Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 38. schůzi

 1. Byly schváleny upravená pravidla výlepu plakátů (rozšíření o zákaz výlepu politicky motivovaných plakátů).
 2. Došlo k rozhodnutí o postupných přípravách projektových dokumentací (dále jen PD) na celkové úpravy ulic Tyršova, Čechova a Neumannova.
 3. Rada rozhodla o zadání PD na dokončení východní části ulice Klášterní.
 4. Schválení zadání PD pro výběrové řízení na opravu části chodníku v ulici 5.května.
 5. Rada schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění provozu sběrného dvora.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 38. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 37. schůzi

 1. Došlo ke schválení přijetí dotace dotace z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši 28 152 Kč.
 2. Změna usnesení ve věci věčného břemene spojeného s kanalizačním sběračem 5 rodinných domů v ul. Sečská a s tím spojené zřízení pozemkové služebnosti, vedoucí k převodu sběrače do správy společnosti VaK Chrudim a. s.
 3. Došlo k udělení souhlasu se změnou trasy plánovaného veřejného osvětlení a elektro kabelového vedení NN v lokalitě Škrovád – Kunčí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 37. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 36. schůzi

 1. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako společnost pro budoucí zajištění svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu z nádob a z kontejnerů na odpad. Jednalo se o jediného uchazeče. Další společnosti se ze soutěže omluvily převážně z kapacitních důvodů. Plnění nové smlouvy s 5-letým kontraktem začne od 6. 1. 2020.
 2. Došlo ke schválení zahraničních pracovních cest starosty – výjezdní zasedání společnosti VAK a dále zahraniční studijní cesta do EP ve Štrasburku.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 36. schůzi”

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 26. 6. 2019

 1. Byl schválen program 5. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo druhou část závěrečného účtu měs-
  ta za rok 2018.
 3. Došlo ke schválení účetní závěrky města za rok 2018 (nerozdělený zisk z minulých let ve výši 28 026 047 Kč).
 4. Byla přednesena zpráva o kontrole plnění usnesení ZM. Předsedou kontrolního výboru bylo doporučeno schválení této zprávy. ZM zprávu o plnění vzalo na vědomí.
 5. Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 26. 6. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 35. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 35. schůzi dne 14. 10. 2019:

 1. Došlo k uzavření smlouvy o likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
 2. Schválení vyřazení starého nebo nefunkčního majetku – skříně,
  žehličky, konvice, …
 3. Na žádost občana byla uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod do připravované kanalizace v Kunčí z „rodinné“ čističky odpadních vod.
 4. Rada města schválila prodej staré nepoužívané betonové garáže svazu rybářů (na základě schváleného záměru ZM) za cenu 5 000 Kč.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 35. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. ponechala celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany: s účinností od 1.11. 2019 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť)
 2. stanovila komisi pro posouzení „Záměrů rozvoje Interaktivního muzea Švýcárna“ ve složení: Mgr. Bc. Milan Chalupník, Ing. Josef Prokš, Hana Hanušová a Marie Málková
 3. schválila 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.898.212,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.345.525,- Kč) a ve výdajové části 103.061.185,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40)
 4. schválila Dohodu o změně části obsahu zavření „Plánovací smlouvy“,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 33. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila „ Směrnici pro práci s osobními údaji“
 2. schválila „Dohodu o partnerství v rámci propagace turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko“
 3. schválila uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy č. 143/2004 o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 21 ve Slatiňanech (kadeřnictví) ze dne 21. 5. 2004 ke dni 31. 12. 2019
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení Smlouvy
  2. rozhodla uzavřít dodatek č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 33. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 31. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila upravený odpisový plán na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
 2. vyslovila souhlas s přesunem finančních prostředků ve výši 62.362,- Kč v rámci financování rekonstrukcí a oprav v Mateřské škole Slatiňany z oprav elektřiny budovy B do oprav kanalizace (vícepráce na akci oprava kanalizační přípojky)
 3. rekonstrukce elektrického vedení nn v části pozemkové parcely č. 680/1 kat.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 31. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 32. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila rozšířený programu o bod č. 2 19. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2019
 2. Výběrové řízení na odpady
  1. schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby formou otevřeného řízení s názvem: „Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)“
  2. schválila zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby formou otevřeného řízení s názvem: „Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 32. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi

 1. odložila bod programu „Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města“ na následující jednání rady města
  1. pověřila Ing. Víta Steklého a pí. Marií Málkovu přípravou návrhu nových zásad pro rozdělování dotací
 2. schválila vypsání zakázky malého rozsahu 3. kategorie s názvem: „Dodávka
  elektrické energie pro město Slatiňany“

  1. schválila seznam oslovených dodavatelů
   1. ČEZ Prodej, a.s.
   2. innogy Energie, s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi”