Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 51. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila „Vnitřní směrnici k delegování pravomocí“
 2. schválila „Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany na sezonu 2020“
 3. schválila ceník vstupu a pronájmu interaktivního muzea Švýcárna na sezonu
 4. schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2018
 5. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka stanovováním cen při prodeji dřevní hmoty z lesů v majetku města po konzultaci s hajným města nebo s odborným lesním hospodářem ve znění zprávy č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 51. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 52. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1.  vzala na vědomí Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol
 2. rozhodla s okamžitou platností uzavřít do odvolání ZUŠ Slatiňany
  1. ukládá řediteli ZUŠ Slatiňany informovat rodiče žáků o přijatých opatřeních
 3. rozhodla ponechat MŠ Slatiňany v provozu
  1. ukládá ředitelce MŠ Slatiňany:
   1. vyzvat rodiče, aby děti do MŠ posílali pouze zdravé a to v případě, že nemohou zajistit jiným způsobem jejich hlídání
   2. zajistit aby třídy pracovaly v menších skupinách a nebyly spojovány do početných tříd
   3. sledovala a každý den zasílala na město informaci a počtu přítomných žáků ve školce,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 52. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 50. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila „Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě číslo 0022635335“ se společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Viena Insourance Group,
 2. vzala na vědomí termín konání 10. Městského plesu, který byl stanoven na
  sobotu 30. 1. 2021.

  1. uložila MěÚ připravit pořádání 10. Městského plesu.
 3. schválila „Dohodu o provádění servisních prací“ s Technickými službami Chrudim 2000 spol. s r.o
  1. pověřila starostu MVDr.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 50. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 53. schůzi

 1. rozhodla o odložení čipování popelnic do skončení karantény
 2. vzala na vědomí omezení úředních hodin MěÚ Slatiňany na pondělí a středu od 13:00 do 16:00 a uzavření poklady na MěÚ Slatiňany do skončení karantény
 3. vzala na vědomí organizaci rozvozu obědů zdarma seniorům stravujícím se v ŠJ Slatiňany a nabídku na nákup potravin pro seniory prostřednictvím DPS Slatiňany do skončení karantény
 4. vzala na vědomí zajištění roznosu informačních letáků prostřednictvím Skautů
 5. vzala na vědomí,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 53. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 54. schůzi

Rada města Slatiňany

 1. omezený provoz městského úřadu
  1. souhlasila s úpravou
  2. pověřila tajemníka zajistit omezený provoz městského úřadu po dobu nezbytně nutnou
 2. schválila prominutí nájmu podnikatelským subjektům za pronájem objektů po dobu nuceného uzavření
 3. rozhodla zrušit parkovné na městských parkovištích po dobu nouzového stavu
 4. pověřila MěÚ zajistit vytvoření zásob roušek
 5. schválila koordinační situační výkres na část chodníku v ul.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 54. schůzi”

Místostarosta o investicích a práci v koalicích

Pokračování rozhovoru s místostarostou z poloviny února:

V předvolebním program vaší koalice čtu: “Jsme proti zbytečně provozně drahým projektům. Nedopustíme v budoucnu, aby se realizoval další projekt, který bude provozně velmi zatěžovat městský rozpočet

Pokračovat ve čtení “Místostarosta o investicích a práci v koalicích”

Téma: Výbor pro životní prostředí

Předkládá Zastupitelstvu a Radě města podněty a návrhy v oblastech:

 1. Zadržování vody v krajině a koncepčního přístupu ke změnám podnebí a extrémním výkyvům počasí
 2. Obnovy a údržby krajiny (sady, pastviny, aleje, zemědělská a lesní půda)
 3. Přístupu k údržbě zeleně
 4. Čistoty ovzduší zejména v topné sezoně
 5. Řešení odpadové problematiky

Výbor je pětičlenný, členové jsou:

 1. Daniel Vychodil – předseda –

Pokračovat ve čteníTéma: Výbor pro životní prostředí”

Rada města Slatiňany projednala na 49. schůzi

 1. Rada schválila Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím – celkem 3 podané žádosti.
 2. Byl schválen návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu stavebního charakteru. Kromě oslovených firem budou zároveň zakázky vyvěšeny na elektronické úřední desce, kde se o zakázku může ucházet kdokoliv za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek. Rada určila seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení zakázek.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 49. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 48. schůzi

 1. Rada vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek a schválila výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2019.
 2. Byl udělen souhlas s provedením úprav na pozemku p. č. 41/1 v kat. Slatiňany nájemce Mateřská školka Děvčátka Momo související s realizací projektu Zahrada v podzámčí.
 3. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu – stožár VO, PD na novou bránu s oplocením hřbitovní zdi, aktualizace technické mapy,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 48. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 47. schůzi

 1. Schválení přijetí daru (květinová výzdoba) na ples od Jarmily Pohorské – Květinářství.
 2. Rada rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o využití programového vybavení pro rozšiřující modul CIS-PAM – E-neschopenka s firmou PORS software a.s. Modul souvisí s novým zákonem zavádějící eNeschopenky.
 3. Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MěÚ. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 47. schůzi”