Rada města Slatiňany na své 11. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 11. schůzi 3. dubna 2023

 1. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na akci Výměna 19 kusů oken ve Školní jídelně Slatiňany a schválila výsledek tohoto výběrového řízení. Zároveň rozhodla o uzavření smlouvy s účastníkem výběrového řízení, kterým je společnost K-interier Heřmanův Městec s. r. o., IČ: 275 31 821 s nabídkovou cenou 499.039,- Kč bez DPH (0,6 mil. vč. DPH).
 2. Dále rada města pověřila ředitelku Školní jídelny Slatiňany paní Petru Bergerovou podepsat převzetí písemné zprávy hodnotící komise,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 11. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 10. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 10. schůzi 20. března 2023

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2022, schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2021.
 2. Rada města schválila zřízení věcného břemene na části pozemkových parcel
  č. st. 950, č. 285/1 a č. 285/9 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu vlastníka a provozovatele inženýrské sítě provozovat a udržovat na předmětných pozemkových parcelách stavbu veřejného osvětlení.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 10. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 9. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 9. schůzi 13. března 2023

 1. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Protikorozní ochrana lávky 01L,Slatiňany – Podskála“ a schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem uvedené veřejné zakázky, kterou je společnost M – SILNICE a.s. oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY s nejnižší nabídkovou cenou
  1 873 658,38 Kč včetně DPH.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 9. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 8. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 8. schůzi 27. února 2023

 1. Rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 530/2 v kat. území Trpišov pro umístění včelínů o výměře 5 m2 panu Pavlovi Letáčkovi.
 2. Rada města zrušila usnesení ze dne 14. 11. 2022 ve věci přemístění rozvaděče veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. 716/10 v kat. území Slatiňany a schválila umístění rozvaděče veřejného osvětlení na pozemku p. č. 432/1 v k.ú.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 8. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 7. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 7. schůzi Rady města Slatiňany 13. února 2023

 1. Rada města rozhodla nevyužít nabídku od  společnosti FRITEX s.r.o. na  likvidaci použitých tuků a olejů. Na sběr tohoto odpadu má město uzavřenou smlouvu o spolupráci pro likvidaci odpadů se společností EKO-PF spol. s.r.o. V roce 2022 bylo odevzdáno 579 kg. Spolupráce je od roku 2013 bezproblémová a bezplatná.
 2. Rada města schválila podání žádosti o povolení provozu Kompostárny Slatiňany – malého zařízení a dále schválila znění provozního řádu a  provozního deníku Kompostárny Slatiňany.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 7. schůzi projednala“

Návrh: Konkrétnější zápisy rady do Ozvěn

V předchozích dvou obdobích byl přehled projednávaných témat rady zveřejněný v Ozvěnách okomentován, tedy byl uveden i výsledek jednání a případné upřesnění (např. částky, další okolnosti, které vedly k rozhodnutí). Předminule komentoval Petr Kolek*.

Tento požadavek odpovídá také první programové tezi Sedmy, která je aktuálně nejsilnější v koalici vedoucí město: „prosazovat průhlednost, bezúhonnost a efektivitu komunální politiky a práce městského úřadu.“*

Pokračovat ve čteníNávrh: Konkrétnější zápisy rady do Ozvěn

Rada města Slatiňany na své 6. schůzi projednala

USNESENÍ Rady města Slatiňany ze 6. schůze konané dne 30. ledna 2023
Rada města Slatiňany:

 1. schválila program jednání
  1. rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie s názvem „Protikorozní ochrana lávky 01L, Slatiňany – Podskála“ v souladu s vnitřní směrnicí č.j.: MěÚSl/00007/2020/RAD
  2. schválila zadávací dokumentaci pro uvedenou veřejnou zakázku
  3. schválila seznam oslovených dodavatelů pro uvedenou veřejnou zakázku
  4. jmenovala k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek ve výběrovém řízení o zadání uvedené veřejné zakázky komisi ve složení: Ing.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 6. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 5. schůzi projednala

Rada města Slatiňany:

 1. vyhlásila výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2023
 2. jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve složení:
  Ing. Jan Brůţek, starosta
  Hana Hanušová, vedoucí OF
  Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVI
  Renata Vondráčková, referent OF
  Ing. Martin Kubín, Ph.D.
 3. schválila prodej nepotřebného materiálu,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 5. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 4. schůzi projednala

Rada města Slatiňany:

 1. odložila projednání souhlasu s výstavbou skladové haly s administrativně-sanitárními vestavbami navazujícími komunikacemi a technickou infrastrukturou společnosti ERA-PACK
  1. pozvala na příští zasedání Rady města stavebníka k doplnění dalších informací k výstavbě skladové haly
 2. schválila 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
 3. doporučila zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 4. schválila projektovou dokumentaci na výměnu vzduchotechnické jednotky školní jídelny Slatiňany,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 4. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 3. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 3. schůzi dne 12. 12. 2022:

 1. souhlasí s navrhovanou novostavbou rodinného domu v Kochánovicích dle přiložené projektové dokumentace
 2. schválila aktualizaci seznamu pojištěných vozidel v majetku města Slatiňany dle Rámcové pojistné smlouvy č. 4913575349 uzavřené dne 23. 2. 2022 se společností UNIQA pojišťovna
 3. projednala žádost Českého rybářského svazu z.s. MO Slatiňany
  1. schválila prořezání náletových dřevin okolo rybníčku v Trpišově
 4. vzala na vědomí plán práce rady města pro rok 2023
 5. vzala na vědomí žádost ředitele Základní školy o udělení ředitelského volna dne 22.12.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 3. schůzi projednala“