Slavická obora má nový návštěvní řád: od Trpišova pouze po žebříku 🗺

Řetěz na bráně od Práčova sice zmizel, ale přístup pouze přes žebřík od Trpišova už ne.

Do obory lze na kole a pěšky, pouze po cestách a jen někdy. Po hlavní cestě se může stále, což ale není nic nového. Byl odstraněn tzv. bod záchrany (bod záchrany neboli rescue point, dříve také traumatologický bod, je místo v krajině označené tabulkou s unikátním kódem usnadňujícím lokalizaci v případech, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných prací) na křižovatce v údolí.

Od 1. 8. 2023 platí aktualizovaný návštěvní řád1


OBORA SLAVICE – NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Honitba Obora Slavice byla uznána Okresním úřadem Chrudim rozhodnutím č.j. ŽP/OPP/153/93/3080 ze dne 8. 3. 1993 a jeho dodatkem
vydaným Městským úřadem Chrudim pod č.j. OŽP/206/583/03/Ro-11 ze dne 5. 3. 2003. Držitelem honitby jsou Lesy České republiky, s.p. Ve smyslu zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. se jedná o území určené pro intenzivní chov zvěře s trvale a dokonale ohrazeným obvodem, zamezujícím možnost volného vybíhání chované zvěře. Tento návštěvní řád je vydán z důvodu stanovení podmínek vstupu a chování veřejnosti v objektu s cílem zabezpečit optimální podmínky chovu zvěře, přiměřené možnosti rekreačního využití, nezbytnou míru komunikační prostupnosti, ochranu majetku a bezpečnost návštěvníků na území obory.
Omezení plynoucí z návštěvního řádu se nevztahují na vlastníky a uživatele nemovitostí v oboře, jiné subjekty při výkonu hospodářské činnosti, orgány veřejné moci a složky integrovaného záchranného systému.

ČLÁNEK 2 OBECNÁ OMEZENÍ
Do obory je zakázán vjezd motorových vozidel, zvířecích potahů a jízda na koni či jiných jezdeckých zvířatech. Vstup do obory je povolen pouze pěším a cyklistům, a to pouze po vyznačených trasách zobrazených na informační tabuli. Vstup a pohyb po Oboře Slavice je na vlastní nebezpečí.
Do obory je možné vcházet a vycházet pouze následujícími vstupy:
– Křižanovická brána (vhodné i pro osoby se sníženou pohybovou schopností) – Práčovská brána (vhodné i pro osoby se sníženou
– Brána u Mešinské hájenky pohybovou schopností)
– Trpišovská brána (pouze přelez po žebříku) – Pekelská brána
Každý návštěvník je povinen za sebou vstupní/výstupní branku důkladně zavřít!

V oboře se zakazuje:

opouštět vyznačené trasy a vstupovat na přilehlé pozemky
2) využívat neveřejné účelové komunikace nad rámec stanovený návštěvním řádem
3) vstupovat a pohybovat se mimo návštěvní hodiny
4) krmit, chytat, záměrně rušit, týrat, zraňovat či zabíjet volně žijící zvířata, stejně tak sbírat a přivlastňovat si paroží, vejce atd.
5) poškozovat oplůtky a jiná zařízení sloužící k ochraně výsadeb dřevin
6) vstupovat do mysliveckých zařízení nebo je jakýmkoli způsobem poškozovat, případně odnášet předkládané krmivo
7) sbírat a odnášet ovoce ze sadů a plodonosných dřevin
8) poškozovat instalované ptačí budky
9) vstupovat a pohybovat se se psy
10) vstupovat do objektu mimo vyhrazené vstupy (např. přelézáním oplocení) nebo narušovat celistvost oplocení
11) rušit klid a ticho
12) tábořit a rozdělávat oheň
13) odhazovat odpadky včetně zbytků jíde

Zástupci držitele nebo uživatele honitby jsou v případě bezprostředně hrozícího rizika ohrožení zdraví nebo života návštěvníků oprávněni vydat pokyny k zamezení takového rizika i nad rámec návštěvního řádu, návštěvníci jsou povinni takových pokynů uposlechnout.

ČLÁNEK 3 NÁVŠTĚVNÍ TRASY A VYMEZENÉ ČASOVÉ ÚSEKY
Návštěvní trasy jsou navrženy s ohledem na životní nároky chované zvěře, bezpečnost lovu a minimalizaci možných škod na životě a zdraví návštěvníků. Vedení tras je patrné z přiloženého mapového podkladu. Vstup na trasy a časové omezení je následující:
• žlutá plně: – celoročně od 9.00 do 19.00 hod. – pouze od hájenky ve Slavicích po hospodářské budovy
• červená čárkovaně: – od 1. 9. do 31. 3. od 9.00 do 16.30 hod. – od 1. 4. do 31. 8. od 9.00 do 19.00 hod.
• modrá čárkovaně: – od 1. 7. do 31. 8. od 9.00 do 17.00 hod.
(Oranžová čára jsou oplocené hranice obory)

plán cest Slavické obory (z návštěvního řádu z 1.8.2023)

Držitel nebo uživatel honitby může v případě potřeby požádat místně příslušný orgán státní správy myslivosti o časově omezený zákaz vstupu do obory. Omezení daná takovým rozhodnutím mají přednost před ustanoveními návštěvního řádu.

ČLÁNEK 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Kontrolu dodržování návštěvního řádu budou provádět zástupci držitele a uživatele honitby, myslivecká a lesní stráž. Na požádání držitele honitby pak Městská policie či Policie ČR. Návštěvníci obory jsou povinni uposlechnout jejich pokynů. Návštěvní řád nabývá účinnosti od 1. 8. 2023.1

  1. Slavice Návštěvní řád 400x600_Sestava 1-1.pdf (slatinany.cz)[][]
Návštěvníkům Trpišov Událost Zeleň
slavická obora Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.