Rada města Slatiňany projednala na 132. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 132. schůzi dne 20. 6. 2022:

 1. Rada města schválila uzavření dodatku č. 4 k Rámcové dohodě o poskytování komunikačních služeb s firmou O2 Czech Republic a. s.
 2. Rada města schválila Memorandum o spolupráci mezi Interaktivním muzeem Švýcárna a Destinační společností Východní Čechy. Jedná se o spolupráci při projektu „Karneval Tradic“. Náš podíl spočívá v poskytnutí propagačních materiálů a fotodokumentace k propagaci Švýcárny v uvedeném projektu. Účast je bezplatná.
 3. Došlo k uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7 v DPS. Nájemce je občanem sousedního města. Naši občané zařazení v pořadníku žádostí před žadatelem, nemají o byt v současné době zájem.
 4. Bylo rozhodnuto o vyřazení a následný pokus o prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města. Jedná se o starý nábytek a požární vůz Avia DU812 z roku 1996.
 5. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pracovních úkolů za I. pololetí.
 6. Rada byla informována o výsledcích přijímacího řízení do . Došlo k udělení výjimky z počtu dětí – téměř ve všech třídách, navýšení z 24 na 28 dětí.
 7. Ing. Vladimír Rašín byl jmenován jako zástupce města ve Společenství vlastníků jednotek pro čp. 822, 823 a 825.
 8. Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem o nájmu prostor na pozemku p.č. 1/1 v kú. Slatiňany (prostory bývalé autodílny včetně administrativní budovy). Prostory budou sloužit pro údržbu města a jednotku SDH. Roční nájemné 15 590 Kč.
 9. Byla schválena instalace šesti světel veřejného osvětlení v ulici U Lesa. Vzhledem ke skutečnosti, že spoustu pozemků není ve vlastnictví města, došlo k uzavření smluv o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě s příslušnými majiteli.
 10. Rada schválila vybudování sjezdu a přístupového chodníku k domu č. p. 478 v ul. Neumannova přes část pozemkové parcely č. 189/46 v k.ú. Slatiňany na náklady žadatele, za předpokladu, že stavba bude poté bezúplatně převedena na město.
 11. V souvislosti s připravovanou stavbou přechodu pro pěší ul. T. G. Masaryka (přechod a semafor u ZŠ), bude mimo jiné dotčen i pozemek p. č. 659/1, který je ve vlastnictví ŘSD. Rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 69 979 Kč bez DPH.
 12. Rada vybrala Milana Štěpánka jako technický dozor a Ing. Petra Koza jako autorský dozor na stavbu veřejného osvětlení v části ulice T. G. M. v předpokládané celkové hodnotě 42 428 Kč vč. DPH.
 13. Rada diskutovala nad cenovou nabídkou na zakázku stavby Veřejné osvětlení v ul. K Vlčnovu (část od křižovatky ke kolejím). Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásil pouze jeden uchazeč s cenou 529 101 Kč vč. DPH, došlo k rozhodnutí o zrušení soutěže a její opětovné vypsání.
 14. Rada vzala na vědomí „Dohodu o vypořádání společného jmění manželů“, která se týká nájemní smlouvy na byt č. 6, čp. 834 na Starém náměstí, na který rovněž uzavřeli smlouvu o budoucí smlouvě kupní.
 15. Schválení uzavření dodatku č. 1 k Smlouvě o nájmu pozemku a prostor sloužících k podnikání (občerstvení na plovárně ve Slatiňanech). V rámci schválené smlouvy mohl nájemce s ohledem na stav pronajatých prostor uskutečnit a uhradit nutné stavebně-technické úpravy a opravy v celkové částce 176 500 Kč bez DPH, a to vlastním nákladem s tím, že takto vyčíslené a předem odsouhlasené stavebně technické práce a výkony budou následně zúčtovány oproti sjednané výši pronájmu. Smlouvou schválená maximální částka 176 500 Kč bez DPH byla dodatkem navýšena o 17 503 Kč. Vše bylo podloženo doklady.
 16. Schválení změny rozpočtu – TDS, AD a věcné břemeno v rámci stavby na T.G.M., financování výmalby chodby a schodiště na MěÚ a finance na navýšené ceny PHM.
 17. V různém Rada:
  1. souhlasila s přidělením finančního příspěvku na vybudování babyboxu v Chrudimi.
  2. schválila Memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství mezi městem, společnosti AVE a Elektrárny Opatovice nad Labem, týkající se podpory výstavby spalovny odpadu.
  3. Schválila zapůjčení vozidla jednotce SDH na dny 15. 7. a 23. 7. na přepravu materiálu na a z dětského tábora

Odkaz: Ozvěny 2022-8

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.