Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Návrh: Domácí kompostéry dotované EU

Město může požádat o dotaci na kompostéry.

103. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.1, jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP14+) zpřístupněny a přijímány od 3. dubna 2018 (9:00) do 31. července 2018 (20:00)

Oprávnění žadatelé jsou obce:

Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu prostřednictvím domácích kompostérů pro občany a projekty budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů mohou předkládat pouze veřejné subjekty (kraje,

Pokračovat ve čteníNávrh: Domácí kompostéry dotované EU”

O dotované kompostery není velký zájem – kdo chce, kompostovat, už nějaký má, a kdo nechce, spíš ho nevezme ani zadarmo

Někdo si myslí, že těch, koho dotovaná cena přiměje kompostovat nebo pořídit plastový komposter, je zlomek.

Pokračovat ve čtení “O dotované kompostery není velký zájem – kdo chce, kompostovat, už nějaký má, a kdo nechce, spíš ho nevezme ani zadarmo”

Návrh: Městem dotované kompostery

V Poličce nejprve vypsali anketu a cca 700 domácností z 2000 se přihlásilo, že o kompostér mají zájem a tak napsali dotaci jen na těch 700 ks, což zafungovalo velmi dobře.

Není tedy špatně zařídit pro obec kompostéry, ale je potřeba se před tím více informovat jaký je či není zájem.

Pokračovat ve čteníNávrh: Městem dotované kompostery”

Městská kompostárna by se musela rozšířit

Ve stávající velikosti nemá městská kompostárna kapacitu pojmout pravidelně svážený bioodpad. Proto ve výběrovém řízení byla poptána likvidace v jiné, komerční, kompostárně.

Nicméně současný způsob kompostování se dá používat jen v současném rozsahu. Zvětšení kapacity kompostárny by vyžadovalo výraznou změnu technologie (vaky apod.) (DD)

Pokračovat ve čtení “Městská kompostárna by se musela rozšířit”

Návrh: Týdenní svoz bioodpadu z velkých kontejnerů jen ze sídlišť

Lidé na sídlištích mohou jen obtížně kompostovat a proto se jim bioodpad hůře likviduje. Navíc je zde také větší problém se zápachem v létě, protože popelnice jsou ve velkém množství na jednom místě.

Stačilo by ca. 6 kontejnerů, svoz by pravděpodobně zvládla i naše údržba třeba jednou týdně a pravděpodobně by stačila kapacitně i stávající kompostárna.

Bylo by dobré, kdyby se tam mohly vhazovat také psí výkaly.

I případná neukázněnost (nějaká ta pánvička či cihla) by šla v takhle malém množství snáze řešit.

Pokračovat ve čteníNávrh: Týdenní svoz bioodpadu z velkých kontejnerů jen ze sídlišť

Návrh: Svoz bioodpadu dům od domu

Už od roku 2017 řeší město svoz bioodpadu. K ukládání by se mohla využít i městská kompostárna a mohlo by dojít k dalšímu snížení produkce směsného odpadu.

Pokud by svoz bioodpadu byl v týdnech mezi svozem směsného odpadu, vyřešil by se zároveň problém s páchnoucími popelnicemi v letních měsících.

Zdarma poskytnutá nádoba vs. nádoba pořízená občany za svoje.

příklad z města Hořice – svoz bioodpadu zdarma, omezený počet popelnic byl půjčen zdarma

Pokračovat ve čteníNávrh: Svoz bioodpadu dům od domu

Téma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají

Od roku 2017 byla snížena četnost svozu směsného odpadu na většině města z týdenní četnosti na čtrnáctidenní jako motivace k většímu třídění. Tento předpoklad se splnil, množství směsného odpadu za rok 2017 kleslo skoro o 1/3, ale objevily se stížnosti občanů na zápach v teplých měsících v okolí popelnic, do kterých někteří občané vhazují stále ještě bioodpad.

Podle pracovníka firmy JRK popelnice zapáchá, když se do ní dá, co tam nepatří,

Pokračovat ve čteníTéma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají”

Návrh: Psí výkaly do uličních odpadkových košů

Majitelé psů platí městu poplatek za psa. Smysl tohoto poplatku není sice nikde oficiálně vysvětlena, ale lze předpokládat, že to má být podíl na nákladech, které městu vyvolávají psi. Nabízí se:

  1. přizpůsobení četnosti, konstrukce a svozu odpadkových košů, aby do nich bylo možno vhazovat psí výkaly a dále
  2. náklady na provoz známkového systému a
  3. náklady na odchyt a vracení, případně likvidaci volně pobíhajících psů.

Odpadkových košů je městě dost,

Pokračovat ve čteníNávrh: Psí výkaly do uličních odpadkových košů”