Zrušení regulačního plánu 44/R v Trpišově

Důvodem pro zrušení regulačního plánu pro lokalitu označenou v ÚPO Slatiňany jako 44/R v části obce Trpišov je především skutečnost, že splnil svou roli z hlediska uspořádání nové zástavby v místní části Slatiňan. Území řešené regulačním plánem je možné z hlediska stávající zástavby považovat za stabilizované, a to především vzhledem ke skutečnosti, že z větší části již proběhlo jeho  zastavění a je kompletně realizována dopravní a technická infrastruktura.1

Při realizaci zástavby nebylo vždy postupováno v souladu s regulačním plánem, tyto odchylky ale nevytvořily zásadní urbanistické problémy. Jednalo se především o realizaci veřejného osvětlení, kdy se ve veřejném zájmu jeví jako přínosné zkolaudovat i část komunikace, kde je veřejné osvětlení provedeno na druhé straně komunikace, než bylo stanoveno regulačním plánem. Tato odlišnost nemá vliv na vlastní funkčnost osvětlení, ani na urbanistickou strukturu místa. Stejný problém nastal při propojení veřejné a soukromé komunikace – dle regulačního plánu měly být obě části komunikace odděleny pevným sloupkem, který měl bránit průjezdu. Ve skutečnosti tato zábrana není provedena, nicméně jedná se o mnohem vhodnější řešení z hlediska svozu komunálního odpadu a příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.1

Regulační plán sloužil jako podklad pro vytvoření základní urbanistické struktury (kostry) lokality, která je v tuto chvíli z převážné části realizována. Významným důvodem pro zrušení regulačního plánu se jeví i předpoklad nutnosti jeho budoucí aktualizace v souvislosti s platností nového stavebního zákona a nového územního plánu, se kterým nesmí být v rozporu.1

Veřejné projednání návrhu zrušení regulačního plánu se bude konat dne: 27.7.2022 ve 14:00 hod

NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ VE SLATIŇANECH.

Návrh zrušení regulačního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Chrudim, Odboru územního plánování a regionálního rozvoje a na Městském úřadě v Slatiňanech a na internetové adrese www.chrudim.eu (v sekci Město a úřad > Odbory MěÚ > Odbor územního plánování a reg. rozvoje > Dokumenty > Slatiňany) v termínu od 27. 6. 2022 do 4. 8. 2022.

  1. Slatiňany: Dokumenty: Chrudim[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.