Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi dne 23. 11. 2020:

 1. Rada města schválila změnu trasy plánovaného elektropřipojení pozemku p.p. č. 409/2 v kat. území Slatiňany (mezi vlečkou, tratí a řekou směrem Presy)
 2. Vzhledem ke každoroční zákonné nutnosti provést inventarizace majetku města Rada pověřila MěÚ k jejímu provedení. Došlo ke jmenování členů inventarizační komise, kterou mimo jiné Rada pověřila stanovením způsobu využití přebytečného a nepotřebného majetku.
 3. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 79. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 79. schůzi dne 7. 12. 2020:

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 47 nesplněných usnesení jich je 20 z tohoto roku a dá se předpokládat jejich splnění. Dále pak 27 starších, které jsou vázány na třetí strany.
 2. Rada města vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu v roce 2020. Celkem město získalo 17 dotací v celkové výši 38 267 554 Kč.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 79. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 77. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 77. schůzi dne 18. 11. 2020

 1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu – obdržení dotace MAS Chrudimsko na opravu hřiště v Nerudově ulici, PD na VO v ul. K Vlčnovu, studie na plovárnu (1. etapa)
 2. Rada jednala o návrhu rozpočtu města na rok 2021.
 3. V různém Rada:
  1. rozhodla o objednání studie pro 1. etapu „Modernizace koupaliště“ s firmou Bazenservis s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 77. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi dne 5. 10. 2020:

 1. Bylo schváleno vstupné do interaktivního muzea Švýcárna na akci „Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky“ konané ve dnech 26. 11., 3. 12., 10. 12. a 17. 12. Dospělí 40 Kč a děti 20 Kč. Akce proběhne pouze v případě příznivé situace.
 2. Byl schválen dodatek ke smlouvě o dočasném využívání Společenského domu společností ACORD, z.s. s cílem vyhovět aktivitám spolku ale zároveň neblokovat prostory společenského domu ostatním aktivitám.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi dne 7. 10. 2020:

 1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu  – příjem dotací, stavební více práce ul. Schmoranzova.
 2. Došlo k potvrzení výsledku výběrového řízení vypsaném ZŠ na nákupu 33 kusů notebooků. Z pěti oslovených společností, dvě podaly nabídku. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost EVRES Computers spol. s r.o. s cenou 597 858 Kč. MŠMT by měla na tuto techniku související s on-line výukou (distanční vzdělávání žáků) poskytnout částku 599 090 Kč.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 49. schůzi

 1. Rada schválila Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím – celkem 3 podané žádosti.
 2. Byl schválen návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu stavebního charakteru. Kromě oslovených firem budou zároveň zakázky vyvěšeny na elektronické úřední desce, kde se o zakázku může ucházet kdokoliv za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek. Rada určila seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení zakázek.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 49. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 20. schůzi dne 24. 6. 2019

 1. Rada města schválila příspěvek do sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině zavražděného místostarosty obce Dražůvek ve výši 3 000 Kč.
 2. Byla vzata na vědomí zpráva o plnění usnesení Rady města Slatiňany – kromě nově přijatých usnesení a usnesení blokovaných třetími stranami jsou usnesení plněny.
 3. Rada města schválila zaúčtování zmařené investice ve výši 138 000 Kč v souvislosti s finanční zpronevěrou bývalé zaměstnankyně MŠ.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 20. schůzi dne 24. 6. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019:

 1. Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., rozšíření o pojištění nového majetku (především veřejné osvětlení).
 2. Schválení smluv na ochranu osobních údajů (GDPR) se společnostmi dodávajícími software do Městské knihovny.
 3. Rada schválila nabídku na projektové a inženýrské činnosti pro úpravu veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna od společnosti Komplex CZ s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 76. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 76. schůzi dne 9. 11. 2020:

 1. Rada schválila úpravu odpisového plánu ZŠ na rok 2020 související s rekonstrukcí kotelny a výměny oken.
 2. Rada schválila úpravu závazných ukazatelů ZUŠ. Úprava souvisí s neuskutečněním opravy kůlen na zahradě, které byly plánované v roce 2020. ředitel ZUŠ nechal zpracovat projekt, ze kterého vyplývá, že náklady by byly příliš vysoké.
 3. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (dále VZMR) na zpracování projektové dokumentace k povolení stavby a k provedení stavby na celkové stavební úpravy ulice Čechova (zbývající část VO a opravu chodníku),

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 76. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 75. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 75. schůzi dne 19. 10. 2020:

 1. Rada schválila úpravu závazných ukazatelů ZŠ. Úprava souvisí s přijetím dotace od MŽP na rekonstrukci kotelny a výměnu oken. Souvisí s peněžním přijetím části finančních prostředků spojených s dotačním titulem.
 2. Rada schválila úpravu závazných ukazatelů MŠ. Úprava souvisí s odložením rekonstrukce elektroinstalace a topení v MŠ na rok 2021 z důvodu velkého rozsahu stavebních prací a s tím souvisejících vysokých nákladů,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 75. schůzi”