Po 12.9 Veřejná diskuse ke strategickému plánu rozvoje

v rámci projektu Otevřené a přitažlivé měs-
to byl prostřednictvím odborných skupin
zpracován Strategický plán rozvoje města
v letech 2022–2027. Jedná se o koncepční
dokument, který řeší různé oblasti roz-
voje města, ať již např. v oblasti dopravy,
školství, sportu, cestovního ruchu, či ži-
votního prostředí. Zároveň se stal jedním
z podkladů při tvorbě koncepce dopravy či
v současné době zpracovávané koncepce
cestovního ruchu. Tento dokument je též
mnohdy vyžadován ze strany dotačních
orgánů jako nezbytná příloha žádosti o do-
tační prostředky.

Pokračovat ve čtení „Po 12.9 Veřejná diskuse ke strategickému plánu rozvoje“

Jak je to s drtičkou na stavební odpady?

Obrátil se na nás Krajský úřad Pardubického kraje, abychom posoudili na základě zjišťovacího řízení záměr společnosti TIS – CR s.r.o. z Chrudimi umístit recyklační linku na zpracování stavebního odpadu v lokalitě  průmyslové zóny ve Slatiňanech nedaleko Nového místa. Investiční záměr společnosti dle předložených dokumentů počítá s plánovanou kapacitou recyklační linky 80 000 tun odpadu ročně s provozem až 8 hodin denně v pracovních dnech a s navážkou odpadu těžkou technikou od pondělí do neděle v počtu cca 17 nákladních vozidel denně.

Pokračovat ve čtení „Jak je to s drtičkou na stavební odpady?“

Na městě vznikla pracovní skupina pro převod Spartaku pod město

Rada stanovila pracovní skupinu ve  složení MVDr.  Jeník, Ing.  Šťastný, Ing.  Steklý a Mgr. Chalupník pro jednání se Spartakem o převodu dalších části sportovišť do vlastnictví města.*

První jednání už proběhlo, další se plánuje na květen.*

Pokračovat ve čtení „Na městě vznikla pracovní skupina pro převod Spartaku pod město“

Pozvánka na premiéru propagačního videa Slatiňan a přestavení nové vizuální identity

V rámci projektu Otevřené a přitažlivé město financovaného z prostředků EU, jehož řízením jsem pověřen, se mimo jiné natáčí propagační video města Slatiňan.

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na premiéru propagačního videa Slatiňan a přestavení nové vizuální identity“

Přístavba přístavby dokončena

Dne 10. 6. 2021 úspěšně proběhla závěrečná kontrolní prohlídka nástavby školy, po které bude následovat vyhotovení kolaudačního souhlasu. Jedná se o největší investiční akci města Slatiňany v oblasti školství realizovaná ve spolupráci se školou, kdy cílem bylo zvýšit kapacitu školy.

Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Lukáš Pavlík z projekční kanceláře Med Pavlík architekti s.r.o., který se ve Slatiňanech již podílel na revitalizaci bývalého evangelického hřbitova v Kunčí.

Zhotovitelem stavby je Realitní a stavební společnost s r.o. 

Pokračovat ve čtení „Přístavba přístavby dokončena“

Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022

Město využije rekonstrukce elektrického vedení prováděné ČEZem k rekonstrukci veřejného osvětlení a vložení chrániček pro městskou datovou síť.

Situační výkres včetně stručné textové části je zveřejněn na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty.

Dle sdělení ČEZ se předpokládá, že se tato etapa bude stavebně realizovat v I. polovině roku 2022.*

Pokračovat ve čtení „Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022“

Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,

již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který zabezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za přiměřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investovat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně technický stav je neuspokojivý.

Pokračovat ve čtení „Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města“

Studie plánované rekonstrukce plovárny

V říjnových Ozvěnách byl zveřejněn záměr Rady města, jak dále postupovat ohledně rekonstrukce plovárny, která je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a v případě neprovedení rekonstrukce nejpozději do tří let bude muset být uzavřena.

Pokračovat ve čtení „Studie plánované rekonstrukce plovárny“

Výměna elektroinstalace a vytápění zavře školku v létě na dva měsíce

Na základě Radou schváleného záměru rekonstrukce MŠ byla dokončena projektová dokumentace a získána platná povolení pro stavební realizaci akce. Rekonstrukce spočívá v kompletní výměně elektroinstalace z důvodu její dožilosti a závažných závad vyplývajících z revizní zprávy a zároveň s touto akcí bude provedeno odstranění dožilých a neúsporných přímotopů a klimatizačních jednotek a zřízena nová teplovodní otopná soustava s tepelnými čerpadly. Ačkoliv jsou stavební práce naplánovány na co nejkratší možnou dobu, tak jejich značný rozsah v rámci celého objektu neumožňuje zajištění běžného provozu MŠ.

Pokračovat ve čtení „Výměna elektroinstalace a vytápění zavře školku v létě na dva měsíce“