Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 17. schůzi dne 20. 5. 2019

Rada města Slatiňany:

 1. 282/17/2019/RMS
  1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019
  2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019
 2. propůjčení objektů a zařízení ve vlastnictví města Slatiňany na pořádání neziskových akcí
  1. svěřila starostovi pravomoc rozhodovat o povolení propůjčení objektů a zařízení ve vlastnictví města Slatiňany na pořádání neziskových akcí pořádaných organizacemi zřízenými na území Města Slatiňany,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 17. schůzi dne 20. 5. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 41. schůzi

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 40 nesplněných usnesení jich je 15 z tohoto roku a dá se předpokládat jejich splnění. Dále pak 25 starších, které jsou vázány na třetí strany.
 2. Došlo ke schválení smlouvy o výkonu Městské policie Chrudim
  na území města Slatiňany. Nová smlouva řeší sjednocení několika dodatků smlouvy z roku 2005 a dále navyšuje cenu hodinového poplatku za činnost policisty na 350 Kč/h.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 41. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 40. schůzi

 1. Rada vzala na vědomí II. etapu inventarizace a posouzení vybraných stromů a udělila souhlas s pokácením stromů, které jsou napadeny infekcemi, mají poškozené báze a slabou vitalitu, otevřené dutiny a defektní větvení, podélné praskliny. Ve většině případů jsou to stromy suché.
 2. Byla stanovena cena vstupenky na 9. Městský ples ve výši 350 Kč.
 3. Rada schválila pozvání zástupce z Výboru pro územní plánování Jana Brůžka na zasedání Rady za účelem získání informací k vypořádání námitek souvisejících s novým územním plánem.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 40. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 39. schůzi

na 39. schůzi dne 18. 11. 2019 RM projednala:

 1. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zajištění dodávky elektrické energie vybrala Rada města společnost Pražská energetika, a.s.. Vybraná společnost podala nejnižší nabídkovou cenu 562 321 Kč bez DPH. Soutěž s ročním kontraktem na všechny odběrová místa (včetně příspěvkových organizací). Z celkem tří dodaných nabídek došlo k vyloučení jedné společnosti vzhledem k nesplnění podmínek soutěže.
 2. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek VZMR na zajištění dodávky  zemního  plynu  vybrala  Rada  města  společnost Pražská plynárenská,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 39. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 36. schůzi

 1. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako společnost pro budoucí zajištění svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu z nádob a z kontejnerů na odpad. Jednalo se o jediného uchazeče. Další společnosti se ze soutěže omluvily převážně z kapacitních důvodů. Plnění nové smlouvy s 5-letým kontraktem začne od 6. 1. 2020.
 2. Došlo ke schválení zahraničních pracovních cest starosty – výjezdní zasedání společnosti VAK a dále zahraniční studijní cesta do EP ve Štrasburku.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 36. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 37. schůzi

 1. Došlo ke schválení přijetí dotace dotace z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši 28 152 Kč.
 2. Změna usnesení ve věci věčného břemene spojeného s kanalizačním sběračem 5 rodinných domů v ul. Sečská a s tím spojené zřízení pozemkové služebnosti, vedoucí k převodu sběrače do správy společnosti VaK Chrudim a. s.

 3. Došlo k udělení souhlasu se změnou trasy plánovaného veřejného osvětlení a elektro kabelového vedení NN v lokalitě Škrovád – Kunčí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 37. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 35. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 35. schůzi dne 14. 10. 2019:

 1. Došlo k uzavření smlouvy o likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
 2. Schválení vyřazení starého nebo nefunkčního majetku – skříně,
  žehličky, konvice, …
 3. Na žádost občana byla uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod do připravované kanalizace v Kunčí z „rodinné“ čističky odpadních vod.
 4. Rada města schválila prodej staré nepoužívané betonové garáže svazu rybářů (na základě schváleného záměru ZM) za cenu 5 000 Kč.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 35. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 38. schůzi

 1. Byly schváleny upravená pravidla výlepu plakátů (rozšíření o zákaz výlepu politicky motivovaných plakátů).
 2. Došlo k rozhodnutí o postupných přípravách projektových dokumentací (dále jen PD) na celkové úpravy ulic Tyršova, Čechova a Neumannova.
 3. Rada rozhodla o zadání PD na dokončení východní části ulice Klášterní.
 4. Schválení zadání PD pro výběrové řízení na opravu části chodníku v ulici 5.května.
 5. Rada schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění provozu sběrného dvora.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 38. schůzi”

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 26. 6. 2019

 1. Byl schválen program 5. zasedání ZM.
 2. Zastupitelstvo města schválilo druhou část závěrečného účtu měs-
  ta za rok 2018.
 3. Došlo ke schválení účetní závěrky města za rok 2018 (nerozdělený zisk z minulých let ve výši 28 026 047 Kč).
 4. Byla přednesena zpráva o kontrole plnění usnesení ZM. Předsedou kontrolního výboru bylo doporučeno schválení této zprávy. ZM zprávu o plnění vzalo na vědomí.
 5. Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo dne 26. 6. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. ponechala celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany: s účinností od 1.11. 2019 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť)
 2. stanovila komisi pro posouzení „Záměrů rozvoje Interaktivního muzea Švýcárna“ ve složení: Mgr. Bc. Milan Chalupník, Ing. Josef Prokš, Hana Hanušová a Marie Málková
 3. schválila 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.898.212,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.345.525,- Kč) a ve výdajové části 103.061.185,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40)
 4. schválila Dohodu o změně části obsahu zavření „Plánovací smlouvy“,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi”