Téma: Komise, výbory a pracovní skupiny na městském úřadě

Zastupitelstvo, Rada města, jednotliví radní či organizátoři projektů si mohou domluvit více či méně formální skupiny lidí

Zastupitelstvo zřizuje Výbory, Rada města komise. *

Ze zákona jsou povinné: Kontrolní a Finanční výbor. *

Pokračovat ve čteníTéma: Komise, výbory a pracovní skupiny na městském úřadě“

Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany“

Rada města Slatiňany na své 5. schůzi projednala

Rada města Slatiňany:

 1. vyhlásila výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2023
 2. jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve složení:
  Ing. Jan Brůţek, starosta
  Hana Hanušová, vedoucí OF
  Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVI
  Renata Vondráčková, referent OF
  Ing. Martin Kubín, Ph.D.
 3. schválila prodej nepotřebného materiálu,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 5. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 4. schůzi projednala

Rada města Slatiňany:

 1. odložila projednání souhlasu s výstavbou skladové haly s administrativně-sanitárními vestavbami navazujícími komunikacemi a technickou infrastrukturou společnosti ERA-PACK
  1. pozvala na příští zasedání Rady města stavebníka k doplnění dalších informací k výstavbě skladové haly
 2. schválila 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
 3. doporučila zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 4. schválila projektovou dokumentaci na výměnu vzduchotechnické jednotky školní jídelny Slatiňany,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 4. schůzi projednala“

Rada města Slatiňany na své 3. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 3. schůzi dne 12. 12. 2022:

 1. souhlasí s navrhovanou novostavbou rodinného domu v Kochánovicích dle přiložené projektové dokumentace
 2. schválila aktualizaci seznamu pojištěných vozidel v majetku města Slatiňany dle Rámcové pojistné smlouvy č. 4913575349 uzavřené dne 23. 2. 2022 se společností UNIQA pojišťovna
 3. projednala žádost Českého rybářského svazu z.s. MO Slatiňany
  1. schválila prořezání náletových dřevin okolo rybníčku v Trpišově
 4. vzala na vědomí plán práce rady města pro rok 2023
 5. vzala na vědomí žádost ředitele Základní školy o udělení ředitelského volna dne 22.12.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 3. schůzi projednala“

Téma: Výbor pro životní prostředí 2018 – 2022

Předkládá Zastupitelstvu a Radě města podněty a návrhy v oblastech:

 1. Zadržování vody v krajině a koncepčního přístupu ke změnám podnebí a extrémním výkyvům počasí
 2. Obnovy a údržby krajiny (sady, pastviny, aleje, zemědělská a lesní půda)
 3. Přístupu k údržbě zeleně
 4. Čistoty ovzduší zejména v topné sezoně
 5. Řešení odpadové problematiky

Výbor je pětičlenný, členové jsou:

 1. Daniel Vychodil – předseda –

Pokračovat ve čteníTéma: Výbor pro životní prostředí 2018 – 2022

Rada města Slatiňany projednala na 148 schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 148. schůzi dne 14. 11. 2022:

 1. Uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku za rok 2022 a jmenovala členy inventarizačních komisi.
 2. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“. Po vyčištění pláně
  od náletových dřevin a dřevin určených v projektové dokumentaci k vykácení, bylo provedeno geometrické zaměření modelace terénu. Bylo vyčištěno a vykopáno daleko více,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 148 schůzi“