Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2014

Akce v roce 2014
Poř. č. Stavba Plánovaný
termín
Finanční částka
v rozpočtu (Kč)
Stav Finanční částka dle
skutečnosti (Kč)
01. Oprava komunikace podél stěny fary
v Jiráskově ulici, Slatiňany
6-7 45 000,00 dokončeno 34 485,00
02. PD – Doprava v klidu – část 1. Slatiňany
(ul.Švermova,Havlíčkova,Klášterní,T. G. M.)
do 10 300 000,00 objednáno v r. 2013, bude
dokončeno
v r. 2014
Proběhlo jednání,
účastníci nesouhlasí!
Projektanti předloží jinou
variantu a byla 12. 5.
schválena příslušnými
orgány. PD se dokončuje.
RM PD schválila
dokončeno kromě VO
200 000,00
03. PD – Doprava v klidu – část 1. Slatiňany
(ul.Švermova,Havlíčkova,Klášterní,Tyršova)-
dokončení
do 12 100 000,00 Projektanti poslali CN na
řešení 2 křižovatek v ul.
Tyršova-objednáno.
RM PD schválila
dokončeno
72 600,00
04. PD – bezpečné opatření u žel. přejezdu v ulici
Na Ostrově, Slatiňany
24 200,00 objednáno v r. 2013, bude
dokončeno
v r. 2014-včera bylo
jednání s Povodím Labe a
projektant zapracuje jejich
požadavky-nebude se
dělat
PD dokončena
24 200,00
05. PD – chodník podél komunikace T. G. M.
Slatiňanech (u radnice)
do 8 58 080,00 objednáno
2. 7. podána žádost o
umístění chodníku, po
rozhodnutí bude
projektant pokračovat na
PD ke SP
Projektant pracuje na PD
ke SP do 12/2014
0
6
. PD
– chodník mezi ul. Nerudova a Školská,
Slatiňany vč. plotu
do 1
2
7
0 000,00 Ing. Kocián se omluvil, že
CN nepředloží a jsme
domluveni s Ing.
Loukotou, který předloží
CN. CN předložena a
požádáno o změnu
rozpočtu

objednáno
0
7
.
– Stavba chodníku podél Sečské ulice,
Slatiňany
-část II. etapa (ke stavebninám)
– Stavba chodníku podél Sečské ulice,
Slatiňany
-část III. etapa (k Říšti)
požádáno o
stavební
povolení na MěÚ
CR
5

7
2 100 000,00 dokončeno
1 422 864,00
0
8
. Předání kanalizace na Vak v ulici Družstevní,
Slatiňany
do 1
2 500 000,00
opraveno a dokončeno
30. 5. jsem vyrozuměla
mailem Ing. Holuba z Vaku, aby s Ing.
Rašínem převedení
kanalizace provedli
278 690,32
0
9
. Deratizace
9
-10 30 000,00 dokončeno 11 567,60
1
0
. PD k územnímu řízení 1. etapa
– odvod
povrchových vod z JZ části obce Trpišov
jedná se o
umístění
145 321,00 objednáno v r. 2013, bude
dokončeno
v r. 2014
-projektanti
předloží nový
návrh(pouze horní část)
dokončena 1. část
75 020,00
1
1
. PD ke stavebnímu povolení 1. etapa
-odvod až bude 300 000,00
závis
í na dokončení bodu
povrchových vod z JZ části obce Trpišov dokončena PD k
ÚŘ
č. 10
12. Realizace 1. etapy – odvod povrchových vod
z JZ části obce Trpišov
až bude
dokončena PD ke
SP a vydáno
stavební
povolení
1 500 000,00 závisí na dokončení bodu
č. 11
13. PD realizační na kanalizaci v ulici Sečská,
Slatiňany
do 5 80 110,00 dokončeno 80 060,00
14. Společenský dům Slatiňany – obložení topení 2 60 000,00 dokončeno 39 823,00
15. Oprava oplocení památníku a kapličky
v Trpišově
do 28. 11. 165 000,00 požádalo se o dotaci,
dotace přidělena,
připravuji SOD ke
schválení do RM č.101
objednáno
16. MŠ Slatiňany – zateplení obálky objektu – III.
etapa
7-8 v rozpočtu MŠ
1 900 000,00
dokončeno 1 328 160,00
17. Výměna zvonků u č. p. 822 – 825 Slatiňany 4-5 55 000,00 dokončeno 52 880,00
18. Výměna zvonků u č. p. 832 – 835 Slatiňany 9-10 55 000,00 dokončeno 52 880,00
19. PD ke stavebnímu povolení dle zpracované
studie na objekt č. p. 93 Trpišov
181 500,00 zatím nezadávat, řekl mi
p. tajemník 27. 1. 2014
20. Oprava vánočního osvětlení 8-9 70 000,00 dokončeno 48 742,00
21. Stavba přechodových svítidel na T. G. M., Sl. 5-7 300 000,00 dokončeno 177 100,00
22. PD na VO u Sečské ul. Slatiňany (k novým
RD)
do 11 25 000,00 dokončeno 18 320,00
23. PD na prodloužení VO v ul. Jungmanova,
Slatiňany
do 11 10 000,00 dokončeno 9 800,00
24. Dokončení výměny VO na ul. Vítězství a
T. G. M. Slatiňany
5-8 278 814,00 dokončeno 278 814,00
25. Zpracování návrhu na zrušení pohřebiště
v Kunčí
do 11 15 000,00 jednáno s restaurátorem a
čekáme na předložení
návrhu
2
6
. Výměna a nové zábradlí ke zvoničce
ve Škrovádu
9
-10 85 000,00 dokončeno 60 802,50
2
7
. Doplnění hřiště v Kunčí na návsi
5

