Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 17. schůzi dne 20. 5. 2019

Rada města Slatiňany:

 1. 282/17/2019/RMS
  1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019
  2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019
 2. propůjčení objektů a zařízení ve vlastnictví města Slatiňany na pořádání neziskových akcí
  1. svěřila starostovi pravomoc rozhodovat o povolení propůjčení objektů a zařízení ve vlastnictví města Slatiňany na pořádání neziskových akcí pořádaných organizacemi zřízenými na území Města Slatiňany,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 17. schůzi dne 20. 5. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019:

 1. Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., rozšíření o pojištění nového majetku (především veřejné osvětlení).
 2. Schválení smluv na ochranu osobních údajů (GDPR) se společnostmi dodávajícími software do Městské knihovny.
 3. Rada schválila nabídku na projektové a inženýrské činnosti pro úpravu veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna od společnosti Komplex CZ s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 15. schůzi dne 10. 4. 2019

USNESENÍ č. 15/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 10. dubna 2019

Rada města Slatiňany:

 1. Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
  1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 15. schůzi dne 10. 4. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019

 1. Rada schválila nabídku o nákupu výhodnějšího balíčku k zajištění poskytování právních služeb společností KVB (advokátní kancelář) v hodnotě 8 950 Kč měsíčně.
 2. Rada se zabývala nabídkou pojištění právní ochrany od společnosti D.A.S., kterou odložila z důvodu krytí služby jiným již uzavřeným pojištěním.
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na provoz sociálních služeb v hodnotě 400 000 Kč od Pardubického kraje.
 4. Návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na Opravu chodníku v ulici Medunova III.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 14. schůzi dne 1. 4. 2019

 1. Rada stanovila ceník vstupného pro plovárnu pro rok 2019, kdy
  ceny ponechala ve stejné výši jako v loňském roce.
 2. Byla schválena nájemní smlouva na byt č. 11 v DPS Slatiňany .
 3. Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
  se společnost KVB.
 4. Na základě návrhu Výboru pro životní prostředí rada schválila dohodu o provádění servisních prací s Technickými službami Chrudim ohledně zalévání zeleně v katastru města ve výši 3 320 Kč za jednu zálivku (maximálně 20 zálivek za rok).

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 14. schůzi dne 1. 4. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 12. schůzi dne 4. 3. 2019

 1. Rada města schválila odpisový plán na rok 2019.
 2. Byl schválen ceník Švýcárny, kdy byly ponechány ceny stejné jako v loňském roce, s výjimkou úpravy zvýhodněného vstupného pro skupiny 10 a více dětí.
 3. Vzhledem k předpokládanému konci udržitelnosti projektu Švýcárna (konec závazku plynoucí s dotačním titulem) se Rada zabývala cenou pronájmu prostor (přednáškový sál, přízemní část, vnější oplocená část, celý objekt) a stanovila ceník na základě hrubých provozních nákladů.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 12. schůzi dne 4. 3. 2019”

Rada města Slatiňany projednalana své 11. schůzi dne 18. 2. 2019

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o činnostech jednotlivých
  oddělení MěÚ v roce 2018.
 2. Došlo ke schválení navýšení vstupného od 1. 7. 2019 na „Laskavé večery“ z 50 Kč na 60 Kč za osobu. Vstupné na „Besedy o cestování“ nadále zůstane zdarma.
 3. Rada města schválila odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2019
 4.  Rada města schválila závazné ukazatele na rok 2019 pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2019.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednalana své 11. schůzi dne 18. 2. 2019”

Téma: Výbor pro životní prostředí

Předkládá Zastupitelstvu a Radě města podněty a návrhy v oblastech:

 1. Zadržování vody v krajině a koncepčního přístupu ke změnám podnebí a extrémním výkyvům počasí
 2. Obnovy a údržby krajiny (sady, pastviny, aleje, zemědělská a lesní půda)
 3. Přístupu k údržbě zeleně
 4. Čistoty ovzduší zejména v topné sezoně
 5. Řešení odpadové problematiky

Výbor je pětičlenný, členové jsou:

 1. Daniel Vychodil – předseda –

Pokračovat ve čteníTéma: Výbor pro životní prostředí”

Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019

 1. Rada schválila výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek.
 2. Byla vzata na vědomí informace o zápisu do MŠ.
 3. Byly schváleny ceny užívání Společenského domu.
 4. Různé:
  • Rada byla seznámena s přijetím daru ve výši 2 000 Kč od Soukromého šipkařského klubu Stoplights z.s. pro MŠ.
  • Rada se seznámila s nabídkou na nabíjecí stanice a pro elektromobily a světla veřejného osvětlení.
  • Byl vzat na vědomí dopis Svazu měst a obcí s nabídkou družby s obcí ze Zakarpatí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019”

Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva

z USNESENÍ č. 13/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 18. března 2019

Rada města Slatiňany schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 49.000
 2. Sokol Slatiňany 48.000
 3. Junák Slatiňany 32.000
 4. ROBI 27.000
 5. SDH Slatiňany 18.000
 6. SDH Trpišov 5.000
 7. Český rybářský svaz 20.000
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 7.000
 9. Myslivecká společnost
 10. Kochánovice 7.000
 11. Český svaz chovatelů – 20.000
 12. JK PABLO 13.000
 13. Svaz diabetiků ČR – 20.000
 14. Spolek historie železniční dopravy 3.000
 15. Česká abilympijská asociace 3.000
 16. Klub českých turistů 13.000
 17. FORMANI Slatiňany 46.000
 18. Hudební skupina STRUNOVRAT 3.000
 19. Klub rekreačních běžců 3.000
 20. Okrašlovací spolek Škrovád 8.000
 21. Petr Šotta –

Pokračovat ve čtení “Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva”