Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 87. schůzi

z 87. schůze konané dne 8. března 2021

Rada města Slatiňany

 1. Došlo ke schválení roční dohody o provádění zálivek Technickými službami Chrudim. Oproti loňské podobě byl aktualizován výčet zalévaných stromů a záhonů. Celková cena 20 zálivek se zvýšila z 66 400Kč na 79 600 Kč vč. DPH za rok. V případě teplejšího léta smlouva stanovuje možnost dalších zálivek. Cena každé další zálivky 3 980 Kč vč. DPH.
 2. schválila „Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany na sezonu 2021“
 3. odložila projednání úpravu ceníku vstupu a pronájmu interaktivního muzea Švýcárna na sezonu 2021
  1. odložila projednání otvírací doby interaktivního muzea Švýcárna na sezonu 2021
 4. vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2020
 5. vzala na vědomí termín konání 10.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 87. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 88. schůzi

z 88. schůze konané dne 15. března 2021

Rada města Slatiňany:

 1. schválila 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2021
  1. dodatečné finanční krytí projektu „Otevřené a přitažlivé město“, programové vybavení spisový software.*
 2. rozhodla v souladu s rozhodnutím vlády ČR čj.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5.3. 2021 provádět preventivní testování zaměstnanců MěÚ Slatiňany

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 88. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 86. schůzi

Rady města Slatiňany z 86. schůze konané dne 22. února 2021

Rada města Slatiňany

 1. rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do IV. Kategorie s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení“
  1. schválila zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení
  2. schválila seznam oslovených dodavatelů pro uvedenou veřejnou zakázku
  3. jmenovala k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek ve výběrovém řízení o zadání veřejné zakázky s názvem: „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení“ komisi ve složení: Ing.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 86. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 85. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 85. schůzi dne 8. 2. 2021:

Rada města se sešla s MgA. Ivou Ryzovou a společně diskutovala nad jejím nápadem vytvořit kavárnu v objektu stávajícího muzea Švýcárna.

 1. Rada schválila Výroční zprávu za rok 2020 o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím – celkem 2 podané žádosti.
 2. Schválila uzavření kupní smlouvy na kanalizaci za částku 250 000 Kč za podmínky umožnění napojení budoucí kanalizace z místní části Kunčí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 85. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 84. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 84. schůzi dne 27. 1. 2021:

 1. Rada vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek a schválila výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2020.
 2. Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MěÚ. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr, nebo zvolených zastupitelů města do uvolněné funkce (starosta).
 3. Došlo ke zrušení dvou usnesení Rady města – usnesení o zřízení sjezdu a zřízení věcného břemene (napojení kanalizace),

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 84. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 83. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 83. schůzi
dne 13. 1. 2021

 1. Dnem 14. 1. došlo k vyhlášení půjček z Fondu rozvoje bydlení. Dále došlo ke jmenování komise za účelem vyhodnocení podaných žádostí.
 2. Došlo k prodloužení dočasné nájemní smlouvy nevyužívaných nebytových prostor v Trpišově čp. 93 (bývalá prodejna). Prostor nájemník (občan) používá pro uskladnění nábytku po dobu rekonstrukce domu, která se z důvodu nouzového stavu prodloužila.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 83. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi dne 6. 1. 2021

 1. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“. Ze tří nabídek vybrala společnost „SPORTPROJEKTA Praha s. r. o.“, která předložila cenovou nabídku v hodnotě 230 000 Kč bez DPH. Zpracování projektové dokumentace je kryto schváleným rozpočtem na rok 2021. Projektová dokumentace bude připravována za účelem podání žádosti o dotaci na tuto akci.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 81. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 81. schůzi dne 21. 12. 2020

 1. Rada specifikovala předmět plnění veřejné zakázky související s tvorbou propagačního videa města (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“).
 2. Byl udělen souhlas s umístěním nové sloupcové trafostanice na pozemku p.č. 389/2 v k.ú, Škrovád (v místech mezi řekou a „Hospůdkou Pod kopcem“).
 3. Rada souhlasila se zřízením věcného břemene kabelového vedení nn na parcele č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 81. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 80. schůzi

Rada města Slatiňany projednalana 80. schůzi dne 16. 12. 2020

 1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu  (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – technicko-ekonomickou studii na odvodnění pozemků Trpišova a příjem dotace pro ZŠ (rekonstrukce kotelny).
 2. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Generel dopravy a parkování“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“). Po veřejném seznámení a odsouhlasení zastupiteli bude tento dokument sloužit jednak jako koncepční podklad pro projektanty při stavebních úpravách ulic a ploch a zároveň jako důležitý podklad pro žádosti o čerpání prostředků EU nebo státního rozpočtu na investiční akce.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 80. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi dne 23. 11. 2020:

 1. Rada města schválila změnu trasy plánovaného elektropřipojení pozemku p.p. č. 409/2 v kat. území Slatiňany (mezi vlečkou, tratí a řekou směrem Presy)
 2. Vzhledem ke každoroční zákonné nutnosti provést inventarizace majetku města Rada pověřila MěÚ k jejímu provedení. Došlo ke jmenování členů inventarizační komise, kterou mimo jiné Rada pověřila stanovením způsobu využití přebytečného a nepotřebného majetku.
 3. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi”