Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?“

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad“

Vybrána firma na rekonstrukci kompostárny za 3,6mil. Kč

Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“ vybrala Rada města jako zhotovitele společnost Milan Toman – TOMS, s nejnižší nabídkovou cenou 3 563 945 Kč vč. DPH. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 uchazečů o zakázku.*

RM dále schválila pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“ Milana Štěpánka na základě cenové nabídky ve výši 29 403 Kč vč.

Pokračovat ve čtení „Vybrána firma na rekonstrukci kompostárny za 3,6mil. Kč“

Téma: Bioplasty

Bioplasty jsou buď vyrobené z biomasy (co roste v lese nebo na poli či z bioodpadu), nebo je biodegradabilní (samo se v přírodě rozpadá) anebo obojí.*

Polyethylen (PE) z cukrové třtiny (Sugar Cane Plastics)

Plast PE vyrobený cukrové třtiny (sugarcane) je molekulárně identický s PE z ropy. Proto je stejně kvalitní, dá se stejně recyklovat. Navíc uchovává uhlík, který rostlina nasála z atmosféry pro svůj růst (na rozdíl od ropy, jejíž uhlík byl z atmosféry odebrán pradávno).*

Pokračovat ve čteníTéma: Bioplasty“

Kontejnery na bioodpad v místních částech a před sokolovnou po dobu uzavírky kompostárny

Po dobu uzavírka kompostárny od začátku srpna do poloviny listopadu letošního roku je realizována rekonstrukce kompostárny ve Škrovádu za seníkem. V uvedené době bude kompostárna uzavřena a její provoz přerušen.

Občané ve Slatiňanech mohou v tomto období využívat i nadále kontejner přistavený před sokolovnou každý týden od pátku do neděle a v omezeném množství mohou bioodpad odvážet do sběrného dvora ve Slatiňanech na vlastní náklady za poplatek.

V místní části Trpišov je kontejner přistaven tento týden do neděle 21.

Pokračovat ve čtení „Kontejnery na bioodpad v místních částech a před sokolovnou po dobu uzavírky kompostárny“

Sběrný dvůr nabízí až 5000Kč za autovrak

Zajišťujeme ekologickou likvidaci autovraku s vystavením likvidačního protokolu. Potřeb né informace k ekologické likvidaci autovraku najdete zde.

Za kompletní autovrak dostanete až 5000 kč (pro tuhle cenu musí mít autobaterii a katalyzátor).*

Pokračovat ve čtení „Sběrný dvůr nabízí až 5000Kč za autovrak“

Anketa: Třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)

Vážení občané,

již podruhé si Vás dovolujeme touto formou oslovit jako respondenty naší velmi důležité ekologické ankety, která se týká hospodaření našeho města s odpady, na které město Slatiňany vynakládá každoročně nemalé prostředky.

Jakékoli třídění odpadu je velkým ekologickým pokrokem pro každé město a zároveň také znamená zachování trvale udržitelného rozvoje, tj. záruku zachování životního prostředí v minimálně stejné podobě jako dnes i pro příští generace – naše děti a později i jejich vlastní potomky.

Pokračovat ve čtení „Anketa: Třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)“

Výsledek ekologické ankety 2008

Výsledek ekologické ankety týkající se třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)

Ekologická anketa byla vložena do dvou vydání Ozvěn Slatiňan, poprvé v červencovém a podruhé v zářijovém vydání. 2. termín pro vyplnění ankety byl stanoven do 30. 9. 2008.

Ze 1400 domácností, kterým byly ekologické ankety po dvakrát společně s Ozvěnami Slatiňan doručeny, bylo doručeno pouze 50 vyplněných.

Výsledky doručených anket jsou následující:

Většina respondentů se v současné době zbavuje bioodpadů ukládáním do směsného komunálního odpadu.

Pokračovat ve čtení „Výsledek ekologické ankety 2008“