Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Návrh: elektro – do sběrného dvora

Sběrný dvůr ve Slatiňanech vybírá také vyřazené elektrické a elektronické přístroje. Likvidaci neplatí občané ani město, ale výrobci prostřednictvím kolektivních systémů ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.

Asekol slibuje, že mobily a počítače před likvidací zkontrolují a ještě použijí v rámci projektů Věnuj počítač a Věnuj mobil .

Je to sice lepší, než nechat přístroj rozkládat někde na skládce, ale aby nevznikla iluze o nějaké super recyklaci: přístroje jsou většinou rozemlety nebo rozdrceny a drť je více čí méně úspěšně tříděna.

Pokračovat ve čteníNávrh: elektro – do sběrného dvora”

Návrh: Psí výkaly do uličních odpadkových košů

Majitelé psů platí městu poplatek za psa. Smysl tohoto poplatku není sice nikde oficiálně vysvětlena, ale lze předpokládat, že to má být podíl na nákladech, které městu vyvolávají psi. Nabízí se:

  1. přizpůsobení četnosti, konstrukce a svozu odpadkových košů, aby do nich bylo možno vhazovat psí výkaly a dále
  2. náklady na provoz známkového systému a
  3. náklady na odchyt a vracení, případně likvidaci volně pobíhajících psů.

Odpadkových košů je městě dost,

Pokračovat ve čteníNávrh: Psí výkaly do uličních odpadkových košů”

Odpady v Letohradě

Směsný odpad

Poplatek zaplatí každá osoba v plné výši 650,- Kč, s výjimkou dětí do 15-ti let a osob, kteří v kalendářním roce dovrší 70 let, těm je poskytnuta úleva 150,- Kč, tzn. částku 500,- Kč.  Z důvodu nezaplaceného poplatku do stanoveného termínu zaniká nárok na slevu za třídění odpadu.

Tříděný odpad

Tříděný odpad se sváží od domu, třídí se papír plasty kartony kovy. Lidé dávají čárové kódy na pytle, to se jim sčítá a na konci roku se to odečte od poplatku.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Letohradě”

Návrh: Motivovat občany více k třídění odpadu

Likvidace recyklovatelného odpadu bývá levnější. Zaprvé díky platbám zpracovatelů (hlavně u kovů), zadruhé díky dotaci Eko-komu.

Podle jedné statistiky je v odpadu z domácností přibližně 1/4 hmotnosti bioodpadu a spalitelného (rozložitelného) odpadu, 1/2 tříditelného odpadu a jen asi jen 1/4 se hodí nejlépe na skládku.

Avšak ve Slatiňanech např. v roce 2017 evidujeme 1/6 rozložitelného, 1/6 tříděného a 2/3 jde na skládku (evidované kovy zřejmě nepocházejí z domácností…těch pár plechovek v tom dělá tak 1%).

Pokračovat ve čteníNávrh: Motivovat občany více k třídění odpadu”

Návrh: Postupná výměna zvonů na plast za kontejnery

Pracovník jedné svozové firmy:

Podle mého názoru by ideální odpadový systém pro Slatiňany spočíval v zavedení pytlového svozu v lokalitách se zástavbou rodinných domů a zároveň přechod z kontejnerů se spodním výsypem na kontejnery s horním výsypem. Aby tento přechod nebyl tak finančně náročný, mohlo by se jednat o postupnou výměnu. To by bylo ale vhodné již zohlednit ve výběrovém řízení.

Pokračovat ve čteníNávrh: Postupná výměna zvonů na plast za kontejnery”