Téma: Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů města vyjadřující předpokládaný vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán sestavuje zpravidla větší skupina autorů s různým odborným zaměřením. Doba sestavování plánu je přibližně půl roku až rok.

Správný strategický plán má následující součásti:

  • Vize – jedna nebo dvě věty, které říkají, jakého cíle chtějí autoři plánu dosáhnout
  • Teze – cca 1 strana, shrnující klíčové oblasti, které má plán řešit
  • Shrnutí současného stavu
  • Formulace cílových skupin plánu (pro koho je plán určen)
  • SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)
  • Přehled jednotlivých oblastí rozvoje (např. doprava – kultura – životní prostředí apod.)
  • Harmonogram plnění plánu
  • Závěr, obsahující doložku o schválení zastupitelstvem a době platnosti

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.