Téma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30

Komunikace v zóně 30 musí splňovat podmínky TP218 *1 a ČSN 73 6110 *2.

Zóny 30 by měly být umísťovány ve vymezené oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci a stejné nebo podobné charakteristiky na komunikacích s vyšším dopravním významem než obytné zóny. Oproti tomu obytné zóny*3 jsou vhodnější „v oblasti obce nebo městské části, kde mají komunikace pobytovou funkci. Svým stavebním provedením musí vzbuzovat dojem, že provoz motorových vozidel zde má jen podřadný význam.“ *1 str 12

Zklidnění dopravy má pozitivní vliv na bezpečnost, emise a hluk. *1 odst.2

Při plánování Zóny 30 se má do rozhodování zapojit veřejnost. *1 odst.3

Pozemní komunikace se dělí podle funkce na:

  • pobytové – C a D (k nakupování, chůzi, hře a setkávání; mají pouze omezenou dopravní funkci – umožnění přístupu k přilehlým pozemkům či nemovitostem a v distribuci dopravy na navazující síť místních komunikací) s 30 km/h (také „obslužné“) a
  • dopravní – A a B (pro provoz motorové dopravy a na těchto je motorová doprava většinou oddělena od ostatních druhů dopravy) s 50 km/h. (také páteřní) *1 3.2

Uvnitř Zóny 30 se nejčastěji používá pravidlo přednosti v jízdě zprava. *1 3.4

K nevýhodám zavedení jednosměrného provozu patří vznik závleků,
tedy prodloužení tras, a jednosměrné komunikace představují nepříjemnou překážku pro cyklistickou dopravu, a je proto žádoucí v co největší míře umožnit cyklistům jízdu v obou směrech. *1 3.4.2

Vjezd do Zóny 30 má být realizována tak, aby byl jednoznačně patrný rozdíl ve změně nejvyšší dovolené rychlosti: přes (doporučuje se osvětlený*1 3.7.6, pokud je na něm přechod *4 1.2 a 2.1) zpomalovací práh, který je ve stejné výšce jako chodník, chodníkovým přejezdem nebo přes zvýšenou křižovatkovou plochu. *1 3.7.2

Zklidňující opatření: pouhé značení na vjezdech do Zóny 30 samo nestačí. Proto se doplňuje dalšími opatřeními, které lze rozdělit do tří kategorií: Informační opatření, která upozorňují účastníky provozu na to, že je od nich očekáváno určité dopravní chování (svislé dopravní značky s nejvyšší dovolenou rychlostí). Naznačující opatření k dosažení požadovaného dopravního chování pomocí vizuálního působení či iluze – např. jiný povrch vozovky. Stavební opatření ovlivňující dopravní chování díky nutnosti snížit rychlost jízdy při jejich pojíždění. Opatření musí zohlednit provoz HD, vozidel IZS a pohyb cyklistů.  *1 3.8

Chodci musí používat chodník, přecházet mohou kdekoliv, vyznačení přechodu pro chodce je zpravidla zbytné (až nežádoucí).

Cyklisté jsou vedeni společně s automobily na vozovce, v jednosměrných komunikacích zpravidla povolen jejich provoz v protisměru.*1 str. 12

V rámci navrhování zón 30 musí návrh splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (jde především o řešení hmatových úprav pro nevidomé a slabozraké v místech pro přecházení). *1 3.7.8

3 komentáře u „Téma: Plošné zklidnění dopravy – zóna 30“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.