Sdělte milionuchvilek co si myslíte o demonstraci na Letné

před třemi týdny jsme společně opět zaplnili Letnou. Pokud nám chcete dát k Letné zpětnou vazbu, můžete tak učinit ZDE.

Na Letné jsme představili novou výzvu jasně formulující CO CHCEME. Během tří týdnů od Letné podepsalo tuto novou výzvu na www.milonchvilek.cz neuvěřitelných 200 000 lidí! Děkujeme Vám všem, kteří jste připojili svůj podpis a sehnali pár dalších lidí. Nesmírně si toho vážíme. S každým podpisem roste naše síla.

Pokračovat ve čtení “Sdělte milionuchvilek co si myslíte o demonstraci na Letné”

Zahájení územního řízení na VO ve Schmoranzově ulici

Od dnes budou mít občané 15dnů na seznámení se s projektovou dokumentací a předložení připomínek.

Počítá se se stavbou 12ti nových LED svítidel. Zároveň se počítá s přípravou pro optickou internetovou síť.

S přípravou pro elektrické vedení do země se však nepočítá.

Pokračovat ve čtení “Zahájení územního řízení na VO ve Schmoranzově ulici”

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

dne 22.7.2019 Rada města vzala na vědomí vytvořený plán údržby a rozvoje nemovitostí města Slatiňany v letech 2019-2022 s tím, že daný plán bude do konce roku ještě doplňován a průběžně aktualizován. Zároveň Rada města schválila uvedené stavební akce v plánu pro rok 2020 za účelem zajištění finančních prostředků při sestavování rozpočtu na rok 2020 příp. dotačních titulů, kdy se jedná zejména o tyto akce:

Pokračovat ve čteníPlán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

Rada města Slatiňany projednala na 38. schůzi

  1. Byly schváleny upravená pravidla výlepu plakátů (rozšíření o zákaz výlepu politicky motivovaných plakátů).
  2. Došlo k rozhodnutí o postupných přípravách projektových dokumentací (dále jen PD) na celkové úpravy ulic Tyršova, Čechova a Neumannova.
  3. Rada rozhodla o zadání PD na dokončení východní části ulice Klášterní.
  4. Schválení zadání PD pro výběrové řízení na opravu části chodníku v ulici 5.května.
  5. Rada schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění provozu sběrného dvora.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 38. schůzi”

Na likvidaci tříděného odpadu byla na dalších 5 let vybrána opět společnost Granplast

Rada města Slatiňany na 36. schůzi na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky

vybrala společnost Granplast s.r.o. jako společnost pro budoucí zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony).

Z celkového počtu dvou uchazečů, podala tato společnost nejnižší cenovou nabídku. Plnění nové smlouvy s 5-tiletým kontraktem začne od 6. 1. 2020 a to včetně nové služby svozu plastového odpadu „dům od domu“,

Pokračovat ve čtení “Na likvidaci tříděného odpadu byla na dalších 5 let vybrána opět společnost Granplast”

Rada města Slatiňany projednala na 37. schůzi

  1. Došlo ke schválení přijetí dotace dotace z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši 28 152 Kč.
  2. Změna usnesení ve věci věčného břemene spojeného s kanalizačním sběračem 5 rodinných domů v ul. Sečská a s tím spojené zřízení pozemkové služebnosti, vedoucí k převodu sběrače do správy společnosti VaK Chrudim a. s.
  3. Došlo k udělení souhlasu se změnou trasy plánovaného veřejného osvětlení a elektro kabelového vedení NN v lokalitě Škrovád – Kunčí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 37. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 36. schůzi

  1. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako společnost pro budoucí zajištění svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu z nádob a z kontejnerů na odpad. Jednalo se o jediného uchazeče. Další společnosti se ze soutěže omluvily převážně z kapacitních důvodů. Plnění nové smlouvy s 5-letým kontraktem začne od 6. 1. 2020.
  2. Došlo ke schválení zahraničních pracovních cest starosty – výjezdní zasedání společnosti VAK a dále zahraniční studijní cesta do EP ve Štrasburku.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 36. schůzi”

S navrhovanými úpravami ulic, chodníků a veřejného osvětlení budou občané předem seznámeni

S navrhovanými řešeními stavebních úprav ulic, chodníků a veřejného osvětlení tak, jak budou postupně projektovány, budou opět předem seznámeni občané na veřejných projednáváních a budou moci včas vznášet své připomínky a náměty, než bude dokončena projektová dokumentace a započata následná realizace.

Pokračovat ve čtení “S navrhovanými úpravami ulic, chodníků a veřejného osvětlení budou občané předem seznámeni”

Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok

Osobně jsem rád, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku růstu investic a oprav do nemovitého majetku a zároveň vyčlenit nemalé peníze na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti stavebních úprav ulic a oprav chodníků, obměny veřejného osvětlení a oblasti školství, což byly naše priority.

Mezi největší investiční akce nově zařazené do návrhu rozpočtu města 2020 patří kompletní obnova fasády školy včetně klempířských prvků (uvedeno v kapitole Základní škola) navazující tak plynule na letošní provedenou výměnu oken,

Pokračovat ve čtení “Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok”