Zasedání zastupitelstva – komentovaný program

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY koná se dne 11. prosince 2019 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice.

  1. Progra7. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
  3. Prodej kanalizace Ke garážím
   1. splašková kanalizace v hodnotě 31 tis. Kč bude defacto převedena pod VaK Chrudim
   2. schváleno
  4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
   1. Sjednoceny jsou i sazby pro osoby starší 65 let ve Slatiňanech a ve Škrovádě. Sazby v ostatních místních částech se nemění.
   2. schváleno
  5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

   1. Min. sazba navrženého poplatku je 10 Kč za každý započatý m2
    užívání veřejného prostranství a každý i započatý den. V případě užívání k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může být sazba zvýšena až na 100 Kč.
   2. V návrhu vyhlášky je uveden výčet možností užívání veřejného prostranství, s výjimkou vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání prostranství k reklamním akcí. Tyto poplatky nejsou ze strany poplatníků vůbec využívány
   3. schváleno
  6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
   1. Poplatek z pobytu je zcela nový místní poplatek nahrazující zrušený poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Horní sazba poplatku může být v roce 2020 až 21 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku, od r. 2021 pak nejvýše 50 Kč.
   2. schváleno
  7. Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2020

   1. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců města Slatiňany zařazených do MěÚ Slatiňany, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu nebo pro uvolněné funkcionáře obce.
   2. Navrhovaná čtyři procenta z plánovaných mzdových prostředků jsou 675.500,- Kč.
   3. schváleno
  8. Rozpočet města Slatiňany na rok 2020 a rozpočtový výhled do roku 2022 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města
   1. viz www.slatinak.cz/rozpocet-mesta-slatinany-2020/
   2. schváleno
  9. Rozpočtová opatření schválená radou města
   1. schváleno
  10. Zvýšení měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva
   1. návrh odměn zastupitelů
   2. schváleno
   3. Sedma (Picpauerová, Drahokoupil) navrhla sice zvýšení poplatků jen pro radní a členy komisí, Kolouch (ODS) a z obecenstva Urválek (TOP09) se vyslovili proti; neprošlo to 
  11. Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
   1. oproti dosavadní úpravě je navrženo osvobodit děti do 1 roku věku namísto dětí narozených v příslušném kalendářním roce),- přidání ustanovení o úlevách (důchodci 80+ ve výši 50 %)
   2. provedení drobných úpravách souvisejících s novelou zákona o místních poplatcích.
   3. Poplatek je navržen ve výši 600,- Kč/poplatníka ročně.
   4. schváleno – viz článek
   5. v té souvislosti vznikla diskuse o významu redukce odpadů a padl návrh , že by Zastupitelstvo mohlo jít příkladem a místo vody v 1/2l PET lahvích – více zde
  12. Koupě chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo)
   1. Kupní cena chaty činí 299 000,- Kč, navrhuje se předkupní právo nevyužít
   2. schváleno
  13. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Slatiňany
   1. Zohlednění navýšení hodnoty hlavní budovy ZŠ o technické zhodnocení ve výši 178.501,00 Kč v roce 2019 vybudováním dvou skladových místností mezi 2. patrem a podkrovím
   2. schváleno
  14. Informace o přidělení dotace na rozšíření Základní školy
  15. Různé
   1. Diskuse o budoucnosti areálu Modely (Kabeláčova Mlýna) poté, co už jsou je známa konečná projektová cena přestavby na kulturní dům
    1. starosta odmítl částku zveřejnit údajně z důvodu budoucího výběrového řízení (je divné, že třeba u jiných akcí – třeba přístavby přístavby to nevadí)
   2. Schválení Osadního výboru v Trpišově
    1. schváleno, schváleni první 3 ze seznamu 
   3. Žádost občanky Marie Kyselové o umístění sudu pro zachytávání dešťové vody k Domovu důchodců
    1. starosta odmítl, protože jemu to u útulku zlobí nefunguje, ale někteří zastupitelé se tímto stejně hodlají zabývat
   4. Žádost občana a člena TOP09 p. Urválka na umístění záchytných sítí do kanálů před hospodou U zámku, že to je pakatel a vyřešla by se velká louže, která tam někdy vzniká
    1. starosta odmítl, že ty kanály patří ŘSD
   5. Žádost občana R.Koblížka, aby se připravovaná rekonstrukce šišáku pozastavila nebo upravila, aby hlavní silnice pro kamiony přijíždějící od MÚ nebyla za kruháčem TGM, jako to je nyní, ale Vítězství, kde také bude nájezd na obchvat
    1. zamítnuto více zastupiteli (Chalupník apod.)
  16. Diskuze a závěr

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.