Téma: Práva zastupitelů

Přehled práv je upraven v § 82 obecního zřízení a zahrnuje tři skupiny práv, kterými jsou právo iniciace, právo interpelace a právo na informace.1

Právo iniciace představuje možnost zastupitele obce předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce návrhy na projednání. Ze své povahy by se mělo jednat především o takové návrhy, které spadají do pravomoci těchto orgánů, i když není zároveň vyloučeno, aby zastupitel předkládal své návrhy i těm orgánům, které sice nejsou kompetentní k jejímu vyřízení, ale které mohou k návrhu sdělit své stanovisko. Není proto v rozporu s právem iniciace, pokud např. zastupitel vznese návrh na prodej obecní nemovitosti radě obce, i když o tomto prodeji může rozhodnout pouze a jen zastupitelstvo obce. Návrhy na projednání se mohou týkat jak věcí patřících do samostatné působnosti obce (které budou zřejmě zejména v malých obcích převažovat), tak i věcí spadajících do přenesené působnosti obce (např. návrh radě obce na projednání návrhu nařízení obce).1

Právo interpelace znamená možnost člena zastupitelstva obce vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Zákon o obcích stanoví, že na interpelovanou věc musí zastupitel obdržet písemnou odpověď, a to do 30 dnů.1

Mezi další práva patří požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. I v tomto případě platí, že informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů, forma poskytnuté informace však není zákonem stanovena (jako u práva interpelace). Z tohoto důvodu může být informace poskytnuta jak písemně, tak i ústně.1

Přehledná brožura pro zastupitele od MVCR je zde: Jsem zastupitel/ka – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) Publikace se věnuje takovým tématům, jakými jsou například odpovědnost zastupitele, střet zájmů nebo systém odměňování, dále se zaměřuje na základy fungování správy obce. V přehledných kapitolách tak jsou například zpracovány otázky hospodaření a nakládání s majetkem obce, vydávání právních předpisů obce nebo struktura orgánů obce. Publikace v neposlední řadě obsahuje řadu užitečných odkazů a kontaktů. To vše dohromady by mělo zastupitelům a zastupitelkám poskytnout praktického rádce, kterého budou využívat opakovaně.

  1. Zastupitelstvo – vrcholný orgán obce – SMS ČR – Rok v obci 12/10/2022[][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.