Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad“

Vícepráce na kompostárně za 870 tis. mil. Kč. Otevřena bude až na jaře.

Ještě stará Rada města v listopadu souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“

Pokračovat ve čtení „Vícepráce na kompostárně za 870 tis. mil. Kč. Otevřena bude až na jaře.“

Vybrána firma na rekonstrukci kompostárny za 3,6mil. Kč

Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“ vybrala Rada města jako zhotovitele společnost Milan Toman – TOMS, s nejnižší nabídkovou cenou 3 563 945 Kč vč. DPH. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 uchazečů o zakázku.*

RM dále schválila pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“ Milana Štěpánka na základě cenové nabídky ve výši 29 403 Kč vč.

Pokračovat ve čtení „Vybrána firma na rekonstrukci kompostárny za 3,6mil. Kč“

Kontejnery na bioodpad v místních částech a před sokolovnou po dobu uzavírky kompostárny

Po dobu uzavírka kompostárny od začátku srpna do poloviny listopadu letošního roku je realizována rekonstrukce kompostárny ve Škrovádu za seníkem. V uvedené době bude kompostárna uzavřena a její provoz přerušen.

Občané ve Slatiňanech mohou v tomto období využívat i nadále kontejner přistavený před sokolovnou každý týden od pátku do neděle a v omezeném množství mohou bioodpad odvážet do sběrného dvora ve Slatiňanech na vlastní náklady za poplatek.

V místní části Trpišov je kontejner přistaven tento týden do neděle 21.

Pokračovat ve čtení „Kontejnery na bioodpad v místních částech a před sokolovnou po dobu uzavírky kompostárny“

Anketa: Třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)

Vážení občané,

již podruhé si Vás dovolujeme touto formou oslovit jako respondenty naší velmi důležité ekologické ankety, která se týká hospodaření našeho města s odpady, na které město Slatiňany vynakládá každoročně nemalé prostředky.

Jakékoli třídění odpadu je velkým ekologickým pokrokem pro každé město a zároveň také znamená zachování trvale udržitelného rozvoje, tj. záruku zachování životního prostředí v minimálně stejné podobě jako dnes i pro příští generace – naše děti a později i jejich vlastní potomky.

Pokračovat ve čtení „Anketa: Třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)“

Výsledek ekologické ankety 2008

Výsledek ekologické ankety týkající se třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)

Ekologická anketa byla vložena do dvou vydání Ozvěn Slatiňan, poprvé v červencovém a podruhé v zářijovém vydání. 2. termín pro vyplnění ankety byl stanoven do 30. 9. 2008.

Ze 1400 domácností, kterým byly ekologické ankety po dvakrát společně s Ozvěnami Slatiňan doručeny, bylo doručeno pouze 50 vyplněných.

Výsledky doručených anket jsou následující:

Většina respondentů se v současné době zbavuje bioodpadů ukládáním do směsného komunálního odpadu.

Pokračovat ve čtení „Výsledek ekologické ankety 2008“

4 dny se likvidovaly větve, které zaplnily kompostárnu

Začátkem letošního roku se podařilo Městu Slatiňany sehnat firmu na štěpkování větví na kompostárně. Ve spolupráci se zaměstnanci údržby města a dostupnou technikou se během 4 dnů podařilo z velké hromady větví vytvořit čistou plochu. Děkujeme tímto p. Pucákovi a jeho synovi za jejich dobrou práci. V  této souvislosti žádáme občany, aby v  budoucnu odváželi na kompostárnu jen odpad, který tam patří a aby se chovali zodpovědně při jeho ukládání.*

Větve na kompostárnu určitě patří.

Pokračovat ve čtení „4 dny se likvidovaly větve, které zaplnily kompostárnu“

olej jedlý – do kontejneru

Již nepotřebný olej s fritéz či ze smažení není dobré lít do odpadních vod, mikroorganismy zpracovávající odpad mají s tuky problém.

V naší obci je organizován svoz. Po vychladnutí olej slijte do PET lahví, pevně uzavřete a vhoďte do k tomu určenému kontejneru.

Z Ozvěn 2018/6

„Při posledním svozu vytříděných použitých potravinářských olejů a tuků ze zelených nádob (popelnic) umístěných po našem městě bylo svozovou společností zjištěno, že každá popelnice obsahovala pouze asi polovinu,

Pokračovat ve čtení „olej jedlý – do kontejneru“