Rada města Slatiňany na své 24. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 24. schůzi Rady města Slatiňany 2. října 2023

 1. Rada města schválila zřízení věcného břemene na části (31,8 m2) pozemkové parcely č. 706/41 v kat. území Slatiňany, ve správě Povodí Labe s.p., které bude spočívat v právu města Slatiňany užívat předmětný pozemek, vstupovat a vjíždět na tento pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami, revizemi a rekonstrukcí nebo s odstraněním havárií dvou výústních objektů v areálu městské plovárny.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 24. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 23. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 23. schůzi Rady města Slatiňany 20. září 2023

 1. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě  se společností GEOGARD s.r.o., jako dodavatelem stavby „Oprava pobřežní zdi Chrudimky, Slatiňany – ulice Na Ostrově“. Práce na uvedené akci byly zahájeny 26. 6. 2023, dílo mělo být dokončeno do 23. 9. 2023. Zhotovitel požádal o změnu termínu dokončení díla, a to z následujících důvodů: Po osazení ocelové štětové stěny a následném odbourání stávající poškozené kamenné opěrné stěny byla odhalena vrstva deskovité opuky,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 23. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 22. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 22. schůzi Rady města Slatiňany 18. září 2023

 1. Rada města schválila upravený odpisový plán na rok 2023 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany.
 2. Rada města neschválila přiznání specializačního příplatku pedagogického pracovníka ředitelce Mateřské školy Slatiňany od 1. 10. 2023 a doporučila ředitelce Mateřské školy Slatiňany promítnout environmentální výchovu do školního vzdělávacího plánu a dalších dokumentů a návazně do každodenního života mateřské školy a doložit rozsah environmentální výchovy.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 22. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 21. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 21. schůzi 6. září 2023

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Slatiňany. Ředitel ZŠ Mgr. Bc. Ivo Mandys oznámil vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ Slatiňany ve dnech 29. 9. 2023, 20. 11.
  2023, 6. 5. 2024 a 7. 5. 2024. V uvedených dnech budou pedagogičtí pracovníci ve škole pracovat na novém Školním vzdělávacím
  programu. Školní družina bude v případě zájmu rodičů v provozu.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 21. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 20. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 20. schůzi 30. srpna 2023

 1. Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do IV. kategorie s názvem „Dodávka a instalace vybavení – Atletický ovál a přilehlá sportoviště Slatiňany“ a schválila zadávací dokumentaci pro vypsání uvedené veřejné zakázky.
  1. Dále schválila seznam oslovených dodavatelů pro uvedenou veřejnou zakázku a jmenovala komisi k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek ve výběrovém řízení o zadávání uvedené veřejné zakázky.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 20. schůzi projednala“