Pravidla pro dotace města 2024

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2024 schválený usnesením rady města Slatiňany č. 280/22/2023/RMS dne 18. září 2023 pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na území města Slatiňany.

Rada města schválila rozdělení celkového limitu na dotace z rozpočtu města Slatiňany v rámci výdajů schváleného rozpočtu na rok 2024 ve výši 600000,- Kč: – 545000,- Kč na činnost a ceny do soutěží; pořizované příjemcem dotace; – 15000,- Kč poháry a čestné ceny se znakem města; – 40000,- Kč rezerva.1

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany
Úvodní ustanovení:

 1. Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a upravují postup pro rozhodování o dotacích města Slatiňany organizacím a osobám, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě.
 2. Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celkovou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Zastupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje Rada města Slatiňany. Přidělení dotace není nárokové.
 3. Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypořádané finanční závazky.
 4. Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákladů na občerstvení.
 5. Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, odbor správní.
 6. Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup od 21. září 2023 do 28. února 2024

Dotační témata

 1. Podpora rozvoje občanské společnosti – organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví
 2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů – podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro děti i dospělé
 3. Kulturní aktivity – pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany
 4. Sportovní aktivity – uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i neorganizovanou veřejnost – dotace na tradiční a významné sportovní akce; – dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která nejsou v majetku města a významně se podílejí svojí činností na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany
 5. Ochrana životního prostředí – aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě
 6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých – celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě
 7. Mimoškolní akce pro děti a mládež
 8. Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště na území města Slatiňany
 9. Dotace na letní táborovou činnost
 10. Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem Slatiňany, ale svojí činností se podílejí na kulturním životě ve městě
 11. Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž
  činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.
 1. Rada města Slatiňany na své 33. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.