Rada města Slatiňany projednala na 62. schůzi

Rada města Slatiňany 8.6.2020

 1. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“
  1. Došlo ke schválení uchazečů a způsob zadání výše uvedené zakázky. Byla stanovena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Složení – Rulík, Novotná, Esserová. Náhradníci – starosta, tajemník, Jiříková.*1
 2. schválila bezplatné používání Společenského domu spolkem TY – Já – tr Slatiňany z.s. v měsících červnu a září 2020 v termínech:
  Pondělí: 17:30-19:30
  Úterý: 17:00-20:00
  Středa: 17:00-19:00
  Čtvrtek: 15:00-17:00
  Pátek: 15:30-19:30
 3. projednala návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí bankovního úvěru pro město Slatiňany na financování investiční akce „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ ve znění zprávy č. 4/62
 4. Studie „Orel – Slatiňany, společná stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/358“
  1. schválila uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků s obcí Orel,
   Slatiňany. Na studii se Slatiňany budou podílet poměrově ve výši 64 368 Kč.*1
 5. schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty k pozemkovým parcelám č. 113/12, č. 113/13 a č. 113/19 v kat. území Škrovád s manžely Farkašovými, manžely Knotkovými, Ing. Janem Hodicem a Ing. Tomášem Jehličkou
  1. Souvisí se zajištěním přístupu po veřejně přístupné účelové komunikaci k pozemkům ve vlastnictví města.
 6. zrušila usnesení číslo 749/58/2020/RMS ze dne 20. dubna 2020
 7. souhlasí s provozováním platebního terminálu na plovárně ve Slatiňanech od společnosti KB SmartPay, Worldline Czech republic,s.r.o. (Bylo rozhodnuto o změně poskytovatele platebního terminálu na plovárně.)
 8. schválila 12. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 – (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – koordinátor BOZP a TDS na přístavbu ZŠ, studie cyklostezky Orel – Slatiňany.
 9. doporučila zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 10. schválila zrušení úředních hodin na MěÚ pro seniory
 11. rozhodla objednat služby sběrného dvora u firmy Recycling kovové odpady a.s. na dny 18.6., 19.6., 20.6., 25.6., 26.6. a 27.6. 2020
 12. vzala na vědomí nutnost zahájení přípravy zadávacích podmínek pro tvorbu nového webu a jednotlivé vizualizace města
  1. pověřila Ing. Víta Steklého přípravou zadávacích podmínek na vytvoření nového webu
 13. projednala dopis ředitele Základní školy Mgr.Ivo Mandyse ze dne 3.6.2020 a navrhla jeho odpověď
 14. schválila vypracování „Studie dopravních opatření ZTV lokality 27/R Škrovád – Kunčí“ projektantem dopravních staveb ing. Radomírem Válkou, Projekce DS

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_06220.pdf

Odkaz: *1 Ozvěny 7/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.