8. Zasedání městského zastupitelstva – nákup komunálního vozidla za 5 milionů 🗓

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 21. června 2023 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice.

(neoficiální poznámky autora)

Přítomno 20 (kromě Holeka)

 1. Program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
 3. Pozemkové úpravy v kat. územích Kunčí, Škrovád a Slatiňany
  1. Prezentováno projektantem a zástupkyní pozemkového úřadu – ukázal změny na mapě
  2. byly doplněny a upraveny cesty, přístupy
  3. Pozemky pod novými cestami budou převedeny na město1
  4. pro: 20 (všichni)
 4. Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 444/20 v kat. území Slatiňany
  1. podání žádosti o bezúplatný převod p.c. o výměře 967 m2 od Státního pozemkového úřadu
  2. pro: 20 (všichni)
 5. Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2022
  1. kontrolní výbor schválil2
  2. Schválení uzávěrky a nerozdělený zisk 26,8 mil.Kč
  3. pro: 20 (všichni)
 6. Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2022
  1. pro: 20 (všichni)
 7. Prodloužení ulice Schmoranzova ve Slatiňanech
  1. v nepojmenované části před přejezdem doprava kolem Hostince u Wenzlů podle trati (z důvodu výstavby rodinného domu)
  2. pro: 17
 8. Zrušení usnesení – veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Licibořice
  1. Zastupitelstvo 21.12.2022 schválilo uzavření smlouvy s obcí Licibořice, ale KÚ na žádost o schválení odpověděl, že to není možné
  2. pro: 20 (všichni)
 9. 12. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2023
  1. nákup komunálního vozu; vrácení nájmu občanům v bytových domech určených k prodeji za období 9 – 12/2022 a finanční dar pro spolek CK Pardubice na cyklistické závody
  2. Kontrolní výbor podotýká: částka (5mil) je vyšší, než bylo původně avizováno (2,5mil); navrhujeme neschvalovat částku kvůli ovlivnění výběrového řízení atd.2
  3. odpovědi:
   1. zvýšení ceny způsobilo doplnění o další příslušenství – kropení a čištění3
   2. cena je s DPH3
   3. Multikáru předpokládáme prodat včetně příslušenství3
   4. Potřebujeme ho na prohrnování ulic, kde větší technika může mít problémy3
   5. Elektroauta v této kategorii jsou za 15-20milionů Kč3
  4. S.Šťastný – poslal jsem e-mailem alternativní návrh na elektrické vozítko, na které lze získat i dotaci; navržený model4 je využíván jinde, např. ve Slaném jich mají několik i na čištění ulic; má velmi nízké provozní náklady; původní návrh totiž dosti prohlubuje deficit. Ve Slaném nahradila tato vozidla i Multikáry. Teď jsou dotace na malá vozidla, s větším vozidlem bych počkal, až budou dotace na větší komunální elektroauta, která budou.
   1. M.Víšek: navrhované auto nenahradí multikáru, možná by nahradilo Berlingo. Multikára je pro shrnování ulic, v tomto není spolehlivá, navrhované vozidlo tuto funkci nezastane.
   2. Prostor v kabině je větší než v Multikáře
   3. vysavač funguje lépe než u Multikáry
   4. na zimní údržbu je velikost tak akorát, větší už by bylo problém
  5. F.Rulík: na území města máme firmu Kobit, která je významný výrobce komunální techniky. Tohle auto mi přijde jako hračka s malými koly. Za ty peníze by mohlo být něco pořádného. Než bych tohle schválil, ještě bych se podíval po něčem lepším.
   1. J.Brůžek: ta cena je maximální, může být i nižší
  6. I.Jeník: předpokládal jsem, že Zastupitelstvo bude schvalovat i parametry, ale teď schvalujeme jen cenu.
  7. D.Drahokoupil: podle studie nějakého německého časopisu má elektroauto i o 2Kč/km vyšší provozní náklady. Takže nepředpokládám, že elektroauto by mělo mít nižší provozní náklady.
  8. J.Picpauer: navrhuji připravit pracovní komisi, která by prodiskutovala a stanovila konečné požadavky pro výběrové řízení a teď bychom jen schválili částku na to.
   1. 3specifikace už je jasná a prodiskutovaná dostatečně, a už bych se nevracel zpět
  9. schváleno – pro: 12
 10. Různé
  1. Územní plán zatím není hotov, ale mohl by být o prázdninách, v tom případě by mohl platit v půlce října.5
  2. Dotace na ovál byla schválena, ale k přidělení jsou potřeba ještě nějaké podklady5
  3. Byl jsem zvolen do přesdtaventva VaKu, předseda je starosta Chrudimi5
  4. Předběžné informace ohledně převodu Spartaku pod město. Jsou dvě možnosti: s.r.o. a příspěvková organizace p.o.. V Chrudimi mají s.r.o. a mají problém v tom, že dotace nejsou tak snadno dosažitelné, nemohou si snadno snížit daňový základ apod. Proto se nám jeví vhodnější p.o. Převod za korunu není vhodný kvůli výpočtu dotací a půjček.3
   1. Uvažovalo se, že by majetek přešel pod město a organizace by ho jen spravovala, aby při insolvenci o něj nepřišla.6. –
    1. Zahrneme do úvah3
  5. Kapacita mateřské školy aktuálně opět výrazně nedostačuje, sleduje město stav?6
   1. Diskutujeme to s paní ředitelkou, polovina přihlášených se nedostala; problém je školková turistika, kdy přihlásí rodiče děti účelově jen pro dobu zápisu – to snad vyřeší legislativa. Do školy se dostali všichni, budou se otevírat akorát 3 6.třídy. Stav monitorujeme, ale žádná opatření zatím neplánujeme.5
 11. Diskuze a závěr

