Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 85. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 85. schůzi dne 8. 2. 2021:

Rada města se sešla s MgA. Ivou Ryzovou a společně diskutovala nad jejím nápadem vytvořit kavárnu v objektu stávajícího muzea Švýcárna.

 1. Rada schválila Výroční zprávu za rok 2020 o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím – celkem 2 podané žádosti.
 2. Schválila uzavření kupní smlouvy na kanalizaci za částku 250 000 Kč za podmínky umožnění napojení budoucí kanalizace z místní části Kunčí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 85. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 84. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 84. schůzi dne 27. 1. 2021:

 1. Rada vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek a schválila výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2020.
 2. Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MěÚ. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr, nebo zvolených zastupitelů města do uvolněné funkce (starosta).
 3. Došlo ke zrušení dvou usnesení Rady města – usnesení o zřízení sjezdu a zřízení věcného břemene (napojení kanalizace),

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 84. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 83. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 83. schůzi
dne 13. 1. 2021

 1. Dnem 14. 1. došlo k vyhlášení půjček z Fondu rozvoje bydlení. Dále došlo ke jmenování komise za účelem vyhodnocení podaných žádostí.
 2. Došlo k prodloužení dočasné nájemní smlouvy nevyužívaných nebytových prostor v Trpišově čp. 93 (bývalá prodejna). Prostor nájemník (občan) používá pro uskladnění nábytku po dobu rekonstrukce domu, která se z důvodu nouzového stavu prodloužila.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 83. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi dne 6. 1. 2021

 1. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“. Ze tří nabídek vybrala společnost „SPORTPROJEKTA Praha s. r. o.“, která předložila cenovou nabídku v hodnotě 230 000 Kč bez DPH. Zpracování projektové dokumentace je kryto schváleným rozpočtem na rok 2021. Projektová dokumentace bude připravována za účelem podání žádosti o dotaci na tuto akci.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 81. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 81. schůzi dne 21. 12. 2020

 1. Rada specifikovala předmět plnění veřejné zakázky související s tvorbou propagačního videa města (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“).
 2. Byl udělen souhlas s umístěním nové sloupcové trafostanice na pozemku p.č. 389/2 v k.ú, Škrovád (v místech mezi řekou a „Hospůdkou Pod kopcem“).
 3. Rada souhlasila se zřízením věcného břemene kabelového vedení nn na parcele č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 81. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 80. schůzi

Rada města Slatiňany projednalana 80. schůzi dne 16. 12. 2020

 1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu  (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – technicko-ekonomickou studii na odvodnění pozemků Trpišova a příjem dotace pro ZŠ (rekonstrukce kotelny).
 2. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Generel dopravy a parkování“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“). Po veřejném seznámení a odsouhlasení zastupiteli bude tento dokument sloužit jednak jako koncepční podklad pro projektanty při stavebních úpravách ulic a ploch a zároveň jako důležitý podklad pro žádosti o čerpání prostředků EU nebo státního rozpočtu na investiční akce.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 80. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi dne 23. 11. 2020:

 1. Rada města schválila změnu trasy plánovaného elektropřipojení pozemku p.p. č. 409/2 v kat. území Slatiňany (mezi vlečkou, tratí a řekou směrem Presy)
 2. Vzhledem ke každoroční zákonné nutnosti provést inventarizace majetku města Rada pověřila MěÚ k jejímu provedení. Došlo ke jmenování členů inventarizační komise, kterou mimo jiné Rada pověřila stanovením způsobu využití přebytečného a nepotřebného majetku.
 3. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 79. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 79. schůzi dne 7. 12. 2020:

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 47 nesplněných usnesení jich je 20 z tohoto roku a dá se předpokládat jejich splnění. Dále pak 27 starších, které jsou vázány na třetí strany.
 2. Rada města vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu v roce 2020. Celkem město získalo 17 dotací v celkové výši 38 267 554 Kč.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 79. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 77. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 77. schůzi dne 18. 11. 2020

 1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu – obdržení dotace MAS Chrudimsko na opravu hřiště v Nerudově ulici, PD na VO v ul. K Vlčnovu, studie na plovárnu (1. etapa)
 2. Rada jednala o návrhu rozpočtu města na rok 2021.
 3. V různém Rada:
  1. rozhodla o objednání studie pro 1. etapu „Modernizace koupaliště“ s firmou Bazenservis s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 77. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi dne 5. 10. 2020:

 1. Bylo schváleno vstupné do interaktivního muzea Švýcárna na akci „Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky“ konané ve dnech 26. 11., 3. 12., 10. 12. a 17. 12. Dospělí 40 Kč a děti 20 Kč. Akce proběhne pouze v případě příznivé situace.
 2. Byl schválen dodatek ke smlouvě o dočasném využívání Společenského domu společností ACORD, z.s. s cílem vyhovět aktivitám spolku ale zároveň neblokovat prostory společenského domu ostatním aktivitám.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi dne 7. 10. 2020:

 1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu  – příjem dotací, stavební více práce ul. Schmoranzova.
 2. Došlo k potvrzení výsledku výběrového řízení vypsaném ZŠ na nákupu 33 kusů notebooků. Z pěti oslovených společností, dvě podaly nabídku. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost EVRES Computers spol. s r.o. s cenou 597 858 Kč. MŠMT by měla na tuto techniku související s on-line výukou (distanční vzdělávání žáků) poskytnout částku 599 090 Kč.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi”