Téma: Řešení výhrad proti územnímu plánu

Co dělat, když územní plán určuje jiné využití pozemku majitele, než by si majitel přál.

Územní plán je dohoda mezi vlastníky pozemků, investory a veřejným zájem (zastoupeným úředníky).*4

Stávající využití

Při změně užívání nějaké plochy územním plánem jsou majitelé dotčených pozemků vázáni až při stavebním řízení. Do té doby ho mohou využívat standardně. Když například nový územní plán určí jako obytnou zónu plochu nějakého výrobního podniku, může tento výrobní podnik třeba 30 let fungovat. Akorát už nepůjde jednoduše ho rozšiřovat či přestavovat.*zdroj?

Námitky a připomínky

Do 7mi dnů po veřejném projednání mohou občané podat námitky a připomínky k pořizovateli ÚP (u nás Město Chrudim).*3

Přezkumné řízení

Soulad územního plánu s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení, které lze zahájit do 3 let a zahajuje ho krajský úřad. Jednotlivec může dát k přezkumnému řízení toliko podnět, zahájení však záleží pouze na uvážení krajského úřadu. *1

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

podle § 65 soudního řádu správního, o níž bude rozhodovat krajský soud.*1

Návrh na zrušení opatření obecné povahy

Územní plán lze do jednoho roku*2 napadnout návrhem na zrušení opatření obecné povahy. Takový návrh je oprávněn podat každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy zkrácen. Je však důležité bránit se proti územnímu plánu již v procesu pořizování územního plánu, protože návrhu osoby, která byla v průběhu procesu pořizování územního plánu bez objektivních důvodů zcela pasivní, vyhovět lze toliko ve výjimečných případech.*1

Proti rozhodnutí krajského soudu je možné podat kasační stížnost na rozhodnutí soudu k Nejvyššímu soudu jako mimořádný prostředek.*2

Návrh na změnu územního plánu

Vlastník pozemku nacházejícího se na území obce může podat návrh na změnu územního plánu za účelem zařazení svého pozemku do určité plochy např. plochy bydlení aj. Vlastník pozemku ale nemá vůči obci právní nárok na to, aby byl jeho pozemek do vybrané plochy zařazen. O změně územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce.

Odkaz: *1

Odkaz: *2

Odkaz: *3

Odkaz: *4

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.