Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 33. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila „ Směrnici pro práci s osobními údaji“
 2. schválila „Dohodu o partnerství v rámci propagace turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko“
 3. schválila uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy č. 143/2004 o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 21 ve Slatiňanech (kadeřnictví) ze dne 21. 5. 2004 ke dni 31. 12. 2019
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení Smlouvy
  2. rozhodla uzavřít dodatek č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 33. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. ponechala celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany: s účinností od 1.11. 2019 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť)
 2. stanovila komisi pro posouzení „Záměrů rozvoje Interaktivního muzea Švýcárna“ ve složení: Mgr. Bc. Milan Chalupník, Ing. Josef Prokš, Hana Hanušová a Marie Málková
 3. schválila 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.898.212,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.345.525,- Kč) a ve výdajové části 103.061.185,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40)
 4. schválila Dohodu o změně části obsahu zavření „Plánovací smlouvy“,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 31. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila upravený odpisový plán na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
 2. vyslovila souhlas s přesunem finančních prostředků ve výši 62.362,- Kč v rámci financování rekonstrukcí a oprav v Mateřské škole Slatiňany z oprav elektřiny budovy B do oprav kanalizace (vícepráce na akci oprava kanalizační přípojky)
 3. rekonstrukce elektrického vedení nn v části pozemkové parcely č. 680/1 kat.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 31. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 32. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila rozšířený programu o bod č. 2 19. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2019
 2. Výběrové řízení na odpady
  1. schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby formou otevřeného řízení s názvem: „Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)“
  2. schválila zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby formou otevřeného řízení s názvem: „Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 32. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi

 1. odložila bod programu „Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města“ na následující jednání rady města
  1. pověřila Ing. Víta Steklého a pí. Marií Málkovu přípravou návrhu nových zásad pro rozdělování dotací
 2. schválila vypsání zakázky malého rozsahu 3. kategorie s názvem: „Dodávka
  elektrické energie pro město Slatiňany“

  1. schválila seznam oslovených dodavatelů
   1. ČEZ Prodej, a.s.
   2. innogy Energie, s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 28. schůzi

 1. 400/28/2019/RMS souhlasí se zařazením ředitelky Mateřské školy Slatiňany a ředitelky Školní jídelny Slatiňany do vyšší platové třídy a v souvislosti s tím s úpravou příplatku za vedení ředitelce Školní jídelny Slatiňany s účinností od 1. 9. 2019
 2. schválila prodej kované brány za cenu 2.500,- Kč
 3. rozhodla ukončit Smlouvu o dočasném užívání národního majetku uzavřenou dne 10. 02. 1976, a to ke dni 1. 10. 2020 podáním výpovědi

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 28. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 30. schůzi

 1. schválila provedení změny zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a z kontejnerů na odpad“ a vysvětlení této změny
 2. schválila předložený koordinační situační výkres na parkoviště u stadionu na Škrovádském nábřeží, Slatiňany a souhlasí s dokončením projektové dokumentace ve znění zprávy č.
  1. souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na obnovu veřej

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 30. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 27. schůzi dne 19.08.2019

 1. schválila ukončení provozu dvou platebních terminálů na Plovárně Slatiňany a v Interaktivním muzeu Švýcárna k 30. září 2019 ve znění zprávy č. 1/27.
 2. neschválila pokácení 2 ks Prunus Fruticosa Globosa na pozemku parc. č. 658/1 v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 2/27.
 3. schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby formou otevřeného řízení s názvem: „Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a kontejnerů na odpad“,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 27. schůzi dne 19.08.2019”

Rada města Slatiňany projednala na 26. schůzi dne 5. 8. 2019

 1. Bylo rozhodnuto o uzavření dodatku se společností Městské lesy
  Chrudim na provedení další nahodilé těžby v městských lesích
  v důsledku kůrovcové kalamity. Ve finanční formě dojde uzavře –
  ním dodatku k navýšení o cca 68 tis. Kč.
 2. Rada schválila změny rozpočtu v příjmové části 102 550 052 Kč
  (dorovnáno financováním příjmů 4 936 325 Kč) a ve výdajové čás-
  ti 102 303 825 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč)
  – více práce spojené s hospodařením v lesích.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 26. schůzi dne 5. 8. 2019”