedeno v kombinaci betonových prvků a dřevěných prvků v antracitové barvě
 4. schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2024 určeného organizacím,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 40. schůzi projednala“