Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?“

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad“

Vícepráce na kompostárně za 870 tis. mil. Kč. Otevřena bude až na jaře.

Ještě stará Rada města v listopadu souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“

Pokračovat ve čtení „Vícepráce na kompostárně za 870 tis. mil. Kč. Otevřena bude až na jaře.“

Jak třídit odpady

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to v domácnostech. Tím, že odpady třídíme, končí na skládkách méně odpadu a dáváme použitým obalům novou šanci na další využití.

Znovu tímto připomínáme co do tříděných kontejnerů patří a co ne:

Pokračovat ve čtení „Jak třídit odpady“

Vybrána firma na rekonstrukci kompostárny za 3,6mil. Kč

Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“ vybrala Rada města jako zhotovitele společnost Milan Toman – TOMS, s nejnižší nabídkovou cenou 3 563 945 Kč vč. DPH. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 uchazečů o zakázku.*

RM dále schválila pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“ Milana Štěpánka na základě cenové nabídky ve výši 29 403 Kč vč.

Pokračovat ve čtení „Vybrána firma na rekonstrukci kompostárny za 3,6mil. Kč“

Téma: Bioplasty

Bioplasty jsou buď vyrobené z biomasy (co roste v lese nebo na poli či z bioodpadu), nebo je biodegradabilní (samo se v přírodě rozpadá) anebo obojí.*

Polyethylen (PE) z cukrové třtiny (Sugar Cane Plastics)

Plast PE vyrobený cukrové třtiny (sugarcane) je molekulárně identický s PE z ropy. Proto je stejně kvalitní, dá se stejně recyklovat. Navíc uchovává uhlík, který rostlina nasála z atmosféry pro svůj růst (na rozdíl od ropy, jejíž uhlík byl z atmosféry odebrán pradávno).*

Pokračovat ve čteníTéma: Bioplasty“

Kontejnery na bioodpad v místních částech a před sokolovnou po dobu uzavírky kompostárny

Po dobu uzavírka kompostárny od začátku srpna do poloviny listopadu letošního roku je realizována rekonstrukce kompostárny ve Škrovádu za seníkem. V uvedené době bude kompostárna uzavřena a její provoz přerušen.

Občané ve Slatiňanech mohou v tomto období využívat i nadále kontejner přistavený před sokolovnou každý týden od pátku do neděle a v omezeném množství mohou bioodpad odvážet do sběrného dvora ve Slatiňanech na vlastní náklady za poplatek.

V místní části Trpišov je kontejner přistaven tento týden do neděle 21.

Pokračovat ve čtení „Kontejnery na bioodpad v místních částech a před sokolovnou po dobu uzavírky kompostárny“