Téma: Kontrolní výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný, maximální počet členů není nijak omezen, *

Kontrolní výbor  kontroluje  *

O provedené kontrole musí výbor pořídit zápis, *

Kontrolní výbor, stejně jako ostatní výbory, je kolektivním orgánem, z čehož plyne,  že jeho jednotliví členové nemohou bez řádného pověření výboru jako celku provádět samostatné kontroly.*

 

 

Pokračovat ve čteníTéma: Kontrolní výbor zastupitelstva“

Téma: Finanční výbor zastupitelstva

FV je orgánem zastupitelstva, *

Výbor musí být nejméně tříčlenný, v *

FV je kontrolním i iniciativním orgánem zastupitelstva*

Finanční výbor je podle § 38 zákona 128/2000 Sb., o obcích:

  1. Oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně,
  2. Je oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovená pro hospodaření v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
  3. Může participovat na kontrole hospodaření za uplynulý rok.

Pokračovat ve čteníTéma: Finanční výbor zastupitelstva“

Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2023

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2022 schválená usnesením rady města Slatiňany č. 143/2022/RMS dne 19. září 2022

předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2023 je 500.000,- Kč.

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2023″

Téma: Práva zastupitelů

Přehled práv je upraven v § 82 obecního zřízení a zahrnuje tři skupiny práv, kterými jsou právo iniciace, právo interpelace a právo na informace.*

Právo iniciace představuje možnost zastupitele obce předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce návrhy na projednání. *

Právo interpelace znamená možnost člena zastupitelstva obce vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy*

Mezi další práva patří požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu,

Pokračovat ve čteníTéma: Práva zastupitelů“

Téma: Pravomoci zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje a rozhoduje ve věcech, tj.:*

  • program rozvoje obce
  • rozpočet obce
  • změny v katastrálním území
  • dohody o změnách hranic a slučování s jinými obcemi
  • zřizování a rušení peněžních fondů, příspěvkových organizací, organizačních složek obce, právnických osob a veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení
  • zřizování a nazývání částí obce, jejich ulic a dalších veřejných prostranství
  • vyslání svého zástupce na valné hromady obchodních společností,

Pokračovat ve čteníTéma: Pravomoci zastupitelstva“