Provokativní inspirativní otázky k našemu podílu na globálním oteplování

Autor: meteorolog a emeritní profesor Jan Bednář

Uvědomíme-li si, že životního prostředí dnes významně ničí doprava, ekologicky nevhodné technologie v zemědělství, hospodaření s energií, vodou a všeobecně plýtvavý charakter našeho současného života ve všech jeho dimenzích, může každý z nás sám sobě položit řadu pro svědomí citlivých a inspirativních otázek. Uvedu několik možných příkladů:

 • Potřebujeme opravdu exploatovat všechny přírodní zdroje a civilizačně technické prostředky, i když tím za sebou zanecháváme masivní environmentálně destruktivní stopu?
 • Vynakládáme opravdu účelně a úsporně veškerou spotřebovávanou energii?
 • Jak hospodaříme s vodou?
 • Musíme svou prestiž zakládat na tom, že máme vždy k osobní dispozici poslední verze chytrých mobilů a mnoha dalších elektronických prostředků?
 • Musí se současnou pro přírodu drtivou formou realizovat masová turistika a rekreace zimního nebo letního typu?
 • Musí se neustále tam i zpět pohybovat laviny i málo vytížených automobilů?
 • Musíme pro přírodu destruujícím způsobem produkovat kvanta potravin, když jich velikou část nakonec vyhazujeme?
 • Musíme každodenně konzumovat maso nebo masné výrobky, jestliže současná masivní produkce masa je ekologicky problematickým faktorem?
 • Musíme své společenské postavení poměřovat tím, že vyžadujeme oblečení a mnohé jeho doplňky vždy podle výkřiků poslední módy, přičemž vše jiné odkládáme?
 • Nesvědčí množství a složení produkovaného odpadu o pohoršlivě plýtvavém způsobu našeho života?
 • Není využíváni předmětů na jedno použití především svědectvím o naší pohoršující pohodlnosti?

Neposune-li se v těchto a mnoha dalších dílčích ohledech vědomí společnosti, a především nastupující generace mladých lidí, neuplatní-Ii se v teorii i praxi celospolečenská ochota obětovat záchraně světa alespoň část svého osobního pohodlí, neopustí-li společnost hédonistické vize masového konzumu jako dominantního společenského cíle, potom apely na politiky stěží povedou k účinným řešením problému klimatické změny i všech aspektů soudobé environmentální krize.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.