Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 23. schůzi dne 22. 7. 2019

Rada města Slatiňany:

 1. rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku (části pozemkové parcely č. 204/1 v kat. území Slatiňany v areálu plovárny) za účelem umístění mobilního stánku pro provoz občerstvení se společností BIG B BOWL
 2. rozhodla uzavřít Smlouvu o výkonu odborného lesního hospodáře pro lesy města Slatiňany s Ing. Karlem Šmahelem, IČ: 63576317
 3. vzala na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2018 ve znění zprávy
 4. vzala na vědomí vyjádření bratrů Ing.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 23. schůzi dne 22. 7. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 20. schůzi dne 24. 6. 2019

 1. Rada města schválila příspěvek do sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině zavražděného místostarosty obce Dražůvek ve výši 3 000 Kč.
 2. Byla vzata na vědomí zpráva o plnění usnesení Rady města Slatiňany – kromě nově přijatých usnesení a usnesení blokovaných třetími stranami jsou usnesení plněny.
 3. Rada města schválila zaúčtování zmařené investice ve výši 138 000 Kč v souvislosti s finanční zpronevěrou bývalé zaměstnankyně MŠ.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 20. schůzi dne 24. 6. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 21. schůzi dne 27. 6. 2019:

 1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 102 350 052 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3 855 625 Kč) a ve výdajové části 101 023 125 Kč (dorovnáno financováním  výdajů 5 182 552 Kč) – doplatek na administraci výběrového řízení odpadového systému, elektrická energie.
 2. Rada rozhodla o bezúplatném nabytí práva z pozemkové služebnosti inženýrské sítě zřízené do pozemků na území Kunčí týkající se odkanalizování této části výměnou za dohodu o podmínkách provedení této stavby.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 21. schůzi dne 27. 6. 2019:”

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 26. 6. 2019

 1. Byl schválen program 5. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo druhou část závěrečného účtu měs-
  ta za rok 2018.
 3. Došlo ke schválení účetní závěrky města za rok 2018 (nerozdělený zisk z minulých let ve výši 28 026 047 Kč).
 4. Byla přednesena zpráva o kontrole plnění usnesení ZM. Předsedou kontrolního výboru bylo doporučeno schválení této zprávy. ZM zprávu o plnění vzalo na vědomí.
 5. Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 26. 6. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 22. schůzi dne 3. 7. 2019

Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 102 350 052 Kč (dorovnáno financováním  příjmů 4 305 625 Kč) a ve výdajové části 101 473 125 Kč (dorovnáno financováním  výdajů 5 182 552 Kč) – rezervní částka pro nahodilou těžbu v městských lesích nad rámec pachtovní smlouvy.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 22. schůzi dne 3. 7. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 12. schůzi dne 4. 3. 2019

 1. Rada města schválila odpisový plán na rok 2019.
 2. Byl schválen ceník Švýcárny, kdy byly ponechány ceny stejné jako v loňském roce, s výjimkou úpravy zvýhodněného vstupného pro skupiny 10 a více dětí.
 3. Vzhledem k předpokládanému konci udržitelnosti projektu Švýcárna (konec závazku plynoucí s dotačním titulem) se Rada zabývala cenou pronájmu prostor (přednáškový sál, přízemní část, vnější oplocená část, celý objekt) a stanovila ceník na základě hrubých provozních nákladů.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 12. schůzi dne 4. 3. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 17. schůzi dne 20. 5. 2019

Rada města Slatiňany:

 1. 282/17/2019/RMS
  1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019
  2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019
 2. propůjčení objektů a zařízení ve vlastnictví města Slatiňany na pořádání neziskových akcí
  1. svěřila starostovi pravomoc rozhodovat o povolení propůjčení objektů a zařízení ve vlastnictví města Slatiňany na pořádání neziskových akcí pořádaných organizacemi zřízenými na území Města Slatiňany,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 17. schůzi dne 20. 5. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 18. schůzi dne 3. 6. 2019

 1. Vodovodní přípojka Švýcárna
  1. projednala zprávu hodnotící komise
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku , kterým je společnost PP-GROUP.cz s. r. o., se sídlem Pasecká 378, 539 44 Proseč, s nabídkovou cenou 358.920,- Kč bez DPH ve znění zprávy č. 1/18
  4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:- Převzetí písemné zprávy hodnotící komise; –

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 18. schůzi dne 3. 6. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 19. schůzi dne 10. 6. 2019

 1. schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2017 ve znění zprávy
 2. schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Slatiňany, ředitelce Školní jídelny Slatiňany, řediteli Základní
  umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v I. pololetí r. 2019 ve znění zprávy č. 2/19
 3. doporučila zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 4. vzala na vědomí informaci o plnění povinné předškolní docházky do Mateřské školy Slatiňany
 5. vzala na vědomí informaci o zápisu dětí do Mateřské školy Slatiňany pro školní rok 2019/2020
  1. schválila povolení výjimky z počtu dětí v I.,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 19. schůzi dne 10. 6. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019:

 1. Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., rozšíření o pojištění nového majetku (především veřejné osvětlení).
 2. Schválení smluv na ochranu osobních údajů (GDPR) se společnostmi dodávajícími software do Městské knihovny.
 3. Rada schválila nabídku na projektové a inženýrské činnosti pro úpravu veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna od společnosti Komplex CZ s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 15. schůzi dne 10. 4. 2019

USNESENÍ č. 15/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 10. dubna 2019

Rada města Slatiňany:

 1. Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
  1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 15. schůzi dne 10. 4. 2019”