Téma: Osadní výbory

Zastupitelstvo obce může podle § 120 zákona o obcích zřizovat v částech obce osadní nebo místní výbory. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu osadního výboru, který nemusí být členem zastupitelstva obce, zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

Osadní výbor je oprávněn:

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, dále pak
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce a
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
  • Pokud předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce požádá o slovo, musí mu být uděleno.
  • Jestliže osadní výbor chce určitou záležitost projednat na zasedání zastupitelstva obce, je jeho zákonným právem takový bod k projednání navrhnout, a to buď předem – kdy rada obce nebo starosta připravuje návrh programu zasedání zastupitelstva obce, který pak bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu, nebo přímo na zasedání zastupitelstva obce. O tom, zda se bude navrhovaným bodem zabývat, rozhodne zastupitelstvo obce na svém zasedání hlasováním.

Zřízení osadního výboru závisí na úvaze zastupitelstva obce, které takovýto výbor zřídit může, ale nemusí, řídí se přitom potřebou mít v části obce takový výbor, který se zabývá místními záležitostmi, které projednává vždy podle potřeby s příslušnými orgány obce, popř. jak je výše uvedeno může se s nimi obracet přímo na zastupitelstvo obce při jeho zasedání.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.