Studie plánované rekonstrukce plovárny

V říjnových Ozvěnách byl zveřejněn záměr Rady města, jak dále postupovat ohledně rekonstrukce plovárny, která je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a v případě neprovedení rekonstrukce nejpozději do tří let bude muset být uzavřena.

Pokračovat ve čtení “Studie plánované rekonstrukce plovárny”

Výměna elektroinstalace a vytápění zavře školku v létě na dva měsíce

Na základě Radou schváleného záměru rekonstrukce MŠ byla dokončena projektová dokumentace a získána platná povolení pro stavební realizaci akce. Rekonstrukce spočívá v kompletní výměně elektroinstalace z důvodu její dožilosti a závažných závad vyplývajících z revizní zprávy a zároveň s touto akcí bude provedeno odstranění dožilých a neúsporných přímotopů a klimatizačních jednotek a zřízena nová teplovodní otopná soustava s tepelnými čerpadly. Ačkoliv jsou stavební práce naplánovány na co nejkratší možnou dobu, tak jejich značný rozsah v rámci celého objektu neumožňuje zajištění běžného provozu MŠ.

Pokračovat ve čtení “Výměna elektroinstalace a vytápění zavře školku v létě na dva měsíce”

Informace k Vybudování nového chodníku v ulici Švermova

Dovolte mi, abych Vás podrobněji informoval o plánované realizaci vybudování nového chodníku v ulici Švermova, který bude navazovat na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován a je veden po západní straně ulice. Nový chodník tak naváže na stávající chodník za křižovatkou s ulicí Družstevní až po penzion Bonet.

Před vyhotovením projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla projektantem zvažována západní i východní varianta vybudování chodníku. Na základě podnětů občanů a před samotným zadáním vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení byly nyní znovu obě varianty řešení konzultovány a prověřeny s tím,

Pokračovat ve čtení “Informace k Vybudování nového chodníku v ulici Švermova”

Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok

Osobně jsem rád, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku růstu investic a oprav do nemovitého majetku a zároveň vyčlenit nemalé peníze na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti stavebních úprav ulic a oprav chodníků, obměny veřejného osvětlení a oblasti školství, což byly naše priority.

Mezi největší investiční akce nově zařazené do návrhu rozpočtu města 2020 patří kompletní obnova fasády školy včetně klempířských prvků (uvedeno v kapitole Základní škola) navazující tak plynule na letošní provedenou výměnu oken,

Pokračovat ve čtení “Místostarosta komentuje návrh rozpočtu na příští rok”

Anketa – Co dál s plovárnou?

Stavebně technický stav areálu plovárny je dožilý.

Zejména bazén o rozměrech 54 x 25 m je v havarijním stavu včetně jeho technologie. Pokud nedojde v nejbližších dvou letech k opravě bazénu (nová fólie a kompletní výměna technologie) bude muset být plovárna uzavřena. Také objekt, kde se nachází zázemí plovárny je v nevyhovujícím stavu.

Za celou sezónu navštíví plovárnu cca 10 až 21 tis. návštěvníků, což samozřejmě závisí na počasí letního období,

Pokračovat ve čtení “Anketa – Co dál s plovárnou?”

Rada města schválila naplánovat rekonstrukci plovárny ve 3 etapách dle možností rozpočtu města a bez zadlužení

Rada města schválila záměr rady naplánovat ve 3 etapách rekonstrukci plovárny dle možností rozpočtu města a bez zadlužení.

Pokračovat ve čtení “Rada města schválila naplánovat rekonstrukci plovárny ve 3 etapách dle možností rozpočtu města a bez zadlužení”

Rekonstrukce šišáku se odkládá do příštího roku kvůli vytíženým stavebním firmám. O symbolu města dosud není rozhodnuto.

Záměrem Rady města bylo v letošním roce vyprojektovat a realizovat rekonstrukci kruhového objezdu, která spočívá v odstranění masivních obrubníků a vytvoření nového povrchu v určitém sklonu, dále pak provedení přeložky veřejného osvětlení více do středu včetně pořízení nových lamp a úpravě zeleně.

V květnových Ozvěnách jsme též požádali spoluobčany, aby v případě zájmu zaslali návrhy na symbol, který by mohl být umístěn do středu objezdu. Do dnešní doby jsme obdrželi celkem 3 návrhy.

Pokračovat ve čtení “Rekonstrukce šišáku se odkládá do příštího roku kvůli vytíženým stavebním firmám. O symbolu města dosud není rozhodnuto.”

Komentář k úpravám kruhového objezdu

V únorových Ozvěnách jsem mezi připravovanými investičními projekty též zmínil, že město Slatiňany připravuje zadání projektové dokumentace na stavební úpravu kruhového objezdu (šišák). V sou-časné době je vybrán zhotovitel projektové dokumentace, po vypracování projektové dokumentace bude následně probíhat proces povolení stavby s tím, že příští rok by se daná akce mohla stavebně realizovat.

Důvodů pro úpravu kruhového objezdu je více. Velmi často dochází ze strany těžké dopravy a její velké hustoty k poškozování masivních žulových obrubníků kruhového objezdu,

Pokračovat ve čtení “Komentář k úpravám kruhového objezdu”

Podána žádost o dotaci na koncepční dokumenty a nový web města

Dne 10. 6. 2019 schválila Rada města zadání podkladů pro výzvu 92 OPZ financovaná z EU na projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“.

V současné době je zpracována projektová žádost prostřednictvím vybrané firmy a byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Projekt bude realizován v případě jeho schválení MPSV a přidělení finančních  prostředků ze strany EU a státního rozpočtu.

Žádost byla podána v červnu 2019 a zároveň splnila podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti.

Pokračovat ve čtení “Podána žádost o dotaci na koncepční dokumenty a nový web města”

Výsledky ankety o budoucnosti plovárny

Celkem anketu vyplnilo k uzávěrce listopadových Ozvěn 484 respondentů, z nichž 28 využilo aplikaci mobilní rozhlas a 456 webové stránky města či facebook. Drtivá většina hlasujících 98 % byla pro zachování plovárny. Ti z vás, kteří uvedli v anketě, že jsou občany Slatiňan, hlasovali ze 70 % pro záměr města etapovitě rekonstruovat plovárnu dle možností rozpočtu města bez zadlužení, 27 % pro kompletní přebudování areálu plovárny včetně bazénu s instalací vodních prvků (malé akvacentrum) i za cenu úvěru a 3 % pro dožití a následné zrušení plovárny.

Pokračovat ve čtení “Výsledky ankety o budoucnosti plovárny”

Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,

již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který zabezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za přiměřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investovat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně technický stav je neuspokojivý.

Pokračovat ve čtení “Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města”