Téma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30

Komunikace v zóně 30 musí splňovat podmínky TP218 *1 a ČSN 73 6110 *2.

Zóny 30 by měly být umísťovány ve vymezené oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci a stejné nebo podobné charakteristiky na komunikacích s vyšším dopravním významem než obytné zóny. Oproti tomu obytné zóny*3 jsou vhodnější „v oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci. Svým stavebním provedením musí vzbuzovat dojem, že provoz motorových vozidel zde má jen podřadný význam.“ *1 str 12

Zklidnění dopravy má pozitivní vliv na bezpečnost, emise a hluk. *1 odst.2

Při plánování Zóny 30 se má do rozhodování zapojit veřejnost. *1 odst.3

Pozemní komunikace se dělí podle funkce na:

  • pobytové – C a D (k nakupování, chůzi, hře a setkávání; mají pouze omezenou dopravní funkci – umožnění přístupu k přilehlým pozemkům či nemovitostem a v distribuci dopravy na navazující síť místních komunikací) s 30 km/h (také „obslužné“) a
  • dopravní – A a B (pro provoz motorové dopravy a na těchto je motorová doprava většinou oddělena od ostatních druhů dopravy) s 50 km/h. (také páteřní) *1 3.2

Uvnitř Zóny 30 se nejčastěji používá pravidlo přednosti v jízdě zprava. *1 3.4

K nevýhodám zavedení jednosměrného provozu patří vznik závleků,
tedy prodloužení tras, a jednosměrné komunikace představují nepříjemnou překážku pro cyklistickou dopravu, a je proto žádoucí v co největší míře umožnit cyklistům jízdu v obou směrech. *1 3.4.2

Vjezd do Zóny 30 má být realizována tak, aby byl jednoznačně patrný rozdíl ve změně nejvyšší dovolené rychlosti: přes (doporučuje se osvětlený*1 3.7.6, pokud je na něm přechod *4 1.2 a 2.1) zpomalovací práh, který je ve stejné výšce jako chodník, chodníkovým přejezdem nebo přes zvýšenou křižovatkovou plochu. *1 3.7.2

Zklidňující opatření: pouhé značení na vjezdech do Zóny 30 samo nestačí. Proto se doplňuje dalšími opatřeními, které lze rozdělit do tří kategorií: Informační opatření, která upozorňují účastníky provozu na to, že je od nich očekáváno určité dopravní chování (svislé dopravní značky s nejvyšší dovolenou rychlostí). Naznačující opatření k dosažení požadovaného dopravního chování pomocí vizuálního působení či iluze – např. jiný povrch vozovky. Stavební opatření ovlivňující dopravní chování díky nutnosti snížit rychlost jízdy při jejich pojíždění. Opatření musí zohlednit provoz HD, vozidel IZS a pohyb cyklistů.  *1 3.8

Chodci musí používat chodník, přecházet mohou kdekoliv, vyznačení přechodu pro chodce je zpravidla zbytné (až nežádoucí).

Cyklisté jsou vedeni společně s automobily na vozovce, v jednosměrných komunikacích zpravidla povolen jejich provoz v protisměru.*1 str. 12

V rámci navrhování zón 30 musí návrh splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (jde především o řešení hmatových úprav pro nevidomé a slabozraké v místech pro přecházení). *1 3.7.8

4 komentáře u „Téma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30“

  1. V Bruselu platí plošně 30km/h od ledna 2021.city30.brussels: Starting January 2021 30 km/h everywhere (at least almost)
    Covid ale přinesl jiné změny do života města, které Brusel vytáhly na žebříčku. Začalo se tu opravdu hodně jezdit na kole. Už před pandemií zavedlo město třicetikilometrovou rychlost v ulicích, takže na kola nasedli ti, kdo se předtím báli na silnice. Během lockdownů, kdy jízda na kole byla často jediný povolený sport a člověk se vyhnul riziku nákazy v metru, přibyli další. Firmy navíc vyšly vstříc svým pracovníkům a jako benefit pro zaměstnance začaly nabízet dotovaný pronájem elektrokol. Bruselské ulice jsou tak zase o něco méně hlučné a vzduch o něco čistší než dříve. Navíc se tu rozšiřuje „pocit štěstí“ spojený s jízdou na kole. Je to teď zkrátka příjemnější město pro život.Respekt: NEJLEPŠÍ TŘICÍTKA

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.