Veřejné seznámení se s dopravní koncepcí města

V současné době jsou dokončovány práce na zhotovení dokumentů generelu dopravy a parkování, což je fakticky dopravní koncepce města, která vzniká v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město

Pokračovat ve čtení „Veřejné seznámení se s dopravní koncepcí města“

Pozvánka na premiéru propagačního videa Slatiňan a přestavení nové vizuální identity

V rámci projektu Otevřené a přitažlivé město financovaného z prostředků EU, jehož řízením jsem pověřen, se mimo jiné natáčí propagační video města Slatiňan.

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na premiéru propagačního videa Slatiňan a přestavení nové vizuální identity“

Přístavba přístavby dokončena

Dne 10. 6. 2021 úspěšně proběhla závěrečná kontrolní prohlídka nástavby školy, po které bude následovat vyhotovení kolaudačního souhlasu. Jedná se o největší investiční akci města Slatiňany v oblasti školství realizovaná ve spolupráci se školou, kdy cílem bylo zvýšit kapacitu školy.

Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Lukáš Pavlík z projekční kanceláře Med Pavlík architekti s.r.o., který se ve Slatiňanech již podílel na revitalizaci bývalého evangelického hřbitova v Kunčí.

Zhotovitelem stavby je Realitní a stavební společnost s r.o. 

Pokračovat ve čtení „Přístavba přístavby dokončena“

Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022

Město využije rekonstrukce elektrického vedení prováděné ČEZem k rekonstrukci veřejného osvětlení a vložení chrániček pro městskou datovou síť.

Situační výkres včetně stručné textové části je zveřejněn na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty.

Dle sdělení ČEZ se předpokládá, že se tato etapa bude stavebně realizovat v I. polovině roku 2022.*

Pokračovat ve čtení „Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022“

Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,

již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který zabezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za přiměřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investovat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně technický stav je neuspokojivý.

Pokračovat ve čtení „Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města“

Studie plánované rekonstrukce plovárny

V říjnových Ozvěnách byl zveřejněn záměr Rady města, jak dále postupovat ohledně rekonstrukce plovárny, která je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a v případě neprovedení rekonstrukce nejpozději do tří let bude muset být uzavřena.

Pokračovat ve čtení „Studie plánované rekonstrukce plovárny“

Výměna elektroinstalace a vytápění zavře školku v létě na dva měsíce

Na základě Radou schváleného záměru rekonstrukce MŠ byla dokončena projektová dokumentace a získána platná povolení pro stavební realizaci akce. Rekonstrukce spočívá v kompletní výměně elektroinstalace z důvodu její dožilosti a závažných závad vyplývajících z revizní zprávy a zároveň s touto akcí bude provedeno odstranění dožilých a neúsporných přímotopů a klimatizačních jednotek a zřízena nová teplovodní otopná soustava s tepelnými čerpadly. Ačkoliv jsou stavební práce naplánovány na co nejkratší možnou dobu, tak jejich značný rozsah v rámci celého objektu neumožňuje zajištění běžného provozu MŠ.

Pokračovat ve čtení „Výměna elektroinstalace a vytápění zavře školku v létě na dva měsíce“

Informace k Vybudování nového chodníku v ulici Švermova

Dovolte mi, abych Vás podrobněji informoval o plánované realizaci vybudování nového chodníku v ulici Švermova, který bude navazovat na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován a je veden po západní straně ulice. Nový chodník tak naváže na stávající chodník za křižovatkou s ulicí Družstevní až po penzion Bonet.

Před vyhotovením projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla projektantem zvažována západní i východní varianta vybudování chodníku. Na základě podnětů občanů a před samotným zadáním vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení byly nyní znovu obě varianty řešení konzultovány a prověřeny s tím,

Pokračovat ve čtení „Informace k Vybudování nového chodníku v ulici Švermova“

Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok

Osobně jsem rád, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku růstu investic a oprav do nemovitého majetku a zároveň vyčlenit nemalé peníze na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti stavebních úprav ulic a oprav chodníků, obměny veřejného osvětlení a oblasti školství, což byly naše priority.

Mezi největší investiční akce nově zařazené do návrhu rozpočtu města 2020 patří kompletní obnova fasády školy včetně klempířských prvků (uvedeno v kapitole Základní škola) navazující tak plynule na letošní provedenou výměnu oken,

Pokračovat ve čtení „Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok“

Anketa – Co dál s plovárnou?

Stavebně technický stav areálu plovárny je dožilý.

Zejména bazén o rozměrech 54 x 25 m je v havarijním stavu včetně jeho technologie. Pokud nedojde v nejbližších dvou letech k opravě bazénu (nová fólie a kompletní výměna technologie) bude muset být plovárna uzavřena. Také objekt, kde se nachází zázemí plovárny je v nevyhovujícím stavu.

Za celou sezónu navštíví plovárnu cca 10 až 21 tis. návštěvníků, což samozřejmě závisí na počasí letního období,

Pokračovat ve čtení „Anketa – Co dál s plovárnou?“