Téma: Záplavové území Chrudimky

Záplavová jsou území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Rozsah záplavového území navrhuje správce vodního toku a na základě návrhu je vodoprávní úřad povinen stanovit tento rozsah.1 Rozlišuje se území, kam se s velkou pravděpodobností rozlije řeka při 5ti, 20ti, 100 a 500-leté záplavě.

Mapa

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/zu_chrudimka_025/

HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Výzkumného ústavu vodohospodářského VÚV TGM – mapa okolí Slatiňan2

 

snímek mapy z 5/2021

 

Další podobný on-line zdroj je Elektronický digitální povodňový portál www.edpp.cz, provozuje envipartner s.r.o. Brno.

Význam pojmů

Liší se podle účelů, různé subjekty definují různě:

  • Povodeň – výrazné přechodné zvýšení hladiny vodního toku, resp. je zaplavení území vodou vylitou z břehů toků či nádrží v důsledku zvýšení hladiny nebo protržení hráze; povodně jsou přirozené (vlivem počasí) a zvláštní (havárie nebo závada)3
  • Záplava – stojatá nebo tekoucí voda v místech, kde normálně nebývá buď vlivem povodně nebo z jiné příčiny.3
  • Záplavová čára – křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní3
  • Záplavové území – území vymezené záplavovou čárou3

Význam a historie záplav

Záplavy nejsou všude jen katastrofou, hlavně v subtropech hlavně dřívě umožňovaly v některých místech zemědělství (Egypt, Mezopotámie, Čína).

I v našich šířkách umožnili vzniku úrodných niv, které dříve mnohem více zadržovaly vodu, který dnes pak prudčeji a rychleji na jaře a po deštích opustí krajinu, někdy i za doprovodu záplav. Ale ještě třeba před 200 lety byly nivy podle řek vesměs bažinaté a tvořily hlavně pastviny  lužní lesy právě kvůli zachycené sezónní vlhkosti, zatímco orná půda byla ve vyšších polohách, kde jsou dnes více lesy4. Mokřady, (občas zaplavované) pastviny a lužní lesy se změnily meliorací a úpravou toků na ornou půdu a také byly významně zastavěny.

Povodňový plán města Slatiňany

Vydává město a určuje postup při povodni či záplavě. Jeho znění je zde. Ten určuje tzv. zátopové území a to slovně Zátopové území je v mapovém podkladu vymezeno záplavovou čarou maximální povodně a je přílohou č. 2 povodňového plánu. Zátopové území na katastru města Slatiňany je stanoveno Okresním úřadem Chrudim ze dne 15.3.1994 a je přílohou č. 3 povodňového plánu. Zátopové území dle tohoto plánu kopíruje: pravý břeh řeky Chrudimky v úseku: Škrovád – ul. Škrovádská – Škrovádské nábřeží k domu č.p. 327, odtud se začíná rozlévat směrem k ul. T. G. Masaryka až k ul. Švermova, kterou kopíruje po celé její délce až k železničnímu přejezdu na Vlčnov. Železniční trať směrem na Chrudim kopíruje po levé straně až k železničnímu přejezdu k nemocnici a dále se rozlévá do vzdálenosti cca 350 m od silnice k okresní nemocnici. Tím zasahuje veškeré objekty v Presích. levý břeh řeky Chrudimky, zde zabírá zátopové území plochu kolem Okrouhlického potoka u Svídnice, dále pak většinou kopíruje levý břeh a rozlévá se do vzdálenosti cca 100 m a tím
ohrožuje nejbližší obydlí u řeky ve Škrovádě. Od domu č. p. 106 se rozlévá do luk, do vzdálenosti cca 300 m. Před prvními domy na Podskále zasahuje pouze do vzdálenosti cca 50 m od břehu. Přesto by došlo k zatopení všech domů této lokality. Od lávky na Podskále až k lávce u zdravotnického střediska by došlo k zatopení plochy cca 10 až 30 m. Od lávky u zdravotnického střediska kopíruje zátopové území ul. Vrchlického a ul. Na ostrově až k poslednímu domku č. p. 411, kde se začíná rozlévat až do vzdálenosti 450 m od levého břehu Chrudimky. Tím by byly zatopeny domy v Píšťovech.5
6

  1. MŽP: Záplavová území , mapa2.5.2021[]
  2. mapa HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Výzkumného ústavu vodohospodářského VÚV TGM https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvs_zapluz&lon=15.8151141&lat=49.9089483&scale=30240[]
  3. wikipedia: Povodeň 1.5.2021[][][][]
  4. v publikaci Sucho v Českých zemích, kap. SUCHO A JEHO PŘÍČINY, str. 227 to ilustrují na středním Polabí, kde v 19. století tvořila orná půda jen 17% plochy[]
  5. POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SLATIŇANY z 13. dubna 2015[]
  6. slatinany.cz – krizové řízení[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.