Rada města Slatiňany na své 39. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 39. schůzi 18. března 2024

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2023.
 2. Rada města schválila „Dohodu o provádění servisních prací“ s Technickými službami Chrudim 2000 spol. s r.o., Servisní práce spočívají v zálivce vybrané veřejné zeleně.
 3. Rada města schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Konkrétně jde o stanovení odměny za vypracovávání monitorovacích zpráv projektů spolufinancovaných z OPŽP v Mateřské školce (výměna zdroje tepla a snížení energetické náročnosti budov).
 4. Rada města vzala na vědomí oznámení o termínu 6. 5. 2024, kdy se bude konat přijímací řízení do MŠ Slatiňany pro školní rok 2024/2025.
 5. Rada města vzala na vědomí zprávu o kontrole provedené Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje v MŠ Slatiňany.
  1. Rada města vzala na vědomí zprávu o kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení Chrudim provedené v MŠ Slatiňany.
  2. Obě kontroly proběhly bez zjištění závažných nedostatků.
 6. Rada města schválila dočasné umístění doplňkové stavby na pozemku p. č. 299/1 u chaty č. ev. 114 v k. ú. Kunčí, na dobu trvání deseti let. Jedná se o dřevěný domeček na hraní pro děti.
 7. Rada města souhlasila s umístěním markýzy nad prodejnou květin na objektu č. p. 771 ve Slatiňanech, na náklady žadatelky, paní Dagmar Doležalové
 8. Rada města schválila opravu sjezdu na části pozemkových parcel č. 384/8 a 384/1 v kat. území Škrovád, na náklady žadatelky. Jedná se o sjezd na pole v souvislosti s jeho obhospodařováním.
 9. Rada města schválila zpracování Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2023 společností ISES, s. r. o.
  1. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování poradenství v rámci odpadového hospodářství se společností ISES, s. r. o.,
 10. Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s., na podporu sociálních služeb, za podmínky schválení
  příslušného rozpočtového opatření.
 11. Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci kraje s přihlášenými obcemi do výzvy Pardubického kraje v projektu „Rozvoj Digitální technické mapy Pardubického kraje“ s Pardubickým krajem
 12. Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojky) s panem Michalem Matějkou pro Průmyslový areál proti nádraží – slatinak.cz.
 13. Rada města schválila odpisový plán na rok 2024 pro město Slatiňany.  Odepisování dlouhodobého majetku řeší Český účetní standart (ČÚS) 708 a vnitřní směrnice č. 9/2016, schválená radou města 20. 12. 2016.
 14. Rada města schválila 4. změnu schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2024. Jedná se o dorozpočtování částek pro příspěvek na rok 2024 pro Mikroregion Chrudimska, dále na členský příspěvek svazu tajemníků ČR, na finanční dar společnosti Zdravotní klaun, na částku na PD pro opravu
  krytu komunikace v západní části Škrovádu – úsek od „klapačky ke „křížkům“ a finanční prostředky pro aktualizaci pasportu veřejného osvětlení pro dotaci. Součástí rozpočtového opatření je i dotace z Pardubického kraje na podporu sociálních služeb pro DPS.
 15. Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
  „Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky a stavba nového přístupu pro hendikepované. Jedná se o zakázku na stavební práce, která budou realizovány v rámci modernizace ZŠ Slatiňany. Akce je navázána na dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Rada města dále schválila zadávací dokumentaci pro uvedenou veřejnou zakázku.
 16. Rada města vzala na vědomí cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Slatiňany – stavební příprava pro osazení vrhačských klecí na atletickém stadionu a rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem této veřejné zakázky, kterým je společnost VIKTORSTAV s. r.
  o.,
 17. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
 18. V různém
  1. starosta informoval radu města o podání žádosti na odkanalizování místní části Kunčí.
   1. Rada města schválila podání  žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství v souvislosti s investiční akcí „Odkanalizování místní částí Slatiňany – Kunčí“.
   2. Dále starosta informoval radu města o zahájení prací na veřejné zakázce na výběr dodavatele stavby „Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“.
   3. Rada města schválila zahájení prací v souvislosti s veřejnou zakázkou na výběr dodavatele stavby „Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“.
  2. Dále rada města neschválila žádost o finanční dar na Krajskou výstavu německých ovčáků ZKO Chotěboř.
  3. Rada města schválila uzavření dohody o zániku závazku s firmou GORDIC spol. s.r.o.
  4. Dále starosta seznámil radu města s žádostí pana Lukáše Zemana, provozovatele restaurace MONACO, o vydání obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu a
  5. s žádostí od pana Romana Víška na přehodnocení vyjádření rady města k usnesení č. 442/36/2024/RMS – neschválení přesahu požárně nebezpečného prostoru od přístavby kolny provedené na pozemku
   rodinného domu č. p. 553, Čechova ulice ve Slatiňanech (parc. č. 371/2 v k. ú. Slatiňany), na sousední pozemek parc. č. 375/7 v k. ú. Slatiňany, který je ve vlastnictví Města Slatiňany. Další postup bude stanoven po jednání se všemi dotčenými.
  6. Rada města stanovila vstupné ve výši 200 Kč na divadelní představení Divadla Tří,s názvem „Schrödingerova kočka“, konaného dne 4. 4. 2024 od 19.00 v Evangelickém kostele, T. G. Masaryka 428, Slatiňany.

Odkaz: Ozvěny 5/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.