7

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 8. schůzi 21. června 2023

Zastupitelstvo města schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schválilo Plán společných zařízení – komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kunčí a schválilo Plán společných zařízení – jednoduchá pozemková úprava v katastrálních územích Slatiňany a Škrovád.

Jedná se o soubor opatření, který obsahuje opatření přístupu k pozemku, opatření proti suchu, opatření pro správný odvod povrchových vod atd. Plány jsou řádně projednany s dotčenými orgány státní správy.

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 444/20 o výměře 967 m2 v kat. území Slatiňany od Státního pozemkového úřadu.

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku za rok 2022 a schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2022 ve schvalovacím řízení na účet nerozděleného zisku (ztráty) minulých let v celkové výši 26 844 687,13 Kč.

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města Slatiňany za rok 2022 a všechny doplňující finanční informace k závěrečnému účtu za rok 2022 (hospodaření města za rok 2022). Dále zastupitelstvo města v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok 2022, které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje a souhlasí s celoročním hospodařením.

Zastupitelstvo města schválilo prodloužit ulici Schmoranzovu v kat. území Slatiňany z důvodu výstavby nového rodinného domu v tomto prostoru.

Zastupitelstvo města zrušilo usnesení č. 41/3/2022 – uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Licibořice o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. Dle nového zákona může smlouvu uzavírat pouze úřad s rozšířenou působností.

Zastupitelstvo města schválilo 12. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023 v příjmové části na 94 862 620,- Kč (dorovnáno finančními příjmy 25 459 888,19 Kč) a ve výdajové části na 120 322 508,19 Kč (dorovnáno financováním výdajů 0,- Kč).

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7. schválené usnesením RM 11/2023, rozpočtové opatření č. 8 schválené usnesením RM 12/2023, rozpočtové opatření č. 9 schválené usnesením RM 13/2023, rozpočtové opatření č. 10 schválené usnesením RM 14/2023 a rozpočtové opatření č. 11 schválené usnesením RM 15/2023.

Součástí rozpočtových opatření je i dorozpočtování částky 5 000 000,- Kč pro rok 2023 na nákup komunálního vozu a jeho příslušenství, které bude využíváno pro zajištění údržby města. Tomuto bodu byla věnována rozsáhlá diskuse.

V různém starosta Ing. Jan Brůžek informoval o dokončení územního plánu, aktuálně probíhá jazyková korektura. Dále informoval o poskytnutí dotace na nový povrch oválu

 1. projektant osobně[]
 2. M.Chalupník[][]
 3. M.Harsa[][][][][][][][]
 4. SEKVO S2.DCH, návrh 580 tis. Kč, dotace 200tis do konce roku[]
 5. J.Brůžek[][][][]
 6. V.Steklý[][]
 7. Ozvěny 8/2023, přes Bard (google.com) odstraněny netisknutelné znaky z PDF[]
Naplánovaná událost Mobilní rozhlas Událost Zápisy zastupitelstva

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.