6
9
0 000,00
dotace nepřidělena. Pan
Vychodil domluví
s občany Kunčí, jaký tam
chtějí herní prvek za 50
tis. a dá mi vědět.
Připravuje se objednání
pinpongového stolu

zrušeno.
Připravuje se objednání
herního prvku.
dokončeno
88 849,95
2
8
. Realizace hromosvodu na objektu hasičské
zbrojnice Slatiňany
4

5 76 000,00 dokončeno 48 156,00
29
. PD na plošinu u DPS Slatiňany
3 15 000,00 dokončeno 12 100,00
3
0
. Úprava dvoru na MěÚ Slatiňany
– parkovací
místa
8
-10 144 722,26 nebude se dělat a peníze
se přesunou na opěrnou
zeď v ul. Medunova
.
Bude se dělat, obeslány
firmy a 6. 10. 2014
předloží CN
. Čeká se na
zasedání RM na 10. 11.
Bude se dělat v roce
2015
3
1. PD a realizace úpravy chodníku pro parkování
před MěÚ Slatiňany v ul. Medunova
PD do 7 180 000,00
nebude se dělat
3
2. Nová brána na dvůr MěÚ Slatiňany
4
1
4
3 000,00 dokončeno 137 169,23
3
3
. Nové rolety na střešní okna do ubytovny MěÚ
Slatiňany
4 18 000,00 dokončeno 16 335,00
3
4
. Nová střecha u objektu č. p. 11 Škrovád
9

1
1 774 467
,
3
0 vypsáno nové výběrové
řízení
RM zhotovitele vybere na
101. zasedání
objednáno
35. Studie odtokových poměrů ve Slatiňanech
4

5 50 000,00 dokončeno 49 610,00
36. Dodávka a montáž skříněk do kanceláří č. 3 a
4 na MěÚ Slatiňany
4

5 10 000,00 dokončeno
9 100,00
37. PD na dokončení chodníku na ul. Sečská
– IV.
etapa
11 42 744,00 dokončeno 40 293,00
38. Oprava kamenné zdi u čp. 692, Čechova, Slat. 4

5 40 000,00
d
okončeno 36 810,00
39. Oprava pomníku 1. starosty Slatiňan 7

8 44 000,00 požádáno o změnu
rozpočtu. Nebude se
v letošním roce dělat.
40. Estetická úprava základové konstrukce a
úprava kolem křížků ve Škrovádu
8 38 555,00 dokončeno 38 555,00
41. Rekonstrukce havarijního stavu opěrné stěny v ulici Medunova, Slatiňany
10 331 100,00 dokončeno 74 188,00
Požádáno o dotace
Mikroregion
– Oprava oplocení památníku a
kapličky v Trpišově
d
o 28. 11. 2014 155 679,00 požádáno o dotaci
93 407,00
– dotace
přidělena ve výši
64 000,00
objednáno
KÚ Pce
– Obnova kapličky v Trpišově 0,00
p
ožádáno o dotaci 162
781,00
– dotace
nepřidělena
-nebude se
dělat
KÚ Pce
– Estetická úprava základové
konstrukce a úprava kolem křížků ve
Škrovádu
38 555,00
p
ožádáno o dotaci
23 133,00
– dotace
přidělena ve výši
20 000,00 Kč
dokončeno
Doplnění hřiště v Kunčí na návsi 50 000,00 požádáno o dotaci
122 791,00 – dotace
nepřidělena-nebude se
dělat
Prvek zakoupen, teď se
umístí a dokončí se
terénní úpravy
Stavby, které budou financované z HV
Stavba komunikace ve Škrovádu – stavba A
(k čp.154)
stavební
povolení je
749 445,00 objednáno
Stavba komunikace ve Slatiňanech – stavba D
(k RD p. Machače)
požádáno o
stavební
povolení na MěÚ
CR
0,00
Stavba chodníku v ulici Schmoranzova,
Slatiňany
povolení je,
zpracovává se
PD na přeložení
sloupu, pak
vypíše ČEZ
výběrové řízení
na přeložení a
pak ho ČEZ
přeloží
90 000,00 ČEZ nechal zpracovat PD
a vypisuje výběrové řízení
na zhotovitele přeložky,
mělo by se to stihnout
v roce 2014
Prodloužení VO v ul. Čechova, Slatiňany územní souhlas
je
0,00
Realizace zdvižné plošiny u DPS Slatiňany připravuje se
žádost o územní
souhlas
0,00
14. 11. 2014 Slatiňany
Vypracovala: Eva Esserová

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.