Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Téma: Výbor pro životní prostředí

Předkládá Zastupitelstvu a Radě města podněty a návrhy v oblastech:

 1. Zadržování vody v krajině a koncepčního přístupu ke změnám podnebí a extrémním výkyvům počasí
 2. Obnovy a údržby krajiny (sady, pastviny, aleje, zemědělská a lesní půda)
 3. Přístupu k údržbě zeleně
 4. Čistoty ovzduší zejména v topné sezoně
 5. Řešení odpadové problematiky

Výbor je pětičlenný, členové jsou:

 1. Daniel Vychodil – předseda –

Pokračovat ve čteníTéma: Výbor pro životní prostředí”

Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019

 1. Rada schválila výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek.
 2. Byla vzata na vědomí informace o zápisu do MŠ.
 3. Byly schváleny ceny užívání Společenského domu.
 4. Různé:
  • Rada byla seznámena s přijetím daru ve výši 2 000 Kč od Soukromého šipkařského klubu Stoplights z.s. pro MŠ.
  • Rada se seznámila s nabídkou na nabíjecí stanice a pro elektromobily a světla veřejného osvětlení.
  • Byl vzat na vědomí dopis Svazu měst a obcí s nabídkou družby s obcí ze Zakarpatí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019

 1. Rada schválila nabídku o nákupu výhodnějšího balíčku k zajištění poskytování právních služeb společností KVB (advokátní kancelář) v hodnotě 8 950 Kč měsíčně.
 2. Rada se zabývala nabídkou pojištění právní ochrany od společnosti D.A.S., kterou odložila z důvodu krytí služby jiným již uzavřeným pojištěním.
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na provoz sociálních služeb v hodnotě 400 000 Kč od Pardubického kraje.
 4. Návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na Opravu chodníku v ulici Medunova III.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019”

Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva

z USNESENÍ č. 13/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 18. března 2019

Rada města Slatiňany schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 49.000
 2. Sokol Slatiňany 48.000
 3. Junák Slatiňany 32.000
 4. ROBI 27.000
 5. SDH Slatiňany 18.000
 6. SDH Trpišov 5.000
 7. Český rybářský svaz 20.000
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 7.000
 9. Myslivecká společnost
 10. Kochánovice 7.000
 11. Český svaz chovatelů – 20.000
 12. JK PABLO 13.000
 13. Svaz diabetiků ČR – 20.000
 14. Spolek historie železniční dopravy 3.000
 15. Česká abilympijská asociace 3.000
 16. Klub českých turistů 13.000
 17. FORMANI Slatiňany 46.000
 18. Hudební skupina STRUNOVRAT 3.000
 19. Klub rekreačních běžců 3.000
 20. Okrašlovací spolek Škrovád 8.000
 21. Petr Šotta –

Pokračovat ve čtení “Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva”

Rada města Slatiňany projednala na své 12. schůzi dne 4. 3. 2019

 1. Rada města schválila odpisový plán na rok 2019.
 2. Byl schválen ceník Švýcárny, kdy byly ponechány ceny stejné jako v loňském roce, s výjimkou úpravy zvýhodněného vstupného pro skupiny 10 a více dětí.
 3. Vzhledem k předpokládanému konci udržitelnosti projektu Švýcárna (konec závazku plynoucí s dotačním titulem) se Rada zabývala cenou pronájmu prostor (přednáškový sál, přízemní část, vnější oplocená část, celý objekt) a stanovila ceník na základě hrubých provozních nákladů.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 12. schůzi dne 4. 3. 2019”

Rada města Slatiňany projednalana své 11. schůzi dne 18. 2. 2019

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o činnostech jednotlivých
  oddělení MěÚ v roce 2018.
 2. Došlo ke schválení navýšení vstupného od 1. 7. 2019 na „Laskavé večery“ z 50 Kč na 60 Kč za osobu. Vstupné na „Besedy o cestování“ nadále zůstane zdarma.
 3. Rada města schválila odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2019
 4.  Rada města schválila závazné ukazatele na rok 2019 pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2019.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednalana své 11. schůzi dne 18. 2. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 5. schůzi dne 10.12.2018

 1. Rada schválila úpravu odpisového plánu Školní jídelny pro rok 2018.
 2. Došlo ke schválení aktualizace knihovního řádu Městské knihovny, srovnání cen služeb schodného v rámci ostatních odborů úřadu a úpravu systému výzev za včasné nevrácení zapůjčených knih.
 3. Rada vzala na vědomí kontrolní zprávu vyhodnocující získané dotace v roce 2018.
 4. Byla schválena aktualizace vnitřní směrnice o rozpočtu města. Změny se týkají povinností vyvěšování dokumentů, změny názvosloví a povinností příspěvkových organizací v rámci novely zákona.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 5. schůzi dne 10.12.2018”

Rada města Slatiňany projednala na své 10. schůzi dne 11. 2. 2019

 1. Bylo schváleno konání 9. Městského plesu v termínu 25. 1. 2020.
 2. Rada schválila výroční zprávu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 3. Rada města schválila zařazení majetku do evidence sakrální stavbu (morový sloup – podstavec sochy u kostela).
 4. Schválení změny v pronájmu části pozemkové parcely č. 723
  v kat. území Slatiňany (venkovní posezení restaurace Henry
  Burgers,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 10. schůzi dne 11. 2. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018

 1. Vydání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Mgr. Stanislavě Sejkorové za odstoupivšího MUDr. Roberta Remeše
 2. Zapůjčení společenského sálu národopisnému souboru Formani Slatiňany
 3. Smlouvu o poskytnutí dotace 29 371,- Kč z programu 2 „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“
 4. Změnu v pronájmech nebytových prostor domu č. p. 771 a navazujících nemovitostí (cukrárna u školy)
 5. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2017
 6. Prodloužení nájmu prostor v objektu č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018”

Rada města Slatiňany projednala na své 8. schůzi dne 21. 1. 2019

 1. Byla schválena novelizace „Povodňového plánu města Slatiňany“ (změny na pozicích na základě personálních změn a aktualizace telefonních čísel).
 2. Rada schválila smlouvu o pronájmu prostor skolovny za 11 500 Kč za účelem
  uspořádání městského plesu.
 3. Byla schválena smlouva o zhotovení zakázkových kostýmů od společnosti
  NOTABENE ART s.r.o. pro rozšíření stávající expozice Švýcárny. Na projekt je zažádáno o dotaci.
 4. Byla schválena nová směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 8. schůzi dne 21. 1. 2019”