Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany“

Rada města Slatiňany projednala na 126. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 126. schůzi dne 11. 4. 2022:

 1. Rada města schválila „Smlouvu o  výpůjčce sbírkových předmětů“ s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Cílem této smlouvy je prodloužení lhůty již vypůjčených předmětů.
 2. Rada města schválila obsah zápisu kroniky města za rok 2020.
 3. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 16 v DPS. Nová nájemkyně je obyvatelka Slatiňan, evidována v  pořadníku žádostí.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 126. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 125. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 125. schůzi dne 28. 3. 2022:

 1. Rada města schválila poskytnutí dotací organizacím v rámci schváleného limitu na rok 2022. Nejvyšší možné dotace dosáhly organizace Spartak a  Sokol. Kompletní výše poskytnutých dotací jsou k dispozici na webu města v přehledu usnesení.
 2. Rada vzala na vědomí dokument „Komunikační strategie města“ vytvořený
  v rámci dotovaného projektu Otevřené a přitažlivé město.
 3. Byly schváleny účetní závěrky příspěvkových organizací (ZŠ,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 125. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 124. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 124. schůzi dne 21. 3. 2022:

 1. Došlo k vyhlášení půjček z Fondu rozvoje bydlení. Byla jmenována komise za  účelem vyhodnocení podaných žádostí.
 2. Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na  stavební úpravu světelného signalizačního zařízení a  přechod pro chodce ul. T.G. Masaryka, ze tří nabídek, Rada města vybrala jako dodavatele společnost AŽD Praha s.r.o.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 124. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi dne 14. 3. 2022:

 1. Rada doporučila Zastupitelstvu města rozšířit program 20. zasedání zastupitelstva o  zprávu „Pozemkové úpravy v k.ú. Kunčí, Škrovád a Slatiňany“.
 2. Došlo ke zrušení veřejné zakázky malé ho rozsahu s názvem „Pořízení nových webových stránek“ z důvodů administrativní chyby způsobené dodavatelem služeb výběrového řízení. Rada schválila její opětovné vypsání.
 3. V různém Rada:
  1. stanovila pracovní skupinu ve  složení MVDr. 

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 121. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 121. schůzi dne 28. 2. 2022:

 1. Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na  rekonstrukci bytu č. 15 v DPS Farská 765, Rada města vybrala jako dodavatele společnost Komplex CR s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 226 405 Kč bez DPH.
 2. Rada města schválila poskytnutí věcného daru (nákup trvanlivých potravin a konzerv) do výše 10 000 Kč předané ho prostřednictvím Krajského skladu humanitární pomoci na Ukrajinu.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 121. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 122. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 122. schůzi dne 7. 3. 2022:

 1. Rada města schválila zahraniční pracovní cestu Ing. Šťastného, Ing. Steklého, Mgr. Chalupníka a Málkové do Švýcarska za účelem návštěvy partnerské obce Freienstein.
  1. V polovině května. Je to na otočku od pátku do neděle, cesta byla již dlouhodobě plánována, ale kvůli pandemii 2 roky odložena, nyní se švýcarská strana ozvala, zda přijedeme v rámci partnerství měst.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 122. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi dne 21. 2. 2022

 1. Rada města schválila odpisový plán na rok 2022 pro město Slatiňany.
 2. Byly schváleny odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).
 3. Došlo ke schválení závazných ukazate lů pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).
 4. Rada schválila ceník vstupného na plovárnu na sezonu 2022. Ceny zůstaly stejné jako v roce 2021,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi dne 7. 2. 2022

 1. Byla schválena výzva na  zadání veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Pořízení nových webových stránek“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“ spolufi nancované z  prostředků EU). Výsledkem budou nové webové stránky v  grafické podobě nového vizuálního stylu. Kromě nové grafiky, struktury a současného obsahu budou stránky navíc mít zvukové záznamy jednání Zastupitelstva, rozklikávací rozpočet,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 107. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 107. schůzi dne 4. 10. 2021

 1. Na žádost občana bylo schváleno pokácení 2 ks javorů mléčného na pozemku města č. 665/1 v k.ú. (Švermova ulice) Slatiňany za podmínky náhradní výsadby.  Občan žádá o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace a pokácení těchto stromů byla podmínka Policie ČR a Dopravního inspektorátu Chrudim kvůli rozhledovým poměrům.
 2. Došlo k rozhodnutí o vypsání VZMR na dodávky zemního plynu od 1.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 107. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi dne 31. 1. 2022

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o  stavu požární ochrany ve  městě za  rok 2021 (viz. článek Ozvěny leden 2022).
 2. Rada schválila Výroční zprávu za  rok 2021 o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k  informacím – celkem 4 podané žádosti.
 3. Souhlasila s termínem konání 10. Městského plesu, který byl stanoven na sobotu 28.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi“