Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva

z USNESENÍ č. 13/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 18. března 2019

Rada města Slatiňany schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 49.000
 2. Sokol Slatiňany 48.000
 3. Junák Slatiňany 32.000
 4. ROBI 27.000
 5. SDH Slatiňany 18.000
 6. SDH Trpišov 5.000
 7. Český rybářský svaz 20.000
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 7.000
 9. Myslivecká společnost
 10. Kochánovice 7.000
 11. Český svaz chovatelů – 20.000
 12. JK PABLO 13.000
 13. Svaz diabetiků ČR – 20.000
 14. Spolek historie železniční dopravy 3.000
 15. Česká abilympijská asociace 3.000
 16. Klub českých turistů 13.000
 17. FORMANI Slatiňany 46.000
 18. Hudební skupina STRUNOVRAT 3.000
 19. Klub rekreačních běžců 3.000
 20. Okrašlovací spolek Škrovád 8.000
 21. Petr Šotta –

Pokračovat ve čtení “Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva”

Rada města Slatiňany projednala na 68. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 68. schůzi dne 2. 7. 2020:

 1. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala společnost CHRPA stavební společnost s r.o., jako dodavatele akce „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“. Z osmi uchazečů společnost nabídla nejnižší nabídkovou cenu 17 999 003 Kč bez DPH.
 2. Rada města souhlasila s přechodem na nové podmínky vedení běžných účtů a zrušením druhého nepoužívaného u České spořitelny.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 68. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi dne 29. 6. 2020:

 1. Došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku. Jednalo se převážně o drobný hmotný majetek z roku 1996 a starší (starý nábytek) a stará nefunkční elektronika (LED 22“ Samsung, mobilní telefon iGET Blackview, …).
 2. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala Michala Kindla jako dodavatele akce „Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 18. schůzi dne 3. 6. 2019

 1. Vodovodní přípojka Švýcárna
  1. projednala zprávu hodnotící komise
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku , kterým je společnost PP-GROUP.cz s. r. o., se sídlem Pasecká 378, 539 44 Proseč, s nabídkovou cenou 358.920,- Kč bez DPH ve znění zprávy č. 1/18
  4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:- Převzetí písemné zprávy hodnotící komise; –

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 18. schůzi dne 3. 6. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 70. schůzi

Rada města Slatiňany dne 17. srpna 2020

 1. kácení stromů – schválila
  1. podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice černé na pozemku parc. č. 78/4 v katastrálním území Slatiňany
  2. podání žádosti o povolení kácení 1 ks lípy srdčité na pozemku parc. č. 78/4 v katastrálním území Slatiňany
  3. odstranění 1 ks smrku ztepilého a 1 ks zlatice na pozemku parc. č. 78/4 v katastrálním území Slatiňany
 2. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 70. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi dne 24. 6. 2020:

 1. Rada navrhla nové určení platů ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ)
 2. Došlo k odložení výběru dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na zajištění  sběrného dvora, přičemž byl požádán Výbor pro životní prostředí o názor na některé otázky týkající se možností realizace této služby.
 3. Byla schválena úprava odpisového plánu ŠJ z důvodu pořízení nového plynového kotle.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 65. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 65. schůzi dne 17. 6. 2020:

 1. Byly schváleny mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za I. pololetí 2020. Výše byla diferencována na základě aktivity a náročnosti práce v souvislosti s nouzovým stavem.
 2. Rada města schválila nabytí práva ze služebnosti inženýrské sítě (kanalizačního řadu), která bude zřízena do části pozemkové parcely č. 113/12 v kat. území Škrovád. (nová ulice za Rovexem podle Lihovky)
 3. Byl odložen výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sběrného dvora z důvodu časové tísně kvůli konání Zastupitelstva.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 65. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 64. schůzi

dne 15. června 2020 Rada města Slatiňany

 1. schválila znění žádosti dotace “Efektivní a přitažlivé město Slatiňany II” a její následné podání.
  1. „Zefektivnění procesů na Městském úřadě Slatiňany“ výzvy 109 OPZ a její následné podání. Cílem projektu je optimalizace a následná automatizace nastavených procesů probíhajících na MěÚ souvisejících zejména s agendou odpadového hospodářství tak, aby s využitím nového software došlo ke snížení administrativní náročnosti této agendy.
 2. pověřila starostu MVDr.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 64. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 63. schůzi

Rada města Slatiňany 12/6/2020

 • Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Rozšíření kapacity
  ZŠ školy Slatiňany“ bylo obdrženo osm nabídek. Rada města roz-
  hodla o vydání oznámení o výběru zhotovitele CHRPA stavební
  společnost s.r.o., která splnila všechny zadávací podmínky a měla
  nejnižší nabídkovou cenu.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 63. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 62. schůzi

Rada města Slatiňany 8.6.2020

 1. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“
  1. Došlo ke schválení uchazečů a způsob zadání výše uvedené zakázky. Byla stanovena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Složení – Rulík, Novotná, Esserová. Náhradníci – starosta, tajemník, Jiříková.*1
 2. schválila bezplatné používání Společenského domu spolkem TY – Já – tr Slatiňany z.s.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 62. schůzi”