Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany“

Rada města Slatiňany na své 5. schůzi projednala

Rada města Slatiňany:

 1. vyhlásila výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2023
 2. jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve složení:
  Ing. Jan Brůţek, starosta
  Hana Hanušová, vedoucí OF
  Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVI
  Renata Vondráčková, referent OF
  Ing. Martin Kubín, Ph.D.
 3. schválila prodej nepotřebného materiálu,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 5. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 4. schůzi projednala

Rada města Slatiňany:

 1. odložila projednání souhlasu s výstavbou skladové haly s administrativně-sanitárními vestavbami navazujícími komunikacemi a technickou infrastrukturou společnosti ERA-PACK
  1. pozvala na příští zasedání Rady města stavebníka k doplnění dalších informací k výstavbě skladové haly
 2. schválila 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
 3. doporučila zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 4. schválila projektovou dokumentaci na výměnu vzduchotechnické jednotky školní jídelny Slatiňany,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 4. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 3. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 3. schůzi dne 12. 12. 2022:

 1. souhlasí s navrhovanou novostavbou rodinného domu v Kochánovicích dle přiložené projektové dokumentace
 2. schválila aktualizaci seznamu pojištěných vozidel v majetku města Slatiňany dle Rámcové pojistné smlouvy č. 4913575349 uzavřené dne 23. 2. 2022 se společností UNIQA pojišťovna
 3. projednala žádost Českého rybářského svazu z.s. MO Slatiňany
  1. schválila prořezání náletových dřevin okolo rybníčku v Trpišově
 4. vzala na vědomí plán práce rady města pro rok 2023
 5. vzala na vědomí žádost ředitele Základní školy o udělení ředitelského volna dne 22.12.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 3. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany projednala na 148 schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 148. schůzi dne 14. 11. 2022:

 1. Uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku za rok 2022 a jmenovala členy inventarizačních komisi.
 2. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“. Po vyčištění pláně
  od náletových dřevin a dřevin určených v projektové dokumentaci k vykácení, bylo provedeno geometrické zaměření modelace terénu. Bylo vyčištěno a vykopáno daleko více,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 148 schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 147. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 147. schůzi dne 9. 11. 2022:

 1. Rada vyhověla žádosti nově zvoleného Zastupitele a pověřila ho možností
  oddávání a užíváním závěsného znaku se státním znakem při občanských obřadech.
 2. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna ZUŠ na den 8. 11.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 147. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi dne 31. 10. 2022:

 1. Rada města schválila dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen
  za poštovní služby a podmínky pro používání výplatních strojů mezi městema Českou poštou, s.p..
 2. Rada vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2022.
 3. Rada města zrušila Vnitřní směrnici – Zásady pro správu nemovitého majetku ve vlastnictví města. Směrnice z roku 2007 určovala pravidla pro veřejné zakázky,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi“

Rada města Slatiňany na své 1. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi dne 30. 11. 2022:

 1. Novou smlouvu o spolupráci a certifikaci Partnerství, o.p.s.
 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MěÚS l/0107/2022/SM se společností GEO GARD s.r.o.
 3. Pověření členům zastupitelstva oddáváním
  1. Užívání závěsného znaku se státním
   znakem
  2. Oddací den, úředně určená oddací
   místnost
 4. redakční rada Ozvěn
 5. Zapůjčení stolů a židlí Základní škole Slatiňany
 6. Podklady k návrhu rozpočtu města Slatiňany,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 1. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 2. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 2. schůzi dne 12. 12. 2022:

 1. schválila program jednání
 2. neschválila prodloužení přístřešku Medunova č.p. 908
 3. schválila uložení distribuční sítě nn ve Škrovádě na některých obecních pozemcích a příslušná věcná břemena
 4. souhlasila s uzavřením knihovním systémem Koha s firmou R-Bit Technology, s.r.o.
 5. zkrátila období letního týdenního svozu odpadů z 3 měsíců (7-10) na 2 měsíce (29/5 – 3/9)
 6. se seznámila s navrhovaným stavebním záměrem novostavby provozního objektu na místě původní provozní haly areálu firmy KOBIT THZ CZ,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 2. schůzi projednala“

Zastupitel i občan má právo znát jmenovitě hlasování rady, obec však není povinna je zveřejňovat

Člen zastupitelstva i občan máte právo znát jmenovitě hlasování rady.*

Jako občan obce můžete žádat o tyto informace pomocí žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ). Podle § 8a jsou chráněny „informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy (…)“. Členství v radě je veřejnou funkcí, hlasování tedy nelze v žádném případě považovat za osobní, soukromý projev. Poskytnutí informací nebrání ani fakt, že schůze rady jsou neveřejné..*

Jako zastupitel máte právo nahlížet do zápisu z jednání rady přímo ze zákona: „Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.

Pokračovat ve čtení „Zastupitel i občan má právo znát jmenovitě hlasování rady, obec však není povinna je zveřejňovat“

Možnosti opozičních zastupitelů v kontrole Rady města

1) Mohu jako zastupitelka znát důvod rozhodnutí Rady? 
Ano, zastupitelka má právo seznamovat se se všemi dokumenty a informacemi, které provázejí rozhodování rady. Případné chráněné informace, obvykle chráněné osobní údaje, pak musí dále chránit, tj. např. je nemůže zveřejnit na internetu. *

2) Jak se mohu bránit, když s ním nesouhlasím? 
Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím rady, kritizujete ho na jednání zastupitelstva, předkládáte argumenty, předkládáte alternativní usnesení, získáváte pro jiný názor další zastupitele,

Pokračovat ve čtení „Možnosti opozičních zastupitelů v kontrole Rady města“

Rada města Slatiňany projednala na 145. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 145. schůzi dne 12. 10. 2022:

 1. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb
  na frankovací stroj Frama Matrix F22 se společností XERTEC a.s. Roční cena
  4 840 Kč vč. DPH.
 2. Rada města schválila uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 a úhradě nákladů s tím spojených. Výše příspěvku zůstává stejná jako v předešlém roce,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 145. schůzi“