Téma: Vilemínina stezka

Necelý 1 km dlouhá Vilemínina stezka vede od klapačky ovocným sadem podél výběhu hřebčína až pod restauraci Monaco, kde končí před posedem u pamětní desky připomínající bývalý Ferdinandův vodovod pro zámek. Na stezce je umístěno 5 informačních tabulí s úkoly pro školní mládež, na něž jsou uvedeny odpovědi po odklopení vrchní desky stolku.1

Motivem zřízení stezky byla vzpomínka na paní kněžnu, manželku F. J. Auersperga (1856–1938), šlechetnou a inteligentní dámu. Vilemína Kinská se narodila 5. 4. 1857 ve Vídni a pocházela ze starobylé rodiny Kinských. Sňatek s knížetem F. J. Auerspergem uzavřela 10. 1. 1878 ve Vídni. Z manželství se narodilo 5 dětí, poslední byl Ferdinand, který zemřel v roce 1942 v 55 letech, čímž vymřel rod Auerspergů po meči. Ještě za života Vilemíny zemřela její nejmladší dcera Charlota 1 2 (původně se mělo za to, že ochrnula po pádu z koně, ale to bylo studiem rodinné korespondence vyvráceno 3).

Vilemína zemřela o 29 let dříve, než její manžel (nikoliv však přímo na rakovinu 3). Jejich ostatky jsou uloženy vedle sebe v kryptě sv. Marka v Markovicích u Žlebů.

Stezka není oficiálně naučná a jejím hlavním cílem je odvést pěší provoz ze silnice.

  1. Ozvěny 2020/1[][]
  2. npu.cz Příběh jedné lásky[]
  3. email kastelána od Jaroslava Bušty[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.