Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi dne 24. 6. 2020:

 1. Rada navrhla nové určení platů ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ)
 2. Došlo k odložení výběru dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na zajištění  sběrného dvora, přičemž byl požádán Výbor pro životní prostředí o názor na některé otázky týkající se možností realizace této služby.
 3. Byla schválena úprava odpisového plánu ŠJ z důvodu pořízení nového plynového kotle.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 65. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 65. schůzi dne 17. 6. 2020:

 1. Byly schváleny mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za I. pololetí 2020. Výše byla diferencována na základě aktivity a náročnosti práce v souvislosti s nouzovým stavem.
 2. Rada města schválila nabytí práva ze služebnosti inženýrské sítě (kanalizačního řadu), která bude zřízena do části pozemkové parcely č. 113/12 v kat. území Škrovád. (nová ulice za Rovexem podle Lihovky)
 3. Byl odložen výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sběrného dvora z důvodu časové tísně kvůli konání Zastupitelstva.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 65. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 64. schůzi

dne 15. června 2020 Rada města Slatiňany

 1. schválila znění žádosti dotace “Efektivní a přitažlivé město Slatiňany II” a její následné podání.
  1. „Zefektivnění procesů na Městském úřadě Slatiňany“ výzvy 109 OPZ a její následné podání. Cílem projektu je optimalizace a následná automatizace nastavených procesů probíhajících na MěÚ souvisejících zejména s agendou odpadového hospodářství tak, aby s využitím nového software došlo ke snížení administrativní náročnosti této agendy.
 2. pověřila starostu MVDr.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 64. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 63. schůzi

Rada města Slatiňany 12/6/2020

 • Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Rozšíření kapacity
  ZŠ školy Slatiňany“ bylo obdrženo osm nabídek. Rada města roz-
  hodla o vydání oznámení o výběru zhotovitele CHRPA stavební
  společnost s.r.o., která splnila všechny zadávací podmínky a měla
  nejnižší nabídkovou cenu.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 63. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 62. schůzi

Rada města Slatiňany 8.6.2020

 1. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“
  1. Došlo ke schválení uchazečů a způsob zadání výše uvedené zakázky. Byla stanovena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Složení – Rulík, Novotná, Esserová. Náhradníci – starosta, tajemník, Jiříková.*1
 2. schválila bezplatné používání Společenského domu spolkem TY – Já – tr Slatiňany z.s.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 62. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 61. schůzi

Rada města Slatiňany dne 25.5.2020

 1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany,
  1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní jídelnou
  2. Na návrh ředitelky školní jídelny došlo ke zvýšení cen obědů od 1. 6. zejména z důvodu růstu cen potravin a mzdových výdajů. Nová cena oběda 75 Kč pro běžné strávníky, 71 Kč pro DPS. U žáků školy bude cena zvýšena od začátku nového školního roku o a to o 2 Kč v rámci potravinového limitu (nové rozmezí mezi 27 Kč až 31 Kč,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 61. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019:

 1. Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., rozšíření o pojištění nového majetku (především veřejné osvětlení).
 2. Schválení smluv na ochranu osobních údajů (GDPR) se společnostmi dodávajícími software do Městské knihovny.
 3. Rada schválila nabídku na projektové a inženýrské činnosti pro úpravu veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna od společnosti Komplex CZ s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 47. schůzi

 1. Schválení přijetí daru (květinová výzdoba) na ples od Jarmily Pohorské – Květinářství.
 2. Rada rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o využití programového vybavení pro rozšiřující modul CIS-PAM – E-neschopenka s firmou PORS software a.s. Modul souvisí s novým zákonem zavádějící eNeschopenky.
 3. Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MěÚ. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 47. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 60. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 60. schůzi dne 11. 5. 2020:

 1. Byla upravena směrnice „Pravidla parkování v místech zřízených a vyhrazených parkovacích míst“. Z původní částky 4 000 Kč/ rok,  zvýšení  na  6  000 Kč/rok.  Nově na  parkovišti  „hřebčína“ může parkovat až 15 aut zaměstnanců Národního hřebčína Kladruby nad Labem kromě všedních dnů i o víkendu. Jedná se pouze o paušalizaci poplatku, nikoliv o rezervované stání.
 2. Rada  vybrala  z  cenových  nabídek  technický  dozor  stavebníka, 

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 60. schůzi”

Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva

z USNESENÍ č. 13/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 18. března 2019

Rada města Slatiňany schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 49.000
 2. Sokol Slatiňany 48.000
 3. Junák Slatiňany 32.000
 4. ROBI 27.000
 5. SDH Slatiňany 18.000
 6. SDH Trpišov 5.000
 7. Český rybářský svaz 20.000
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 7.000
 9. Myslivecká společnost
 10. Kochánovice 7.000
 11. Český svaz chovatelů – 20.000
 12. JK PABLO 13.000
 13. Svaz diabetiků ČR – 20.000
 14. Spolek historie železniční dopravy 3.000
 15. Česká abilympijská asociace 3.000
 16. Klub českých turistů 13.000
 17. FORMANI Slatiňany 46.000
 18. Hudební skupina STRUNOVRAT 3.000
 19. Klub rekreačních běžců 3.000
 20. Okrašlovací spolek Škrovád 8.000
 21. Petr Šotta –

Pokračovat ve čtení “Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva”