Téma: Osadní výbory

Zastupitelstvo obce může podle § 120 zákona o obcích zřizovat v částech obce osadní nebo místní výbory. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu osadního výboru, který nemusí být členem zastupitelstva obce, zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

Osadní výbor je oprávněn:

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, dále pak;
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce a
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
  • Pokud předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce požádá o slovo, musí mu být uděleno.
  • Má právo předložit bod k projednání na zastupitelstvu obce

Zřízení osadního výboru závisí na úvaze zastupitelstva obce, které takovýto výbor zřídit může, ale nemusí, řídí se přitom potřebou mít v části obce takový výbor, který se zabývá místními záležitostmi, které projednává vždy podle potřeby s příslušnými orgány obce, popř. jak je výše uvedeno může se s nimi obracet přímo na zastupitelstvo obce při jeho zasedání.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.