Téma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2023-2027

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude vypracování plánu odpadového hospodářství města Slatiňany na roky 2023–2027, společností ISES, s. r. o.*

Pokračovat ve čteníTéma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2023-2027″

Téma: Osadní výbor Škrovád

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce.

Členové:

Marie Picbauerová

Klára Sýkorová

Jitka Zahradníková

Vladimír Bálek, Blanka Bálková, Lukáš Beer, Michal Dočkal, Kamil Urbánek,  Anna Vašáková

Kontakt:

 

Zasedání osadního výboru bude probíhat vždy pravní středu v měsíci od 18 hodin v hospodě na návsi. 

Pokračovat ve čteníTéma: Osadní výbor Škrovád“

Téma: Kontrolní výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný, maximální počet členů není nijak omezen, *

Kontrolní výbor  kontroluje  *

O provedené kontrole musí výbor pořídit zápis, *

Kontrolní výbor, stejně jako ostatní výbory, je kolektivním orgánem, z čehož plyne,  že jeho jednotliví členové nemohou bez řádného pověření výboru jako celku provádět samostatné kontroly.*

 

 

Pokračovat ve čteníTéma: Kontrolní výbor zastupitelstva“

Téma: Finanční výbor zastupitelstva

FV je orgánem zastupitelstva, *

Výbor musí být nejméně tříčlenný, v *

FV je kontrolním i iniciativním orgánem zastupitelstva*

Finanční výbor je podle § 38 zákona 128/2000 Sb., o obcích:

  1. Oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně,
  2. Je oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovená pro hospodaření v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
  3. Může participovat na kontrole hospodaření za uplynulý rok.

Pokračovat ve čteníTéma: Finanční výbor zastupitelstva“

Téma: Práva zastupitelů

Přehled práv je upraven v § 82 obecního zřízení a zahrnuje tři skupiny práv, kterými jsou právo iniciace, právo interpelace a právo na informace.*

Právo iniciace představuje možnost zastupitele obce předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce návrhy na projednání. *

Právo interpelace znamená možnost člena zastupitelstva obce vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy*

Mezi další práva patří požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu,

Pokračovat ve čteníTéma: Práva zastupitelů“

Téma: Pravomoci zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje a rozhoduje ve věcech, tj.:*

  • program rozvoje obce
  • rozpočet obce
  • změny v katastrálním území
  • dohody o změnách hranic a slučování s jinými obcemi
  • zřizování a rušení peněžních fondů, příspěvkových organizací, organizačních složek obce, právnických osob a veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení
  • zřizování a nazývání částí obce, jejich ulic a dalších veřejných prostranství
  • vyslání svého zástupce na valné hromady obchodních společností,

Pokračovat ve čteníTéma: Pravomoci zastupitelstva“

Téma: Sociálního fond města Slatiňany

Sociálního fond města Slatiňany je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců města Slatiňany zařazených do MěÚ Slatiňany, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu a pro uvolněné funkcionáře obce.*

Jeho rozpočet schvaluje zastupitelstvo na rok obvykle v prosinci předchozího roku. Obvykle činí 4% z objemu rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků (3/4 milionu Kč v roce 2021).*

Pokračovat ve čteníTéma: Sociálního fond města Slatiňany“

Téma: Elektronická komunikace s městem

I naše město se pomalu ale jistě šourá k digitalizaci.

Složenky na odpady či radniční měsíčník sice ještě chodí do schránek a velká část plateb stále probíhá hotovostně, ale i zde se leccos už povedlo. A teď nemyslím jen statické webové stránky, které měla už před 20ti lety kdejaká víska s pár sty obyvatel. Třeba:

Pokračovat ve čteníTéma: Elektronická komunikace s městem“